Turvallisuus

Suomessa kaasunsiirron turvallisuuteen on kiinnitetty erityishuomiota koko sen käyttöhistorian ajan ja olemme onnistuneet tässä työssä hyvin. Tyypillisin maakaasuun liittyvä vahinko globaalisti on ollut kaivinkoneen aiheuttama kaasuputken kolhaiseminen tai vaurioittaminen.

Suomen korkeapaineisen maakaasun siirtoputken läheisyydessä tapahtuva toiminta edellyttää näyttö- ja lausuntomenettelyä, jolla pyritään ehkäisemään infraan kohdistuvat vahingot.

Toiminnan reunaehdot tulevat valtioneuvoston antamasta asetuksesta 551/2009 ”maakaasun käsittelyn turvallisuus”, johon Tukes on tehnyt soveltamisohjeet. Kaasuputkiston kunnossapito, muutosten suunnittelu sekä jatkuva prosessin valvonta takaavat häiriöttömän kaasun siirron.

Kiinnitämme erityistä huomiota työturvallisuusriskeihin. Turvallisuus- ja ympäristöriskien sekä mahdollisuuksien tunnistaminen on osa säännönmukaista toimintaa. Projekteissa suoritetaan erilaisia riskinarviointeja projektin laajuuden mukaan. Normaalissa jokapäiväisessä työn suorittamisessa tehdään myös pikariskien arviointeja ennen työn aloittamista. Näillä kaikilla arvioinneilla varmistetaan hyvä vaarojen ja riskien tunnistaminen sekä riskien korjaavien toimenpiteiden asettaminen.

Toimitusvarmuus

Gasgrid Finlandille on määrätty maakaasumarkkinalain mukainen järjestelmävastuu, joka velvoittaa yhtiötä turvaamaan kaasutoimitukset asiakkaille.

Maakaasun toimitusvarmuus on ollut erinomaisella tasolla vuosikymmenien ajan. Häiriötilanteessa on mahdollista syöttää nesteytetystä maakaasusta (LNG) höyrystettyä maakaasua kaasuputkistoon. Lisäksi Balticconnector-yhdysputken käyttöönotto vuoden 2019 lopulla lisäsi toimitusvarmuutta vaihtoehtoisen maahantuontireitin myötä. Ennalta-arvaamattomat toimitushäiriöt ovat erittäin harvinaisia ja yleisin syy suunniteltuihin ja tilapäisiin toimituskatkoksiin ovat etukäteen tiedossa olevat huolto- ja liitostyöt.

Toimitusvarmuuden keskeinen elementti on siirtoverkoston painetason ylläpitäminen markkinatilanteeseen sopivalla tasolla. Tämän varmistamiseksi käytämme värikoodeja (vihreä, keltainen ja punainen) kuvastamaan verkoston tilaa. Vihreä vyöhyke kuvaa sitä aluetta, jolla järjestelmän kaasutoimituspäivän ennustettu tasepoikkeama saa kaasutoimituspäivän sisällä vaihdella ennen kuin suoritamme kaasutoimituspäivän sisäisiä tasehallintatoimenpiteitä ostamalla tai myymällä kaasua markkinaehtoisesti fyysisen tasapainon aikaansaamiseksi. Kaasujärjestelmän päätyessä keltaiselle vyöhykkeelle alamme käydä päivänsisäisesti tasekaasusta kauppaa niin, että verkon tila päätyy takaisin vihreälle vyöhykkeelle. Toteutuneiden päivänsisäisten kauppojen hinta vaikuttaa tasepoikkeamamaksujen hintaan, jotka peritään markkinatoimijoilta. Mikäli järjestelmä joutuu punaiselle vyöhykkeelle, on kyse kriisitilanteesta, jolloin aloitamme toimenpiteet ​kaasun käytön rajoittamiseksi kuitenkin niin, että suojattujen asiakkaiden kaasuntoimitukset eivät vaarannu.

Turvallisuustyön tavoitteet ja periaatteet

Toimintamme perustuu korkeaan turvallisuuskulttuuriin, jossa maakaasun toimitusvarmuus on avainasemassa. Turvallisuustyön tavoitteena on, että yhtiön omassa toiminnassa ja kaasun loppukäytössä ei tapahdu vaurioita, onnettomuuksia tai tapaturmia.

Turvallisuusperiaatteemme ovat:

  • Ylläpidämme ja kehitämme turvallisuuskulttuuriamme systemaattisesti.
  • Jokaisella on lupa ja velvollisuus puuttua turvattomaan toimintaan ja huolehtia hyvinvoinnista
  • Koulutamme, noudatamme ja seuraamme määritettyjä turvallisuusohjeita ja turvallisia työtapoja
  • Kirjaamme ja tutkimme kaikki turvallisuuteen liittyvät tapahtumat
  • Huomioimme turvallisen liikkumisen toiminnassamme
  • Edellytämme yhteistyökumppaneiltamme vastaavaa turvallisuuskulttuuria.

Turvallisuus toimitusketjussa

Kaasualan suomalaisena asiantuntijana kannamme vastuun maakaasun siirron turvallisuudesta. Ota yhteyttä mahdollisissa siirtoputkistoon liittyvissä vuoto- tai onnettomuustapauksissa.

Hätätilanteet, keskusvalvomo p. 05 3751 555 tai hätäkeskus 112

Toimimme vastuullisesti ja edellytämme palvelutoimittajien ja kriittisten tavarantoimittajien sekä hankkeiden noudattavan yhtiön asettamia turvallisuus- ja toimintaperiaatteita. Edellytämme myös suorien sopimuskumppanien alihankkijoilta vastaavaa turvallisuustason noudattamista. Edellytämme toimittajien noudattavan yhtiön tavoitteita, jotka ovat nolla tapaturmaa, nolla ympäristöhäiriötä, nolla omaisuusvahinkoa ja nolla toimituskatkoa.

Jos toiminnassa syntyy poikkeamia, on niistä välittömästi ilmoitettava meille. Jokainen tapaturma, ympäristöhäiriö, omaisuusvaurio tai sen uhka tutkitaan yhteistyössä korjaavien toimenpiteiden määrittämiseksi.

Koulutamme sähköisesti jokaisen yhtiössä työskentelevän henkilön työturvallisuuteen ja tapaan toimia. Edellytämme yhteistyökumppaneiden suorittavan turvallisuuden verkkokurssin etukäteen.

Turvallisuuden takaamiseksi maankäyttöä ja rakentamista maakaasuputkiston läheisyydessä on rajoitettu. Tutustu toimintaohjeisiin ja menettelyihin, jos suunnittelet töitä kaasuputken läheisyydessä.

Parannamme tietoturvaa ja -suojaa ottamalla käyttöön uuden vahvennetun kirjautumistavan verkkokursseillemme 1.12.2022 alkaen:

Ensimmäisellä käyttökerralla sinun tulee ensin rekisteröityä omalla sähköpostisoitteellasi (yhteiskäyttösähköpostit eivät ole sallittuja.) Sen jälkeen voit jatkossa käyttää samaa sähköpostia ja salasanaa kaikissa Gasgridin verkkokursseissa.

Testaamme vikabanneria