Kaasuverkosto / Järjestelmävastuu

Järjestelmävastuu

Gasgrid Finland on kaasun siirtoverkonhaltija (TSO, Transmission System Operator), ja on määrätty järjestelmävastuuseen maakaasun siirtojärjestelmässä Suomessa.

Järjestelmävastaavan tehtäviä ovat muun muassa:

  • Järjestelmävastaava määrittelee kaasun siirtoverkossa ylläpidettävän käyttövarmuustason ja ylläpitää siihen liittyviä järjestelmäteknisiä vaatimuksia kansallisten mitoitussääntöjen mukaisesti sekä sopii järjestelmän teknisen toimivuuden turvaavista menettelytavoista maakaasujärjestelmässä toimivien osapuolten kanssa.
  • Järjestelmävastaava huolehtii kaasun siirtoverkon paineen ylläpidosta kunkin tasejakson aikana. Tasejakson pituus on yksi kaasupäivä, joka alkaa aamulla klo 7:00 ja päättyy seuraavana päivänä klo 7:00.
  • Järjestelmävastaava organisoi tasejakson aikana tapahtuvaa säätöä varten tarvittavan käyttökelpoisen säätökapasiteetin esimerkiksi käyttämällä kompressoreita, sekä organisoi kapasiteetin käytön tehokkaalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla.
  • Järjestelmävastaava vastaa valtakunnallisen maakaasutaseen selvittämisestä sekä shippereiden ja tradereiden taseselvityksestä maakaasumarkkinalain (587/2017) sekä valtioneuvoston asetuksen (1008/2019) mukaisesti siten, että tuloksena saadaan selville shippereiden ja tradereiden tasepoikkeamat kunkin tasejakson osalta. Vuoden 2020 alusta alkaen Suomi luopui maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä annetun direktiivin 2009/73/EY poikkeuksista ja soveltaa siten EU:n maakaasun sisämarkkinalainsäädäntöä kokonaisuudessaan.
  • Järjestelmävastaava vastaa hallitsemassaan kaasun siirtojärjestelmässä kaasun siirron ohjauksesta, verkoston normaalitilan toiminnasta ja käytönvalvonnasta.
  • Järjestelmävastaava vastaa verkon teknisestä toimivuudesta mahdollisissa häiriötilanteissa sekä häiriöiden selvittämisestä ja kaasun siirtojärjestelmän normaalitilaan palauttamisesta.
  • Järjestelmävastaava vastaa kaasun laadun ylläpidosta siirtoverkostossa.

Suomi osallistuu ENTSOGin toimintaan

Kaasun siirtoverkonhaltijoiden eurooppalainen verkosto (ENTSOG, European Network of Transmission System Operators for Gas) on perustettu 1.12.2009 ja siihen kuuluu kymmeniä siirtoverkonhaltijoita ympäri Eurooppaa. Suomen siirtoverkonhaltijana Gasgrid Finland osallistuu ENTSOGin toimintaan. Julkaisemme tietoja ENTSOG:n alustalla, josta löytyy tietoa myös Euroopan kaasuverkostoista muun muassa maiden välisissä rajapisteissä tarjottavista kapasiteettimääristä.

ENTSOG laatii kaasunsiirtoverkkojen EU-tasolla harmonisoituja verkkosääntöjä (Network Codes), jotka ovat velvoittavia kaikkien kaasunsiirtoverkonhaltijoiden osalta. Verkkosäännöt perustuvat Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston (Agency for the Cooperation of Energy Regulators, ACER) laatimiin suuntaviivoihin. Verkkosääntöjen tavoitteena on yhdenmukaistaa jäsenmaiden kaasumarkkinan toimintaperiaatteita kohti EU-sisämarkkinoita. Verkkosäännöt kattavat tiedonvaihtoon, tasehallintaa, tariffeihin sekä kapasiteetinjakoon liittyvät kokonaisuudet.

Testaamme vikabanneria