Palvelumme / Siirto- ja palveluhinnasto 2020

Siirto- ja palveluhinnasto vuodelle 2020

Löydät siirto- ja palveluhinnaston täältä. Hinnasto sisältää kaasun siirtohintojen lisäksi tasepoikkeamamaksun laskentamenetelmät, kapasiteetin ylitysmaksun sekä keskitetyn tiedonvaihdon hinnat.

Maakaasumarkkinalain mukaisesti siirtoverkonhaltija asettaa siirtomaksut Suomen sisäisiin syöttö- ja ottopisteisiin. Vuoden 2020 ja 2021 osalta maakaasujärjestelmän ulkomaan yhteyksien siirtomaksut asettaa Energiavirasto.

Olemme julkaisseet vuoden 2021 siirto- ja palveluhinnastomme, jota sovelletaan 1.1.2021 alkaen. Löydät hinnaston täältä: Gasgrid Finlandin siirto- ja palveluhinnasto 2021.

Siirtotariffit

Kiinteän kapasiteetin maksu / vuosituotteen rajahinta
Syöttökapasiteetti (entry)
Imatra* 0,14277 €/kWh/päivä/vuosi​
Balticconnector* 0,00000 €/kWh/päivä/vuosi​
Biokaasun virtuaalinen syöttöpiste 0,14277 €/kWh/päivä/vuosi​
Ottokapasiteetti (exit)
Balticconnector* 0,00000 €/kWh/päivä/vuosi​
Suomen ottovyöhyke 1,04859 €/kWh/päivä/vuosi​
Kiinteän kapasiteetin maksu / lyhyiden tuotteiden kertoimet En/Ex
Kapasiteettilaji Kerroin
Kvartaali 1,10
Kuukausi 1,25
Päivä 1,50
Päivänsisäinen 1,70
Keskeytyvä kapasiteetti
Keskeytyvän kapasiteetin alennus prosentteina vastaavan kiinteän tuotteen hinnasta.
Syöttökapasiteetti Alennus
Imatra* 5%
Biokaasun virtuaalinen syöttöpiste 0%
LNG:n syöttöpiste 0%
Hyödykemaksu (energiamaksu)
Siirretyn kaasumärään mukaisesti 0,00006 €/kWh
Hyödykemaksu maksetaan Suomen ottovyöhykkeellä

* Energiaviraston asettama maksu

Suomen kaasun syöttö- ja ottojärjestelmän viitehintamenetelmänä sovelletaan 1.1.2020 alkaen postimerkkihinnoittelua. Postimerkkihinnoittelussa syöttö- ja ottopisteiden välinen etäisyys tai tekninen siirtokapasiteetti eivät vaikuta siirtokapasiteetin yksikköhintaan. Postimerkkihinnoittelua sovelletaan kapasiteettitariffeissa. Tariffeja sovelletaan sekä syöttökapasiteettiin että ottokapasiteettiin.

Kapasiteettituotteen hinta määräytyy tuotteen pituuden perusteella – mitä pidempi kapasiteettituote, sitä matalampi hinta. Tarjoamme vuosi-, kvartaali-, kuukausi-, päivä- ja päivänsisäisiä kapasiteettituotteita. Kapasiteettiperusteisen tariffin lisäksi perimme ottovyöhykkeeltä kapasiteettitariffia pienemmän hyödykemaksun, jonka avulla katamme kaasun siirrosta aiheutuvat muuttuvat kustannukset.

Uudelleennominointimaksu (Energiaviraston asettama maksu)

Uudelleennominointimaksua voidaan soveltaa Balticconnectorin syöttö- / ottopisteessä. Uudelleenominointimaksun perimisen perusteet syntyvät, kun osapuoli uudelleennominoimalla pienentää aiemmin tehtyä nominaatiota kaasuvuorokauden aikana, muutos ylittää sovitun toleranssin ja siirtoverkonhaltija on joutunut pienentämään kaikkien verkonkäyttäjien nominointeja pro ratasuhteessa Balticconnectorin ylikuormituksen hallitsemiseksi. Maksu peritään vain toleranssin ylittävästä osasta.

Toleranssi: 50 000 kWh/h
Hinnoittelu: 0,002 €/kWh

Liittymähinnoittelu

Järjestelmävastaavalla siirtoverkonhaltijalla on liittämisvelvollisuus tekniset vaatimukset täyttäville maakaasun käyttö- ja varastointikohteille, nesteytetyn maakaasun käsittelylaitteistoille ja uusiutuvista energialähteistä peräisin olevan kaasun tuotantolaitoksille. Järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija perii liittyjältä kaikki liittymästä aiheutuvat kohtuulliset kustannukset.

Hinnoittelu: Liittymästä aiheutuvat kustannukset arvioidaan tapauskohtaisesti.

Nominaatiosta poikkeamismaksu

Nominaatiosta poikkeamismaksua voidaan soveltaa Suomen ottovyöhykkeellä.

Hinnoittelu: 0 €/kWh

Kapasiteetin ylitysmaksu

Kapasiteetin ylitysmaksua maksetaan Suomen ottovyöhykkeellä sekä biokaasun virtuaalisessa syöttöpisteessä.

Suomen ottovyöhyke: Mikäli shipperin verkosta otto Suomen ottovyöhykkeellä ylittää lopullisen taseselvityksen tulosten perusteella shipperin yhteenlasketun kaasupäiväkohtaisen kapasiteetin ottovyöhykkeellä, shipperin on maksettava kapasiteetinylitysmaksua.

Biokaasun virtuaalinen syöttöpiste: Mikäli shipperin verkkoon syöttö biokaasun virtuaalisessa syöttöpisteessä ylittää lopullisen taseselvityksen tulosten perusteella shipperin yhteenlasketun kaasupäiväkohtaisen kapasiteetin biokaasun virtuaalisessa syöttöpisteessä, shipperin on maksettava kapasiteetinylitysmaksua.

Kapasiteetin ylitysmaksun hinnoittelu:

Varatun kapasiteetin ylittävältä määrältä peritään puolitoista (1,5) kertaa päivänsisäisen kiinteän kapasiteetin mukainen yksikköhinta.

Päiväkohtainen tasepoikkeamamaksu

Tasekaasun osto- ja myyntihinnat

Järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan määritelmä neutraalille kaasunhinnalle:

Neutraali kaasunhinta on kaasupörssin päivänsisäisten tuotteiden painotettu keskihinta yksikössä €/kWh kaasutoimituspäivän aikana.

Järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan tasekaasun ostohinta
Mukautusaskel: Neutraali kaasunhinta vähennettynä 10 prosentilla neutraalista kaasunhinnasta

Oston marginaalihinta: Alin hinta seuraavista:

  1. järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan kaupankäyntihinta (määrillä painotettu keskiarvo) päivänsisäisistä tuotteista ko. kaasutoimituspäivänä, kun järjestelmän ennustettu tasepoikkeama on ollut keltaisella vyöhykkeellä (= TSO on osallistunut tasekaasun kauppaan kaasupörssin kautta) kaasutoimituspäivän aikana tai
  2. sovellettava mukautettu hinta. 

Järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan tasekaasun myyntihinta
Mukautusaskel: Neutraali kaasunhinta lisättynä 10 prosentilla neutraalista kaasunhinnasta

Myynnin marginaalihinta: Korkein hinta seuraavista:

  1. järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan kaupankäyntihinta (määrillä painotettu keskiarvo) päivänsisäisistä tuotteista ko. kaasutoimituspäivänä, kun järjestelmän ennustettu tasepoikkeama on ollut keltaisella vyöhykkeellä (=TSO on osallistunut tasekaasun kauppaan kaasupörssin kautta) kaasutoimituspäivän aikana tai
  2. sovellettava mukautettu hinta. 

Toimivaltaisen viranomaisen julistettua jonkin kaasun toimitusvarmuusasetuksen kriisitason olevan voimassa, järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija voi toimivaltaisen viranomaisen valtuuttamana määrätä tasekaasun hinnoittelusta muulla tavalla.

Neutralointimaksu

Siirtoverkonhaltijalle ei saa koitua voittoa tai tappiota siitä, että se suorittaa tai vastaanottaa päiväkohtaisia tasepoikkeamamaksuja, päivänsisäisiä maksuja, tasehallintatoimiin liittyviä maksuja ja muita maksuja, jotka liittyvät sen tasehallintatoimintoihin. Tasehallintatoimien kustannus- ja tuottoneutraaliuden varmistamiseksi käytetään neutralointimaksua.

Kaasukuukausikohtaisen neutralointimaksun hinta määritetään kunkin kaasukuukauden jälkeen. Neutralointimaksun hinta [€/MWh] määräytyy yhteenlasketuista tuotoista vähennettynä yhteenlasketuilla kuluilla ja jakamalla tulos kaikkien tasevastaavien yhteenlaskettujen ottojen määrällä ko. kaasukuukauden aikana. Ottoina huomioidaan tasevastaavien tasehallintasalkkuihin sisältyvät otot ottovyöhykkeellä, virtuaalisessa kauppapaikassa sekä Balticconnectorissa. Tasevastaavan kuukausikohtainen neutralointimaksu [€/kaasukuukausi] määräytyy kertomalla tasevastaavan tasehallintasalkkuun sisältyvien yhteenlaskettujen ottojen määrä kaasukuukauden aikana (sis. ottovyöhyke, virtuaalinen kauppapaikka ja Balticconnector) ko. kaasukuukauteen sovellettavan neutralointimaksun hinnalla.

Laatu- ja toimitusvaatimuksista poikkeamisen korvaukset

Korvausehdot on mainittu shipperin puitesopimuksessa.

Maksut hätätilan vallitessa

Korvauksista sovitaan tapauskohtaisesti järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan ja shipperin kesken.

Maksu kapasiteettioikeuden siirrosta

Hinnoittelu: 0 €/siirtoilmoitus

Maksu keskitetystä tiedonvaihdosta (kaasudatahub)

Maksua sovelletaan keskitetyn tiedonvaihdon kehitys- ja ylläpitokulujen kattamiseen eikä järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija peri maksuilla voittoa. Maksu peritään jakeluverkonhaltijalta niiden jakeluverkonhaltijan omistamien tai hallinnoimien jakeluverkkojen käyttöpaikkojen osalta, joiden tietoja ylläpidetään käyttöpaikkarekisterissä (=kaikki jakeluverkkojen päivittäin ja ei-päivittäin luettavat käyttöpaikat pois lukien yksittäiset ei-päivittäin luettavat liesikäyttökohteet).

Hinnoittelu: 1,25 €/käyttöpaikka/kuukausi

Siirtohinnaston laskentaesimerkki

Havainnollistavia, ei-sitovia esimerkkilaskelmia kiinteän siirtokapasiteetin hinnaston käyttöä varten.

Esimerkki 1: Vuosikapasiteetti

Shipper arvioi, että tarvitsee siirtokapasiteettia keskimääräisellä siirtoteholla 100 MW (=kaasupäivän aikana siirron tarve yhteensä 100 MW × 24 h / kaasupäivä = 2 400 MWh / kaasupäivä) koko vuoden ajan. Tätä varten shipper varaa tarvittavan syöttökapasiteetin Imatralta sekä ottokapasiteetin Suomen ottovyöhykkeelle.

Imatran syöttökapasiteetin oletetulla yksikköhinnalla saa siirtokapasiteettia Imatralta 1 kWh / kaasupäivä vuoden ajaksi. Jos vuositilauksen kesto on 365 päivää, yksikköhinta 0,14277 € vastaa 365 kWh:n (0,365 MWh) siirtomäärää. Shipperin tarvitsema kokonaissiirtomäärä on 2 400 MWh / kaasupäivä × 365 päivää = 876 000 MWh. Tällöin shipper tarvitsee 876 000 MWH / (0,365 MWh / yksikkö) = 2 400 000 yksikköä syöttökapasiteettia.

Yksikköhinta on 0,14277 € / yksikkö eli kokonaiskustannus on 0,14277 € / yksikkö × 2 400 000 yksikköä = 342 648 €. Keskimääräinen syöttökapasiteetin kustannus on 342 648 € / 876 000 MWh = 0,3912 € / MWh.

Suomen ottovyöhykkeen ottokapasiteetin yksikköhinnalla saa siirtokapasiteettia ottopisteeseen 1 kWh / kaasupäivä vuoden ajaksi. Jos vuositilauksen kesto on 365 päivää, yksikköhinta 1,04859 € vastaa 365 kWh:n (0,365 MWh) siirtomäärää. Shipper tarvitsema kokonaissiirtomäärä on 2 400 MWh / päivä × 365 päivää = 876 000 MWh. Tällöin shipper tarvitsee 876 000 MWH / 0,365 MWh / yksikkö = 2 400 000 yksikköä ottokapasiteettia. Tämän yksikköhinta on 1,04859 €, eli kokonaiskustannus on 1,04859 € / yksikkö × 2 400 000 yksikköä = 2 516 616 €. Keskimääräinen ottokapasiteetin kustannus on 2 516 616 € / 876 000 MWh = 2,8728 € / MWh.

Kapasiteetinvarauksen kokonaiskustannus on siis 0,3912 € / MWh + 2,8728 € / MWh = 3,264 € / MWh.

Laskutusaikataulu

Tuote Laskutusajankohta
Lyhyet kapasiteettituotteet Seuraavan kuun 6. päivän (M+6) iltapäivällä jos se on arkipäivä, tai sitä seuraavana arkipäivänä jos 6. päivä ei ole arkipäivä
Tasepoikkeamat
Valmisteverot
Pitkät kapasiteettituotteet Kuukausittain etukäteen kuun 2. arkipäivänä
Maksu keskitetystä tiedonvaihdosta (kaasudatahub) Neljännesvuosittain kvartaalia seuraavan kuun puoliväliin mennessä

Tämä on vikabannerin testi