Vastuullisuus

Vastuullinen toiminta on integroitu osaksi liiketoimintaamme ja johtamistamme. Vastuullisuusohjelman toteuttamisessa huomioidaan toiminnastamme aiheutuvat taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristövaikutukset. Raportoimme säännöllisesti vastuullisuusohjelman tavoitteiden toteutumisesta omistajalle sekä sidosryhmille. Vastuullisuuden strategisesta johtamisesta vastaa Gasgrid Finland Oy:n hallitus.

Vastuullisuuden johtaminen

Vastuullisuus on integroitu osaksi Gasgridin strategiaa ja jokapäiväistä johtamista. Toimintaa ohjaavat hallituksen hyväksymät toimintaperiaatteet (Code of Conduct), hallinnointiperiaatteet (Corporate Governance) sekä riskienhallintapolitiikka. Yhtiön toiminnassa noudatetaan valtioneuvoston omistajapolitiikan periaatepäätöksen vaatimuksia. Toimintaperiaatteiden ja lainsäädännön rikkomisesta voi jättää väärinkäytösilmoituksia nimettömästi yhtiön verkkosivujen kautta, mistä ilmoitukset ohjataan yhtiön sisäiselle väärinkäytösten selvitysryhmälle.

Yhtiön hallitus vastaa ja raportoi vastuullisuudesta yhtiökokouksessa. Yhtiön operatiivista vastuullisuustoimintaa johtaa yhtiön toimitusjohtaja ja johtoryhmä. Vastuullisuusohjelman mukaista konkreettista toimintaa edistää ja kehittää yhtiön vastuullisuuspäällikkö. Vastuullisuuden kokonaisuutta johdetaan yhtiön johtamisjärjestelmän mukaisesti vastuullisuuden foorumissa.

Projekti yhtiön toimintajärjestelmän sertifioimiseksi saatiin valmiiksi kesäkuussa 2021. Kaiken toiminnan lähtökohtana on asiakas ja hänen tarvitsemansa palvelut. Yhtiölle on määritetty pääprosessikartta ja toimintaan liittyvät prosessit. Sertifioidut järjestelmät ovat laatu ISO 9001, turvallisuus ISO 45001, ympäristö ISO 14001 ja kansallinen energiatehokkuusjärjestelmä ETJ+.

Vastuullisuusohjelma ja kestävän kehityksen tavoitteet

Gasgridin vastuullisuusohjelman viisi teemaa ovat: erinomainen yrityskansalainen, ihmiset ja kulttuuri, turvallisuus- ja toimitusvarmuus, kohti hiilineutraaliutta ja tulevaisuuden siirtoalusta. Uusi päivitetty vastuullisuusohjelmon voimassa vuodet 2022–2023 jakulloinkin voimassa olevat tavoitteet ovat nähtävillä tällä sivulla. Gasgridin vastuullisuusohjelma on kytketty YK:n kestävän kehityksen toimenpideohjelmaan.

Gasgrid_10_vastuullisuuden_teemat_vk_2022

Vastuullisuusohjelma teemoittain

Vastuullinen yrityskansalaisuus

Yhtiön johtamisessa ja päivittäisessä päätöksenteossa noudatamme hallinnointi- ja toimintaperiaatteita sekä yhtiön arvoja. Päivitimme väärinkäytösten ilmoituskanavan ja kehitimme hankintatoimintaamme laaja-alaisesti. Seuraamme systemaattisesti verojalanjälkeämme ja olemme merkittävä veronmaksaja yhteiskunnassa.

Toteumat 2021:

Ihmiset

Toimintamme perustuu avoimuuteen, reiluuteen ja hyvään yhteishenkeen niin yhtiön sisällä kuin sidosryhmiemme kanssa. Huippuasiantuntijoista koostuva henkilöstömme on sitoutunut voimakkaasti työhönsä ja yhtiön strategisiin tavoitteisiin.

Toteumat 2021:

Turvallisuus ja toimitusvarmuus

Toimitusvarmuutemme ja turvallisuutemme on huippuluokkaa. Saavutimme jo toisena vuotena peräkkäin tavoitteemme: nolla suunnittelematonta toimituskatkoa ja nolla tapaturmaa omalle henkilökunnalle. Huomioimme turvallisuuden ja toimitusvarmuuden kaikessa päivittäisessä tekemisessämme. Kehitimme myös laaja-alaisesti tietoturvallisuutta vuoden 2021 aikana.

Toteumat 2021:

Kohti hiilineutraaliutta

Olemme laskeneet suorien päästöjen lisäksi myös epäsuorat päästömme ja aloittaneet hiilineutraaliustiekartan laadinnan voidaksemme siirtää kaasua asiakkaillemme mahdollisimman vähäpäästöisesti. Päästötavoitteemme on vähentää oman toiminnan hiilidioksidipäästöjä 15% vuoden 2023 loppuun mennessä.

Toteumat 2021:

Tulevaisuuden siirtoalusta

xxxxxxx

Toteumat 2021:

Vastuullisuusohjelman toteuma 2021

Yhtiö edistää jatkuvasti vastuullista toimintatapaa lukuisilla eri projekteilla ja toimenpiteillä. Yhtiön vastuullisuusohjelman tavoitteet, mittarit ja niihin liittyvät tulokset löydät linkin takaa viereisestä Lue lisää -laatikosta.  

Gasgridinvuoden 2021 vuosikertomukseen sisältyy vastuullisuusraportti, joka on laadittu soveltuvin osin GRI Core-ohjeistuksen mukaisesti. Yhtiö on raportoinut vuosikertomuksessa kattavasti vastuullisuuden kehityksestä ja tulevista suunnitelmista. Vastuullisuusraportin kuusi indikaattoria on PricewaterhouseCoopers Oy:n varmentamia.

Vastuullisuustyön onnistumisia vuonna 2021

Yhtiö edistää jatkuvasti vastuullista toimintatapaa lukuisilla eri projekteilla ja toimenpiteillä.Yhtiön vastuullisuusohjelman saavutuksia on kuvattu alla.

Vastuullisuuden olennaisuusanalyysi

Gasgrid toteutti sidosryhmien kanssa vastuullisuuden olennaisuusanalyysin lokakuussa 2020. Yhtiö haluaa osallistaa sidosryhmien näkemyksiä vastuullisuustyössä ja sen kehittämisessä. Olennaisuusanalyysin tavoitteena oli kerätä sidosryhmiltä näkemyksiä Gasgridin keskeisistä vastuullisuusteemoista liiketoiminnan, vastuullisuustyön ja vastuullisuusviestinnän ja -raportoinnin kehittämisessä. Gasgrid tunnisti ensin toimintaansa liittyvät olennaiset sidosryhmät, joita olivat asiakkaat, omistaja, henkilöstö, järjestöt, maanomistaja, media, palvelu- tai toimittajakumppani ja Gasgridin kaasuputkiston vaikutusalueella olevan hankkeen edustaja. Tärkeimmiksi tekijöiksi sidosryhmät tunnistivat kaasun toimitusvarmuuden, valmiuden poikkeustilanteisiin, henkilöstön ammattitaidon sekä turvallisuuden koko toimitusketjussa.

 

Seuraamme toimintaympäristöämme aktiivisesti eri keinoin ja tulosten perusteella päivitimme olennaisuusanalyysin johtoryhmän kanssa. Tunnistimme muutostrendit ja uudet teemat olennaisuusmatriisiin. Uutena x-akselilla on huomioitu vaikutukset myös yhteiskunnalle.  

Yhteiskuntasitoumus

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus on Suomen kestävän kehityksen toimikunnan sopima kansallinen kestävän kehityksen strategia ja samalla konkreettinen työkalu. Se on yhteinen pitkän aikavälin tahtotila tulevaisuuden Suomesta. 

Yhteiskuntasitoumuksessa sovitaan toimintatavoista ja tavoitteista hyvän elämän mahdollistamiseksi nyt ja tulevaisuudessa. Yhteiskuntasitoumuksen visiona on luonnon kantokyvyn turvaava, hyvinvoiva ja globaalisti vastuullinen Suomi. Sitoumukset annetaan sitoumus2050.fi -palvelussa. 

Gasgrid sitoutuu vähentämään ja ennaltaehkäisemään metaanipäästöjä systemaattisesti

Gasgridin tavoitteena on saavuttaa aktiivisilla toimenpiteillä maa- ja biokaasun siirtojärjestelmään metaanipäästöjen säästöjä 20 tonnia vuosittain vuoteen 2025 mennessä. Vuodesta 2020 vuoteen 2025 säästetty metaanipäästö on yhteensä 120 tonnia. Mittarina on aktiivisilla toimilla tehdyt säästöt.

Testaamme vikabanneria