FSRU / LNG flytande terminal​

LNG flytande terminal​

Den finska staten har bett Gasgrid Finland Oy att utreda implementering av ett LNG flytande terminalfartyg, eller floating storage and regasification unit (FSRU), som ett komplement till finsk gasimport. Uthyrningen av terminalfartyget gör det möjligt för Finland att bryta sitt beroende av rysk gasledningsgas. Att säkerställa försörjningstryggheten i händelse av osäkra och oförutsägbara situationer är av största vikt. Den snabbaste lösningen för att säkerställa Finlands försörjningstrygghet och kontinuitet i gasförsörjningen i olika scenarier är en flytande LNG-terminal. Fartyget säkrar Finlands energiförsörjning till både industri och hushåll en lång tid framöver och är därför ett viktigt projekt för hela Finland.

Projektschema

Aktuellt

Den intensivaste och tidtabellsmässigt mest kritiska byggfasen och de arbeten som orsakar buller infaller i september–december 2022.

Utgångspunkten är att byggnadsarbetena inte medför mer buller än normal schaktning. Den mest högljudda arbetsfasen hänför sig till pålningsarbeten, av vilka största delen utförs inom hamnområdet. För att minimera den olägenhet som bullret eventuellt orsakar invånarna, iakttar vi exakta arbetstider vid utförandet av arbetena. Under de två månader som borrpålningen pågår följer vi bullernivån med bullermätare.

De byggfaser som medför eventuella bullerolägenheter, såsom borrpålning på hamnområdet, borrning, brytning och sprängning, inleds tidigast måndag 15.8.2022. Markbyggnadsarbeten på rörlinjen, som går från LNG-terminalen till kompressorstationen i Ingå, har redan inletts.

För att minimera bullret inleder vi veckoslutsarbetena först i september, när den huvudsakliga stugsäsongen börjar vara över.

Byggnadsarbeten som orsakar måttligt buller kan utföras från måndag till söndag kl. 7–22, med undantag för de arbetsfaser som genomförs under följande tidsintervaller:

  • brytning må–fr kl. 8–18
  • borrpålning må–fr kl. 7–19
  • borrpålning må–sö kl. 7–21 (veckorna 34–44)

Avsikten är att arbetsfaser som orsakar avvikande bullerolägenheter ska förläggas till vardagar mellan kl. 7 och 18. Sprängningarna utförs vardagar kl. 8–16. Under helgdagar och dag före dem utförs inte alls arbeten som orsakar avvikande bullerolägenheter eller vibrationer.

Pressmeddelanden

Gasgrids flytande LNG-terminal driftklar för gasleveranser 

LNG-terminalfartyget Exemplar är säkert förankrat i hamnen i Ingå

Hamnkonstruktionerna för LNG-terminalfartyget och förbindelseröret färdigställdes i Ingå – Exemplar anländer till Finland 25-28 december

Tukes beviljade Gasgrids LNG-terminalfartygsprojekt permanent tillstånd att verka i hamnen i ingå

Informationsmöte om terminalfartygsprojektet för invånarna i Ingå kommun 9.12.

Bullerolägenheter i Ingå i november till följd av tryckprov i naturgasrörsystemet

Borrpålningsarbetena för hamnkonstruktionerna för LNG-terminalfartyget har slutförts

Meddelande om avvikelse från bullerbeslutet

Avtalsförhandlingarna mellan Gasgrid Finland och Fortum har avslutats – LNG-terminalfartygsprojektet går vidare som planerat

Eventuella bullerstörningar i hamnområdet i Joddböle till följd av byggandet av hamnkonstruktioner och naturgasledningar för LNG-terminalfartyget

Byggandet av hamnkonstruktioner för LNG-terminalfartyget i Ingå inleds

Finland första flytande LNG-terminal placeras i Fortums hamn i Ingå

Gasgrid Finland Oy och Excelerate Energy, Inc. har kommit överens om att hyra en flytande LNG-terminal – terminalfartyget Exemplar kommer säkerställa Finlands försörjningstrygghet samtidigt som det tillgodoser generella behov i Östersjöregionen

Fakta

  • Den flytande LNG-terminalen som kommer till Finland är 291 meter lång och 43 meter bred.
  • Den har en volym på cirka 151,000 kubikmeter, vilket motsvara cirka 68 000 ton LNG, flytande naturgas, när den är fullastad. Det innebär cirka 1 050 GWh energiinnehåll.
  • Fartygets förångningskapacitet är 140 GWh/dygn och mer än 40 TWh per år, och överstiger Finlands årliga naturgasbehov som historiskt varit cirka 25 TWh per år.
  • I praktiken är en flytande LNG-terminal en terminal förankrad i en hamn, där flytande naturgas återförångas till gas och matas in i överföringsnätet för gas. LNG-terminalen är förankrad i hamnstrukturen och en ledning som går från hamnen till slutdestinationen, exempelvis till gasnätet. 
  • Målet är att göra terminalfartyget tillgängligt nästa vinter, och trots att den slutliga platsen kommer vara i södra Finland kommer nya hamnstrukturer lämpliga för terminalfartyget att byggas både vid Finlands och Estlands kuster. Om byggnadsarbetet först blir färdigställt i Estland kommer terminalfartyget att placeras där tills de finska hamnstrukturerna är färdigställda.
  • Efter driftsättning kommer LNG att levereras till terminalfartyget i separata tankfartyg från den globala marknaden. Exempel på producentländer är Australien, USA, Malaysia, Algeriet, Norge och Qatar. En lossning tar ungefär ett dygn.
  • Den totala kostnaden för den flytande LNG-terminalen beräknas till 460 miljoner euro under ett 10-årigt hyresavtal. Kostnader relaterade till användningsvolymen tillkommer.

Bilder

Bilder på det flytande LNG-terminalfartyget Exemplar. Källa: Excelerate Energy, Inc. Ange källan om du publicerar eller delar bilder.

Se en video av fartyget som korsar Panamakanalen 2021 här. Se Excelerate Energy-demovideon här.  Källa: Excelerate Energy, Inc. Ange källan om du publicerar eller delar bilder.

Bilder från undertecknandet den 20 maj 2022. Källa: Julian Puumalainen, Statsrådsberedningen. Ange källan om du publicerar eller delar bilder.

Vi testar bara uppmärksamhetsbannern