Kaasumarkkinat / Kaasumarkkinoiden integraatio

Kaasumarkkinoiden integraatio

Suomen ja Viron välinen Balticconnector-kaasuputki yhdistää Suomen ja Baltian maiden väliset kaasumarkkinat, ja luo yhteyden myös Klaipedan LNG-terminaaliin Liettuassa sekä maanalaiseen maakaasuvarastoon Incukalnsissa.

Liettuan ja Puolan välisen GIPL-yhdysputken on tarkoitus valmistua vuoden 2021 loppuun mennessä, jolloin Suomi yhdistyy myös Keski-Euroopan kaasuinfrastruktuuriin ja uusiin vaihtoehtoisiin hankintalähteisiin. Näihin uusiin vaihtoehtoisiin hankintalähteisiin kuuluu esimerkiksi Pohjanmeren kaasulähteet uuden Norjan, Tanskan ja Puolan välille rakentuvan Baltic Pipe-siirtoputkiyhteyden kautta.

Tavoitteena integroidut kaasumarkkinat Itämeren alueelle

Suomen hallituksen energia- ja ilmastostrategian tavoitteena on luoda toimivat, integroidut alueelliset kaasumarkkinat Suomelle, Virolle, Latvialle ja Liettualle. Integraation taustalla on tavoite parantaa kaasumarkkinan toimintaa ja edistää kilpailua.

Suomi ja Baltian maat ovat vuodesta 2017 alkaen tehneet aktiivisesti työtä neljän maan kaasumarkkinaintegraation luomiseksi. Tätä varten on muodostettu Alueellisen kaasumarkkinan koordinaatioryhmä (RGMCG), joka kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa. Mukana ovat energia-asioista vastaavat ministeriöt, siirtoverkonhaltijat sekä energiamarkkinoita valvovat viranomaiset.

Yhtenäisen tariffialueen kautta kohti syvempää integraatiota

Ensimmäinen askel kohti alueellista markkinaa otettiin keväällä 2019, kun Suomen, Viron ja Latvian siirtoverkonhaltijat solmivat siirtoverkonhaltijoiden välisen tariffisopimuksen, jonka myötä Suomi, Viro ja Latvia muodostivat alueellisen tariffivyöhykkeen 2020 alusta alkaen. Tariffisopimuksen avulla maiden väliset rajasiirtotariffit poistettiin ja maahantuontipisteiden syöttöhinnat harmonisoitiin. Alueellisen tariffivyöhykkeen muodostuessa luotiin myös yhteinen tasealue Viron ja Latvian välille.

Tulevaisuudessa tavoitteena on syventää alueellista integraatiota ja muodostaa toimiva, yhtenäinen kaasumarkkina Suomelle, Virolle, Latvialle ja Liettualle. Markkinoiden integroiminen vaatii laajaa toimintamallien harmonisointia ja tiivistä yhteistyötä alueen toimijoiden välillä.

Katso webinaarimme markkinaintegraatiosta

Euroopasta löytyy joitakin jo toteutettuja EU-maiden välisiä markkinaintegraatioita. 8.10.2020 pidetyssä webinaarissamme puhujat näiltä markkinoilta jakoivat omia kokemuksiaan markinaintegraation valmisteluprosessista ja toteutuksesta sekä kertoivat onnistumisista ja mahdollisista kompastuskivistä. Lisäksi kuultiin tilannepäivitys alueellisen markkinakehityksen osalta Suomi-Baltia-alueella.

Testaamme vikabanneria