Våra tjänster / Övriga tjänster

Övriga tjänster

Datahub (Informationsutbyte på detaljhandelsmarknaden)

I och med att detaljhandelsmarknaden för gas har öppnats har informationsutbytet mellan olika marknadsaktörernas verksamhetsprocesser ökat. Dessutom behövs det beräkningar för att göra en balansrapport över gasmarknaderna. Som svar på dessa informationsutbytes- och beräkningsbehov har ett centraliserat informationsutbytessystem, Datahub, skapats för detaljhandelsmarknaden.

Målet med Datahub är att de verksamhetsprocesser som krävs på gasmarknaden ska kunna genomföras på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. Genom Datahub underlättar och bidrar man till ägarna av distributionssystemens och detaljhandlarnas verksamhet på den detaljhandelsmarknad som håller på att öppna sig. Ägarna av distributionssystemen har skyldigheter när det gäller mätning av gasmängderna, rapportering och beräkningar i form av en balansrapport. Till detaljförsäljare erbjuder Datahub en centraliserad databank för anläggningsställen och mätuppgifter. Datahubs funktionalitet är i första hand kopplad till marknadsprocesserna på detaljhandelsmarknaden för gas, men via balansavräkningen ger systemet även mätuppgifter och resultat från balansavräkningen till marknadsaktörerna på grossistmarknaden.

I priserna för informationsutbytet finns det ytterligare information om överförings- och servicepriser.

Koulutus- ja videomateriaalia kaasudatahubiin liittyen:

Gas datahub: data management and contract processes, Henri Nieminen, Solteq. Slides (pdf)

Portal and its API interface, Leo-Matti Lehtonen, Nordcloud:

Nominations and trade notifications using Edig@s and connecting to AS4, Toni Salminen, AgentIT.  Slides (pdf)

Webinaari jakeluverkonhaltijoille 12.4.2019, videot:

Agenda, johdanto ja käyttöpaikkatietojen tuominen käyttöliittymän kautta:
Mittaustietojen tuominen kaasudatahubiin käyttöliittymän kautta:
API-rajapinnan toiminta ja käyttöpaikkatietojen hallinta sen kautta:
Mittaustietojen hallinta API-rajapinnan kautta:

System för biogascertifikat

System för biogascertifikat

Vi är ansvariga för att utveckla och underhålla ett system för biogascertifikat i Finland. Till systemet kan biogasproducenter, gasanvändare och marknadsaktörer ansluta sig. För att anslutna sig till certifikatsystemet måste verksamhetsutövaren underteckna ett certifikatsavtal.

Via systemet för biogascertifikat utfärdas biogascertifikat för biogas som producerats och matats in i gasnätet i Finland. För biogas som kommer in i överföringsnätet via Balticconnector kan man utfärda biogascertifikat om man kan bevisa importen av biogasen för den som har hand om certifikatsystemet. Med utgångspunkt i de identifieringsuppgifter som följer med varje biogascertifikat kan man ta reda på var och när den aktuella biogasen har matats in i naturgasnätet.

Biogascertifikat är ett sätt att sälja biogas, och med hjälp av dem kan man på ett flexibelt sätt vidareförmedla biogasens egenskaper till gaskunderna. Gasförbrukare som har anslutit sig till gasnätet kan förbruka, det vill säga annullera de certifikat de skaffat, varvid man påvisar att den använda gasen är biogas som matats in i nätet. Gasförbrukare kan skaffa och förbruka det antal certifikat de behöver på ett flexibelt sätt.

Överföringar av individuellt identifierbara certifikat mellan aktörer registreras i systemet, varvid det skapas en identifierbar informationskedja över certifikatets ursprung. Certifikatet kan endast avverkas en gång och på det sättet säkerställer man att det parti biogas som producerats endast kan användas en gång.

Läs mer om verksamhetsprinciperna för systemet med biogascertifikat i vår finska sidor.

Biogascertifikatsregistret

Certifikaten administreras via biocertifikatsregistret, som har tillhandahållits av Grexel Systems Oy. Särskilda kundanvisningar för användningen av registret har sammanställts, där dess funktioner beskrivs samt där särskilda datumgränser för att genomföra transaktioner anges. Registret finns här.

Biogascertifikat och accisbeskattning

Ingen accisbeskattning görs av biogas, men Skatteförvaltningen kräver redovisning av den beskattningsbara gasförbrukningen.

Biogascertifikat och handel med koldioxidutsläpp

När det gäller biogascertifikat tittar Energimyndigheten från fall till fall på om användningen av dem i utsläppshandeln är godkänd. Om en verksamhetsutövare vill använda biogascertifikat på ett användplats som omfattas av utsläppshandel ska utövaren i god tid kontakta Energimyndigheten.

Rapportering och marknadsinformation

Vi erbjuder information till kunderna på ett transparent sätt via bland annat följande plattformar:

Vi publicerar central information om gasmarknaden på ENTSOGs Transparency Platform. (https://transparency.entsog.eu/).

Vi erbjuder även information till våra kunder på Gasgrid-portalen och i Datahub. I Gasgrid-portalen finns det information om bland annat de kapacitetsmängder som erbjuds och nominerade gasmängder. Dessutom finns det en lista över de aktörer som är verksamma på marknaden, balanspositioner och värmevärden.

I Datahub får kunderna information som är av central betydelse för deras verksamhet, som exempelvis mätuppgifter och uppgifter om värmevärde samt användningsplats. I Datahub och Gasgrid-portalen finns även känslig information om kundernas verksamhet och därför är den användarspecifika tillgången till informationen begränsad.

Vi publicerar information som är central för marknadens funktion via plattformen GET Baltics UMM (Urgent Market Message). På det sättet säkerställer vi att marknadsaktörerna får centraliserad information som påverkar marknadens funktion samtidigt på ett balanserat sätt.

Kundservice

Vi ansvarar för underhållet av gassystemet dygnet runt och övervakar gassystemets funktion alla dagar om året, dygnet runt. Vi ansvarar även för gasmarknadens funktion och utveckling. Vi hjälper våra kunder enligt behov. Kontakta gärna oss om du har frågor!

Kontakta oss:

Kundservice – teknisk

Om du planerar åtgärder i närheten av en gasledning bör du kontakta oss senast tre vardagar innan de planerade åtgärderna påbörjas i närheten av gasledningen på telefonnummer (020) 44 78713.

Kontakta oss vid eventuella läckage eller olyckor i anslutning till rörledningarna till övervakningscentralens nödnummer på 05 3751 555 eller till Nödcentralsverket på 112.

Tämä on vikabannerin testi