Ajankohtaista / Asiakaskirje: Muutokset valmisteverotuksessa ja uusi kaasutoimitusten ilmoitusmenettely

Asiakaskirje: Muutokset valmisteverotuksessa ja uusi kaasutoimitusten ilmoitusmenettely

Tässä tiedotteessa on kerrottu keskeisimmistä muutoksista liittyen maa- ja biokaasun valmisteveromenettelyihin vuonna 2022. 


Energiaverotuksen muutokset 2022

Uusi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annettu laki astui voimaan 1.1.2022. Uusi valmisteverolaki tunnistaa biokaasun ja biokaasulle on säädetty omat käyttö- ja tuotantotavasta sekä kestävyyskriteereistä sekä tuotantoon käytetyistä raaka-ainejakeista riippuvat verotasonsa.

Siirtoverkonhaltija on määrätty verovelvolliseksi ja on täten velvollinen keräämään ja tilittämään kaasun siirtoverkosta käyttöön luovutetuista (siirtoverkon loppukäyttö ja luovutus jakeluverkkoihin) kaasueristä kulloinkin tehtyjen toimitusjakaumien mukaiset valmisteverot, sekä pitämään kirjaa siirtoverkkoon syötetyistä ja siirtoverkosta toimitetuista kaasueristä mukaan lukien biokaasuista.


Biokaasutoimitusten ilmoitusvelvollisuus markkinatoimijoille

Siirtoverkon mittaustietojen perusteella ei ole mahdollista selvittää kulutukseen toimitettujen kaasuerien jakaumaa maakaasu- ja biokaasuosuuksiin vaan ainoastaan kokonaisuudessaan kulutukseen luovutettu kaasumäärä. Jotta valmisteverot voidaan kerätä ja tilittää tehtyjen toimitusten mukaisesti, tulee biokaasun myyntiä-, loppukäyttöä ja toimittamista harjoittaville markkinaosapuolille uusi velvoite ilmoittaa siirtoverkonhaltijalle verolliset ja verottomat biokaasutoimituksensa loppukäyttöön.


Jakeluverkon haltijan hakeutuminen verovelvolliseksi ja siirtoverkon loppukäyttäjän hakeutuminen rekisteröidyksi käyttäjäksi

Jotta jakeluverkossa on mahdollista tehdä biokaasutoimituksia alennetulla valmisteverolla, on jakeluverkonhaltijan hakeuduttava verovelvolliseksi. Muutoin jakeluverkkoon ja -verkosta tapahtuvat kaasutoimitukset verotetaan aina täydellä biokaasun verotasolla, joka vastaa maakaasun verotasoa.

Vaikka jakeluverkonhaltija ei olisikaan hakeutunut verovelvolliseksi, ei se estä biokaasun loppukäyttöä ko. jakeluverkossa. Verolliseen jakeluverkkoon kytkeytynyt biokaasun loppukäyttäjä voi hakea jälkikäteen palautusta maksetuista valmisteveroista omien biokaasukäyttöjensä osalta, mikäli hänellä on sellaista käyttöä, joka oikeuttaa palautusten hakemiseen. Lisätietoja antaa Verohallinto.

Verovelvolliseksi hakeutuneeseen jakeluverkkoon siirtoverkosta toimitettu kaasu luovutetaan aina verottomana. Tällöin verovelvollinen jakeluverkonhaltija tekee itse kuukausittaiset veroilmoitukset Verohallinnolle, kerää toimitusten mukaiset valmisteverot loppukäyttäjiltä ja tilittää ne Verohallinnolle.

Biokaasutoimitusten huomioiminen valmisteverotuksessa edellyttää aina myös fyysistä siirtoyhteyttä syöttö- ja ottopisteen välillä.

Myös siirtoverkon loppukäyttäjä voi edellytysten täyttyessä hakeutua rekisteröidyksi käyttäjäksi toimituskohdekohtaisesti, jolloin toimitukset siirtoverkosta loppukäyttäjän toimituskohteeseen ovat verottomia ja loppukäyttäjä huolehtii itse käyttöjensä veroilmoitukset ja tilittää valmisteverot Verohallinnolle.

Verovelvolliseksi/rekisteröidyksi käyttäjäksi hakeutuminen ei vapauta osapuolia biokaasukäyttöjen ilmoitusvelvollisuudesta siirtoverkonhaltijalle.


Ilmoitusvelvolliset osapuolet

Ilmoitusvelvoite koskee niitä markkinaosapuolia, jotka toimittavat biokaasueriä siirtoverkoista jakeluverkkoihin tai siirtoverkosta tapahtuvaan loppukäyttöön.

Mikäli myyjätaho (shipper ja vähittäismyyjä) toimittaa osana kaasutoimitustaan biokaasua, on kaasun myyjä ilmoitusvelvollinen biokaasutoimituksista. Mikäli siirtoverkon loppukäyttäjä taas itse hankkii shipperiltä kaasun ja erikseen bio-ominaisuuden, on biokaasutoimitusten ilmoitusvelvollisuus näiden biokaasuerien osalta siirtoverkon loppukäyttäjällä.


Ilmoitusmenettely biokaasun käytöistä

Biokaasukäyttöjen ilmoitusmenettelyä varten siirtoverkonhaltija valmistelee parhaillaan uutta sähköistä ilmoituskanavaa. Sähköisen ilmoituskanavan valmistumistavoite on maaliskuun 2022 loppuun mennessä.

Ennen sähköisen ilmoituskanavan käyttöönottoa, helmikuussa 2022 annettavien vuoden 2022 tammikuuta koskevien, käyttöilmoitusten määräpäivä ja ilmoitustapaa tarkennetaan lähiviikkojen aikana. Maaliskuussa ja siitä eteenpäin käyttöilmoitusten määräpäivä on aina toimituskuukautta seuraavan kuukauden 15. päivä tai ensimmäinen sitä seuraava arkipäivä.

Vuoden 2022 osalta lämmityskäyttöön kohdennetun biokaasun veroilmoitus tehdään joulukuun veroilmoituksella, mutta käytöstä tulee tehdä ilmoitukset siirtoverkonhaltijalle kuukausittain ja nämä huomioidaan ennakkoon kuukausittain tehtävässä valmisteverolaskutuksessa.

Lämmityskäytön osalta lopullinen verovapaus selviää, kun Suomen ilmoittama poikkeama suhteessa EU:n energia- ja valmisteverotuslainsäädäntöön on hyväksytty Euroopan komissiossa.

Jos käyttöilmoituksia ei toimiteta siirtoverkonhaltijalle määräaikaan mennessä tai niiden sisältö on puutteellinen, laskutetaan kaikkien toimitusten valmisteverot maakaasun/biokaasun täyden valmisteveron mukaan.


Webinaari valmisteverotuksesta ja ilmoitusmenettelystä 17.2.2022

Sähköisestä ilmoituskanavasta ja helmi- maaliskuun osalta väliaikaisesta ilmoitusmenettelystä annettavien ilmoitusten sisällöstä ja valmisteverotuksen periaatteista informoidaan tarkemmin torstaina 17.2.2022 klo 12–14 pidettävässä siirtoverkonhaltijan ja Verohallinnon yhteisessä webinaarissa. Ilmoittautumislinkin löydät verkkosivuiltamme osiosta Ajankohtaista – Tapahtumat.


Tausta ja ajantasainen lainsäädäntö

Valmisteverotuksen osalta biokaasulle säädettiin liikennekäytössä valmistevero, joka muiden verotettavien energiatuotteiden tavoin muodostuu biokaasun ominaisuuksien perusteella energiasisältö- ja hiilidioksidiverosta sekä huoltovarmuusmaksusta. Kestävästi tuotettu biokaasu on käytännössä hiilidioksidiverotonta, jolloin sen verotaso olisi vajaa puolet maakaasun verosta.

Biokaasun lämmitys- ja työkonekäyttö säilyy edelleen verottomana, mikäli biokaasu on kestävää eli täyttää kestävyysvaatimukset. Verotonta on myös biokaasun pientuotanto (tuotantomäärä kalenterivuodessa on enintään 1 GWh).

Biokaasun ja maakaasun verotukseen sovelletaan yhtenäisiä menettelyitä, jotka noudattavat pääosin valmisteverotuksen yleisiä periaatteita. Jakeluverkon haltija voi halutessaan rekisteröityä verovelvolliseksi ja saada kaasun jakeluverkon verottomaksi verkoksi siirtoverkon tavoin. Biokaasun määrä otetaan huomioon kaasuseoksesta suoritettavassa verossa. Myös verkkojen ulkopuolelle jäävä biokaasu verotetaan biokaasuna käyttötarkoituksensa (liikenne, lämmitys, työkone, sähkö) mukaisella verotasolla.

Tausta ja perusteet
Ajantasainen lainsäädäntö
Valmisteverotaulukot


Lisätietoa:
Gasgrid kaupallinen tiimi, commercial@gasgrid.fi.

Gasgrid Finland Oy on valtionyhtiö, joka toimii järjestelmävastaavana kaasun siirtoverkonhaltijana Suomessa. Tarjoamme asiakkaillemme turvallista, luotettavaa ja kustannustehokasta kaasujen siirtoa. Kehitämme aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti siirtoalustaamme, palveluitamme ja kaasumarkkinoita edistääksemme tulevaisuuden hiilineutraalia energia- ja raaka-ainejärjestelmää. Lue lisää: www.gasgrid.fi/

Jaa:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Testaamme vikabanneria