Kaasuverkosto / Tunnistaminen ja toiminta

Kaasuputken tunnistaminen

Maakaasuputkistot on merkitty maastossa olevin merkintäpylväin ja -kilvin, tunnuskilvillä tai muilla merkinnöillä tahattoman vahingoittamisen estämiseksi. Maanpäällisen korkeapaineisen siirtoputkiston tunnusväri on violetti ja maanpäällisen jakelu- ja käyttöputkiston keltainen. Siirtoputkiston merkinnät ovat keltaisella pohjalla olevaa mustaa tekstiä.

Metsäalueilla ja taajamissa maakaasulinja on havaittavissa 5–10 metriä leveänä puuttomana vyöhykkeenä. Kaikki rakennustyöt on kielletty 5 metriä lähempänä kaasuputkea ilman putkenomistajan lupaa.

Kaivuukieltokyltin kuva:

Putken sijainti

Siirtoputkistomme sijaitsee eteläisen Suomen alueella. Karttasovelluksessa on esitetty kaasuputkisto, siihen liittyvät asiakkaiden rajapintoina toimivat paineenvähennysasemat sekä merkintäpylväät. Sovelluksesta pääset zoomaamaan ja näkemään eri toimintojen suojaetäisyydet. Lisäksi kartalla on esitetty putken sähköiseen korroosiosuojaukseen liittyvät anodikentät. Eri toimintoihin liittyvät suojaetäisyydet saat näkyviin tasovalikosta.

Kaasulinjoilla toimiminen

Kaasuputken ylitykset raskaalla kalustolla vahvistamattomissa kohdissa ja työskentely 5 metriä lähempänä kaasuputkea on kielletty ilman Gasgrid Finlandin lupaa ja valvontaa. Jos suunnittelet toimintaa maakaasuputken läheisyydessä, tutustu ohjeistuksiimme ja ota yhteyttä valvojiimme. Veloituksetta paikalle saapuva valvoja osoittaa kaasuputken tarkan sijainnin. Ojien perkaus ja maanpinnan viimeistelyt tehdään valvojan ohjauksessa.

Jos aiot työskennellä kaasuputken läheisyydessä, ota meihin yhteyttä mielellään kolme työpäivää aikaisemmin puh. (020) 44 78713. Valvojamme tulee veloituksetta paikalle.

Siirtoverkosto on jaettu putken näyttöjen ja ylitysten, maanrakennustöiden sekä siirtoverkon läheisyydessä tehtävien hankkeiden vaadittavien lausuntojen osalta kolmeen alueeseen. Mikäli sinulla on kysyttävää kaasun siirtoverkoston paikkatiedoista, putken näytöistä ja ylityksistä tai kaasun siirtoverkoston lausunnoista, löydät yhteystiedot täältä.

Kirjalliset luvat kaasuputkiston vaikutusalueella

Lausuntomenettely toiminnalle kaasuputken läheisyydessä

Kirjallinen lupa annetaan lausuntomenettelyllä. Lausuntomenettelyssä määritellään, sovitaan ja arkistoidaan ne asiat, joilla varmistetaan kaasuputken turvallisuus valtioneuvoston antaman asetuksen 551/2009 sekä Tukesin asetusohjeen mukaisesti. Jos suunnittelet toimia, jotka muuttavat kaasuputkiston rakentamisen aikaisia olosuhteita tai saattavat aiheuttaa kaasuputkelle tärinää, kysy lausuntomenettelyn tarpeellisuudesta.

Ota yhteyttä hyvissä ajoin

Kustannustehokkainta on ottaa meihin yhteyttä jo hankkeen tai rakentamisen suunnitteluvaiheessa. Tällöin esimerkiksi työskentelymenetelmät ja materiaalit valikoituvat vaivattomasti. Saat lisätietoa myös alueesi rakennusvalvonnasta.

Me autamme, jos suunnittelet:

 • kaasuputken ylittämistä raskaalla ajoneuvolla huonosti kantavassa maastossa
 • varastointia putkilinjalle tai läjityksiä 50 m lähemmäksi kaasuputkesta
 • maarakennustöitä 5 metriä lähempänä kaasuputkea
 • räjäytys- tai louhintatöitä 30 metriä tai laajamittaista louhintaa 100-500 metriä lähemmäksi kaasuputkea
 • rakennuksia 30 metriä lähemmäksi kaasuputkea tai 100 metriä lähemmäksi anodikenttää
 • väylien rakentamista 30 metriä lähemmäksi kaasuputkea
 • sähköä johtavia rakenteita (vesijohto, suurjännitejohto, maadoituskaapeli, kaukolämpöjohto tms.) maakosketukseen 30 metriä lähemmäksi kaasuputkea.
 • pohjaveden pinnan korkeuden muuttamista (myös suon kuivattamista tai kuivatuksen ennallistamista)
 • kaavamuutosta kaasuputken vaikutusalueelle

Huomioithan, että kaasuputken näytöt ja ylitykset raskaalla kalustolla sekä kaivuutyöt kaasulinjalla 5 metriä lähempänä kaasuputkea on kielletty ilman Gasgrid Finlandin lupaa ja valvontaa. Veloituksetta paikalle saapuva valvoja osoittaa kaasuputken tarkan sijainnin. Ojien perkaus ja maanpinnan viimeistelyt tehdään valvojan ohjauksessa.

Jos aiot työskennellä kaasuputken läheisyydessä, ota meihin yhteyttä mielellään kolme työpäivää aikaisemmin puh. (020) 44 78713. Valvojamme tulee veloituksetta paikalle.

Pyydä lausuntomenettelyä kirjallisesti ilmoittamalla seuraavat asiat:

 • hakijan yhteystiedot
 • rakennettavan kohteen sijainti tai kaasuputken lähimmän merkintäpylvään tiedot
 • mitä kaasuputken läheisyyteen on suunnitteilla
 • hankkeen toteutusaikataulu
 • viittaukset mahdollisiin aikaisempiin soittoihin, katselmuksiin ja asiakirjoihin

Hankkeen suunnitelmat, kartat jne. vastaanotetaan ensisijaisesti pdf-tiedostoina. Lausuntopyyntö saa olla vapaamuotoinen, mutta apuna voi käyttää valmista lomakepohjaa. 

Suojaetäisyydet maakaasuputkistoon

Putkiston vähimmäispeitesyvyys on 1,00 m lukuun ottamatta peltoalueita, joissa peitesyvyys on 1,20 m sekä kallioalueita, joissa peitesyvyys on 0,60 m kallion pinnan ulottuessa 0,6 metriä putken yläpinnan yläpuolelle. Maanalaisten rakenteiden yhdensuuntaisasennuksissa vähimmäisetäisyys on 1,00 metriä ja risteämissä 0,50 metriä. Peltosalaojien vähimmäisetäisyys risteämissä on 0,25 m.

Rakennuksien suojaetäisyyksiä määritettäessä maakaasun siirtoputkeen ja siihen liittyviin maanpäällisiin laitteisiin ja rakennelmiin, ulkopuoliset rakennukset jaetaan ryhmiin A ja B. Hätätilanteessa evakuoituminen on oltava mahdollista kaasuputkesta poispäin

Ryhmä A

 • yleiset kokoontumiseen tarkoitetut rakennukset: majoitushuoneistot (hotelli, sairaala, vanhainkoti), kokoontumishuoneistot (koulu, elokuvateatteri, suurmyymälä), asuinhuoneistot (kerrostalo)
 • räjähteitä valmistavat, varastoivat tai käyttävät laitokset
 • vaarallisia kemikaaleja teollisesti käsittelevät tai varastoivat laitokset.

Ryhmä B

 • asuinhuoneistot (omakotitalo, rivitalo), työpaikkahuoneistot
 • muut kuin asumiseen tarkoitetut rakennukset, joissa ihmisiä säännöllisesti oleskelee
 • erillinen rajattu alue (aidattu leikki- tai koirapuisto, urheilukenttä, ravirata)

Rakennusten suojaetäisyydet maanalaiseen maakaasun siirtoputkeen

Putken nimellishalkaisija mm Ryhmä A etäisyys Ryhmä B etäisyys
DN ≤ 200 10 m 5 m
200 < DN ≤ 500 16 m 8 m
DN > 500 20 m 10 m

Suojaetäisyydet maakaasun siirtoputkiston maanpäällisiin osiin

Siirtoputkiston laite/rakennelma Ryhmä A etäisyys Ryhmä B etäisyys Moottori-, moottoriliikenne-, valta- ja kantatie, rautatie; etäisyys
Paineenvähennys-, linjansulkuventtiili- ja kaavinasema 50 m 25 m 25 m
Paineenlisäysasema 100 m 50 m 50 m

Suojaetäisyys mitataan kaasuputken kyljestä, paineenlisäys- ja paineenvähennysasemalla suojarakennuksesta sekä venttiili- ja kaavinasemalla uloimmasta venttiilistä tai kaavinloukusta ulkopuolisen rakennuksen lähimpään osaan.

Testaamme vikabanneria