Säkerhet

I Finland har man fäst särskild vikt vid gasöverföringens säkerhet under hela dess användningshistorik och vi har lyckats bra med det arbetet. En typisk skada i anslutning till naturgas globalt har varit stötar och skador på gasledningsrör orsakade av schaktningsmaskiner.

I Finland krävs det ett förfarande med prover och utlåtanden för att utföra aktiviteter i närheten av överföringsledningar för naturgas, detta för att försöka förhindra skador på infrastrukturen.

Ramvillkoren för verksamheten utgörs av statsrådets förordning 551/2009 om säkerhet vid hantering av naturgas, till vilken Tukes har upprättat tillämpningsanvisningar. Underhållet av gasledningarna, planering av ändringar och fortlöpande övervakning av processen garanterar en störningsfri gasöverföring.

Vi fäster särskild uppmärksamhet vid arbetarskyddsriskerna. Identifiering av säkerhets- och miljörisker samt möjligheter är en del av den regelmässiga verksamheten. I projekten görs särskilda riskutvärderingar enligt projektets omfattning. I det vanliga dagliga arbetet görs också snabbriskutvärderingar innan arbetet påbörjas. I alla dessa utvärderingar säkerställer man en bra identifiering av faror och risker samt sätter upp och vidtar förebyggande och korrigerande åtgärder

Leveranssäkerhet

Gasgrid Finland har systemansvar enligt naturgasmarknadslagen, som förpliktar bolaget att säkra gasleveranser till kunderna.

Leveranssäkerheten för naturgas har legat på en utmärkt nivå under årtionden. Vid störningar kan man mata in alltifrån flytande naturgas (LNG) till förångad naturgas i gasledningsnätet. Dessutom ökade idrifttagningen av förbindelserörledningen Balticconnector i slutet av 2019 leveranssäkerheten via en alternativ importväg. Oförutsägbara driftstörningar är mycket ovanliga och det vanligaste skälet till planerade och tillfälliga leveransstörningar är underhålls- och anslutningsarbeten som man känner till på förhand.

Ett centralt element i leveranssäkerheten är att upprätthålla trycket i överföringsnätet på en nivå som passar marknadssituationen. För att säkerställa det använder vi färgkoder (grön, gul och röd) för att beskriva nätets status. En grön zon visar det område där en förutsedd balansavvikelse i systemet under gasleveransdygnet får bytas inom ett gasleveransdygn innan vi vidtar balanseringsåtgärder inom gasleveransdygnet genom att köpa eller sälja gas till marknadsvillkor för att uppnå fysisk balans. Om gassystemet slutar i en gul zon börjar vi handla med balansgas inom samma dygn, så att nätets status återställs till en grön zon. Priset vid handel inom ett dygn påverkas av beloppet på balansavvikelseavgifterna som tas ut av marknadsaktörer. Om systemet hamnar i röd zon är det fråga om en krissituation, då vi inleder åtgärder för att begränsa användningen av gas så att gasleveranserna till skyddade kunder inte äventyras.

Mål och principer för säkerhetsarbetet

Vår verksamhet bygger på en kultur av hög säkerhet, där leveranssäkerheten för naturgas är central. Målet med säkerhetsarbetet är att det inte sker skador, olyckor eller tillbud i bolagets egen verksamhet och i slutförbrukningen av gasen.

Våra säkerhetsprinciper är:

  • Vi upprätthåller och utvecklar systematiskt vår säkerhetskultur.
  • Alla har rätt och skyldighet att ingripa i osäker verksamhet och värna om välbefinnandet.
  • Vi utbildar oss i, tillämpar och följer med fastställda säkerhetsanvisningarn och säkra arbetssätt
  • Vi registrerar och undersöker alla händelser i anslutning till säkerhet
  • Vi uppmärksammar säker trafik i vår verksamhet
  • Vi kräver motsvarande säkerhetskultur av våra samarbetspartner.

Säkerhet i leveranskedjan

Som finsk expert på gasmarknaden bär vi ansvaret för säkerheten i överföringen av naturgas. Kontakta oss vid eventuella läckage eller olyckor i anslutning till rörledningarna.

Nödsituationer, övervakningscentralen, tfn 05 3751 555 eller nödcentralen 112

Vi agerar ansvarsfullt och kräver att tjänsteleverantörer och kritiska varuleverantörer samt projekt följer de säkerhets- och verksamhetsprinciper som bolaget satt upp. Vi kräver också att motsvarande säkerhetsnivå följs av underleverantörerna till direkta avtalspartner. Vi kräver att leverantörerna följer bolagets målsättningar, som är noll olyckor, noll miljöförstöring, noll egendomsskador och noll driftavbrott.

Om det uppstår avvikelser i verksamheten ska man omedelbart anmäla dem till oss. Varje olycka, miljöstörning, egendomsskada eller hot om sådana undersöks i samarbete med fastställandet av korrigerande åtgärder.

Vi utbildar regelbundet alla som arbetar på bolaget i arbetarskydd och arbetssätt. Vi kräver att våra samarbetspartner genomgår en webbkurs i säkerhet i förväg.

För att trygga säkerheten är markanvändning och byggande i närheten av gasledningsnätet begränsad. Sätt dig in i anvisningarna och förfarandena, om du planerar arbeten i närheten av gasledningarna.

Vi förbättrar datasäkerhet och skydd genom att implementera en säkrare autentiseringsmetod för våra onlinekurser från och med 1 december 2022:

När du registrerar dig för första gången, registrera din egen e-post (vänligen använd inte samma e-post för flera personer). Därefter kan du använda samma e-postadress och lösenord för alla Gasgrid Finlands eLearning-kurser.

Vi testar bara uppmärksamhetsbannern