Ajankohtaista / Gasgrid Finland Oy kiittää kaikkia asiakkaitaan kuluneesta vuodesta 2021 ja toivottaa menestyksekästä uutta vuotta 2022

Gasgrid Finland Oy kiittää kaikkia asiakkaitaan kuluneesta vuodesta 2021 ja toivottaa menestyksekästä uutta vuotta 2022

Vuosi 2021 on ollut vaiherikas vuosi niin kaasumarkkinoilla kuin energiamarkkinoilla laajemminkin. Kaasuenergian hintatason voimakas nousu erityisesti jälkimmäisen vuosipuoliskon aikana sekä voimakkaasti vaihtelevat lämpötilaolosuhteet ovat vaatineet markkinalta sopeutumiskykyä alati muuttuvassa toimintaympäristössä. Markkinakehityksen saralla kehittäminen on jatkunut niin siirto- kuin tasepalveluiden osalta, joista jälkimmäisen kehittäminen on keskeisessä asemassa myös tulevana vuonna. Alkuperätakuujärjestelmän ylösajo on käynnistynyt samalla, kun toistaiseksi käytössä olevaa biokaasusertifikaattijärjestelmää ollaan ajamassa alas. Myös verotuksen osalta on odotettavissa muutoksia.

Tässä uutiskirjeessä on kerrottu keskeisimmistä muutoksista liittyen kaasumarkkinoiden toimintaan vuonna 2022. Tarvittaessa kaupallinen tiimimme auttaa teitä osoitteessa commercial@gasgrid.fi.


Energiaverotuksen muutokset 2022

Uusi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annettu laki astuu voimaan 1.1.2022. Uusi valmisteverolaki tunnistaa biokaasun ja sille on säädetty omat verotasonsa. Lakimuutoksen käytännön vaikutus markkinatoimijoihin on muun muassa se, että shippereille ja vähittäismyyjille tulee uusi velvoite ilmoittaa Siirtoverkonhaltijalle verolliset ja verottomat toimituksensa loppukäyttöön.

Siirtoverkonhaltija on verovelvollinen ja perii selvityksen mukaiset verot markkinaosapuolilta ja tilittää maksut verottajalle

Jakeluverkonhaltijat ja siirtoverkon loppukäyttäjät voivat halutessaan hakeutua verovelvolliseksi ja selvittää edellä mainitut verolliset ja verottomat käyttönsä itse suoraan Verohallinnolle.

Tämä tarkoittaa sitä, että vuoden 2022 osalta nyt käytössä ollut biokaasusertifikaattijärjestelmä ja sen avulla tehty biokaasun toimitusten verottomuuden todentaminen ei enää ole mahdollista.

Siirtoverkonhaltija informoi markkinaosapuolia tarkemmin ilmoitusmenettelystä tammikuun 2022 aikana kunhan olemme saaneet Verohallinnolta selventävät ohjeet.

Lisätietoja valmisteveromuutoksista voi tiedustella Verohallinnosta.


Keskeiset muutokset biokaasun verotuksessa 2022

Biokaasulle säädettäisiin liikennekäytössä valmistevero, joka muiden verotettavien energiatuotteiden tavoin muodostuisi biokaasun ominaisuuksien perusteella energiasisältö- ja hiilidioksidiverosta sekä huoltovarmuusmaksusta. Kestävästi tuotettu biokaasu olisi käytännössä hiilidioksidiverotonta, jolloin sen verotaso olisi vajaa puolet maakaasun verosta.

Biokaasun lämmitys- ja työkonekäyttö säilyisi edelleen verottomana. Myös biokaasun pientuotanto olisi verotonta.

Biokaasun ja maakaasun verotukseen sovellettaisiin yhtenäisiä menettelyitä, jotka noudattaisivat pääosin valmisteverotuksen yleisiä periaatteita. Lisäksi ehdotetaan, että jakeluverkon haltija voisi halutessaan rekisteröityä verovelvolliseksi ja saada kaasun jakeluverkon verottomaksi verkoksi siirtoverkon tavoin. Biokaasun määrä otettaisiin huomioon kaasuseoksesta suoritettavassa verossa. Myös verkkojen ulkopuolelle jäävä biokaasu verotettaisiin biokaasuna käyttötarkoituksensa mukaisella verotasolla. Lähde


Gasgrid Finlandin uusi siirto- ja palveluhinnasto astuu voimaan 1.1.2022

Gasgrid Finland laskee kaasun siirtohintoja vuodelle 2022. Siirtohintojen laskuun on vaikuttanut kaasun siirtopalveluiden ennakoitua myönteisempi kysyntä avoimen kaasumarkkinan alkutaipaleen aikana sekä asiakkaiden tekemien tilausten painottuminen keskihinnaltaan korkeampiin lyhyisiin kapasiteettituotteisiin. Hinnastosta löytyy myös vähittäismarkkinan keskitetyn tiedonvaihdon maksu (datahub-maksu) sekä muut Gasgridin palvelumaksut vuodelle 2022. Siirto- ja palveluhinnasto kokonaisuudessaan löytyy Gasgridin nettisivuilta: Siirto- ja palveluhinnasto vuodelle 2022.


Gasgrid
julkaisee Balticconnectorin syöttö- ja ottopisteen tekniset kapasiteetit ENTSOG:n läpinäkyvyysalustan kautta

Gasgrid Finland julkaisee markkinaosapuolille Balticconnectorin syöttö- ja ottopisteen tekniset kapasiteetit ENTSOG:n läpinäkyvyysalustan kautta. Teknisellä kapasiteetilla tarkoitetaan kapasiteettia, jonka siirtoverkonhaltija voi tarjota shippereille toimitusvarmuus, turvallisuus, kaasujärjestelmän eheys sekä verkkotoimintojen tehokkuus huomioiden. Läpinäkyvyysalustalta löytyy ajantasainen tieto tarjottavasta kapasiteetista.

Mikäli teknisiin kapasiteetteihin tulee muutoksia johtuen esimerkiksi Gasgridin siirtojärjestelmän suunnitelluista tai suunnittelemattomista huolto- tai kunnossapitotöistä, joilla on vaikutusta teknisiin kapasiteetteihin, Gasgrid julkaisee kiireellisen markkinaviestin (Urgent Market Message, UMM) GET Balticin ylläpitämän UMM-alustan kautta, ja päivittää teknisten kapasiteettien arvot vastaavasti ENTSOG:n läpinäkyvyysalustalle. Gasgrid julkaisee UMM:n myös tilanteessa, jos Venäjän siirtojärjestelmässä tehtävillä toimilla olisi vaikutusta Imatran ja edelleen Balticconnectorin teknisiin kapasiteetteihin. Mikäli Baltian puolella tapahtuu teknisiin kapasiteetteihin vaikuttavia toimia, Baltian siirtoverkonhaltijat julkaisevat UMM:n. Jos Baltian siirtojärjestelmissä tavahtuvilla toimilla on vaikutusta Balticconnectorin teknisiin kapasiteetteihin, Gasgrid päivittää teknisen kapasiteetin arvot läpinäkyvyysalustalle, mutta ei julkaise UMM-viestiä viestin julkaisuvelvoitteen ollessa tässä tilanteessa Baltian siirtoverkonhaltijalla.

Linkki ENTSOG:n läpinäkyvyysalustalle.
Linkki GET Balticin UMM-alustalle.

Gasgrid Finland Oy on valtionyhtiö, joka toimii järjestelmävastaavana kaasun siirtoverkonhaltijana Suomessa. Tarjoamme asiakkaillemme turvallista, luotettavaa ja kustannustehokasta kaasujen siirtoa. Kehitämme aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti siirtoalustaamme, palveluitamme ja kaasumarkkinoita edistääksemme tulevaisuuden hiilineutraalia energia- ja raaka-ainejärjestelmää. Lue lisää: www.gasgrid.fi/

Jaa:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Testaamme vikabanneria