Gasmarknad / Lagstiftning, regler, rekommendationer och avtal

Lagstiftning och reglering

Naturgasmarknadslagen

Syftet med Naturgasmarknadslagen är att trygga förutsättningarna för en effektiv och säker nationell och regional naturgasmarknad som är miljömässigt hållbar samt en inre marknad för naturgas i Europeiska unionen så att leveranssäkerheten för bra och till priset konkurrenskraftig naturgas och tillgången till naturgas av tillräckligt hög kvalitet kan tryggas. En överordnad prioritering för en fungerande gasmarknad är att trygga en sund och fungerande ekonomisk konkurrens i leveranserna och lagringen av naturgas samt att upprätthålla rimliga och jämlika serviceprinciper för naturgasnätens och LNG-anläggningarnas verksamhet. I naturgasföretagens uppgifter ingår att ha hand om tjänster i anslutning till kundernas anskaffning av naturgas samt att främja en effektiv och ekonomisk användning av naturgas i kundernas verksamhet. Lagen tillämpas på import, export, överföring, distribution, leverans och lagring av LNG. Gas från förnybara energikällor och annan gas som tekniskt och säkert kan matas in i samt överföras till och distribueras i naturgasnätet omfattas av lagen.

Statsrådets förordning om utredning och mätning av naturgasleveranser

I förordningen finns det närmare bestämmelser om anordnande av balansansvar, anmälningar rörande leveranser av naturgas och byte av naturgasleverantör, balansavräkningen samt mätning av naturgasleveranser för aktörerna på naturgasmarknaden. Förordningen tillämpas även på gaser från förnybara energikällor och andra gaser som matas in i naturgassystemet.

Gasmarknadens villkor

Energimyndigheten bekräftar som tillsynsmyndighet villkoren på gasmarknaden med stöd i lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden. Marknadsreglerna är underordnade gasmarknadens villkor och Energimyndigheten kan enligt tillsynslagen ingripa vid överträdelser av villkoren. Innehållsmässigt är marknadsreglerna mer omfattande helheter i vilka de punkter som är i enlighet med tillsynslagen har lyfts ut och blivit till egna villkorsdokument.

Villkoren hittar du på följande webbplats på finska: Kaasumarkkinan ehdot (FI)

Europaparlamentets och rådets direktiv om naturgas: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0073&from=ES

Sedan början av 2020 har Finland tillämpat EU:s naturgaslagstiftning som den är, i och med att Finlands långa undantagsförfarandeperiod med en isolerad marknad upphörde.

I direktivet bekräftas EU:s gemensamma regler för överföring, distribution, leverans och lagring av naturgas. Det innehåller regler om naturgassektorns organisering och verksamhet, tillträde till marknaden och de kriterier och förfaranden som ska tillämpas vid beviljande av tillstånd för överföring, distribution, leverans och lagring av naturgas samt drift av system.

Nätföreskrifter

För att främja sammankopplingen och öka handeln har man upprättat nätföreskrifter på EU-nivå (”network codes”). Målet med nätföreskrifterna är en inre marknad för energi som fungerar till fullo och som är sammanhållen, i vilken man upprätthåller leveranssäkerheten, ökar konkurrenskraften och säkerställer försäljningen av energi till ett rimligt pris. 

Marknadsregler, avtal och rekommendationer​

Regler och avtal på Finlands gasmarknad, som tillämpas från och med den 1 januari 2020, finns här.

I marknadsreglerna fastställs verksamhetsprinciperna för gasmarknaden, som marknadsaktörerna följer på grossist- och detaljhandelsmarknaderna. Marknadsreglerna har utvecklats tillsammans med marknadsaktörerna och myndigheterna och uppdateras och utvecklas efter behov.

Gasmarknadens anvisningar och rekommendationer kompletterar reglerna för Finlands gasmarknad. Anvisningar för förfaringssätt och informationsutbyte har sammanställts för shippers, traders, slutförbrukare i överföringsnätet, aktörer som matar in biogas i nätet, distributionsnätsinnehavare och detaljförsäljare med specificerade rekommendationer för förfaringssätt samt krav gällande och anvisningar för informationsutbyte.

Mätrekommendationer för gas har sammanställts till överföringsnätsinnehavare, distributionsnätsinnehavare, och mätansvariga, men även till andra parter i anslutning till hantering, förmedling och mottagande av mätuppgifter. Rekommendationen tar upp mätningar både i överförings- och distributionsnätet.

Marknadsreglerna och rekommendationerna finns på de finsk- eller engelskspråkiga sidorna:

Markkinasäännot ja suositukset (FI)
Market rules and recommendations (EN)

Vi testar bara uppmärksamhetsbannern