Vastuullisuus

Vastuullinen toiminta on integroitu osaksi liiketoimintaamme ja johtamistamme. Vastuullisuusohjelman toteuttamisessa huomioidaan toiminnastamme aiheutuvat taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristövaikutukset. Raportoimme säännöllisesti vastuullisuusohjelman tavoitteiden toteutumisesta omistajalle sekä sidosryhmille. Vastuullisuuden strategisesta johtamisesta vastaa Gasgrid Finland Oy:n hallitus.

Vastuullisuuden johtaminen

Vastuullisuus on integroitu osaksi Gasgridin strategiaa ja jokapäiväistä johtamista. Toimintaa ohjaavat hallituksen hyväksymät toimintaperiaatteet (Code of Conduct), hallinnointiperiaatteet (Corporate Governance) sekä riskienhallintapolitiikka. Yhtiön toiminnassa noudatetaan valtioneuvoston omistajapolitiikan periaatepäätöksen vaatimuksia. Toimintaperiaatteiden ja lainsäädännön rikkomisesta voi jättää väärinkäytösilmoituksia nimettömästi yhtiön verkkosivujen kautta, mistä ilmoitukset ohjataan yhtiön sisäiselle väärinkäytösten selvitysryhmälle.

Yhtiön hallitus vastaa ja raportoi vastuullisuudesta yhtiökokouksessa. Yhtiön operatiivista vastuullisuustoimintaa johtaa yhtiön toimitusjohtaja ja johtoryhmä. Vastuullisuusohjelman mukaista konkreettista toimintaa edistää ja kehittää yhtiön vastuullisuuspäällikkö. Vastuullisuuden kokonaisuutta johdetaan yhtiön johtamisjärjestelmän mukaisesti vastuullisuuden foorumissa.

Projekti yhtiön toimintajärjestelmän sertifioinniksi alkoi syksyllä 2020. Kaiken toiminnan lähtökohtana on asiakas ja hänen tarvitsemansa palvelut. Yhtiölle on määritetty pääprosessikartta ja toimintaan liittyvät prosessit. Yhtiön toimintajärjestelmä on sertifioitu kesäkuussa 2021. Sertifioidut järjestelmät ovat laatu ISO 9001, turvallisuus ISO 45001, ympäristö ISO 14001 ja kansallinen energiatehokkuusjärjestelmä ETJ+.

Vastuullisuusohjelma ja kestävän kehityksen tavoitteet

Gasgridin vastuullisuusohjelman neljä teemaa ovat: vastuullinen yrityskansalaisuus, ihmiset, turvallisuus- ja toimitusvarmuus sekä kohti hiilineutraaliutta. Yhtiö tulee päivittämään vastuullisuusohjelmaa 2021 aikana ja kulloinkin voimassa olevat tavoitteet ovat saatavilla tällä sivulla.

Vastuullinen yrityskansalaisuus

Ihmiset

Turvallisuus ja toimitusvarmuus

Kohti hiilineutraaliutta

Gasgridin vastuullisuuden painopisteinä on viisi YK:n kestävän kehityksen toimenpideohjelman kohtaa:

Vastuullisuusohjelman toteuma 2020

Yhtiö edistää jatkuvasti vastuullista toimintatapaa lukuisilla eri projekteilla ja toimenpiteillä. Yhtiön vastuullisuusohjelman tavoitteet, mittarit ja niihin liittyvät tulokset löydät linkin takaa viereisestä Lue lisää -laatikosta.  

Gasgridin ensimmäisen toimintavuoden vuosikertomukseen 2020 sisältyy vastuullisuusraportti, joka on laadittu GRI Core-ohjeistuksen mukaisesti soveltuvin osin. Yhtiö on raportoinut vuosikertomuksessa kattavasti vastuullisuuden kehityksestä ja tulevista suunnitelmista.

Vastuullisuustyön onnistumisia vuonna 2020

Yhtiö edistää jatkuvasti vastuullista toimintatapaa lukuisilla eri projekteilla ja toimenpiteillä.Yhtiön vastuullisuusohjelman saavutuksia on kuvattu alla.

Gasgridin ensimmäisen toimintavuoden vuosikertomukseen 2020 sisältyy vastuullisuusraportti, joka on laadittu GRI Core-ohjeistuksen mukaisesti soveltuvin osin. Yhtiö on raportoinut vuosikertomuksessa kattavasti vastuullisuuden kehityksestä ja tulevista suunnitelmista.

 

Vastuullisuuden olennaisuusanalyysi

Gasgrid toteutti sidosryhmien kanssa vastuullisuuden olennaisuusanalyysin lokakuussa 2020. Yhtiö haluaa osallistaa sidosryhmien näkemyksiä vastuullisuustyössä ja sen kehittämisessä. Olennaisuusanalyysin tavoitteena oli kerätä sidosryhmiltä näkemyksiä Gasgridin keskeisistä vastuullisuusteemoista liiketoiminnan, vastuullisuustyön ja vastuullisuusviestinnän ja -raportoinnin kehittämisessä. Gasgrid tunnisti ensin toimintaansa liittyvät olennaiset sidosryhmät, joita olivat asiakkaat, omistaja, henkilöstö, järjestöt, maanomistaja, media, palvelu- tai toimittajakumppani ja Gasgridin kaasuputkiston vaikutusalueella olevan hankkeen edustaja. Tärkeimmiksi tekijöiksi sidosryhmät tunnistivat kaasun toimitusvarmuuden, valmiuden poikkeustilanteisiin, henkilöstön ammattitaidon sekä turvallisuuden koko toimitusketjussa.

 

Yhteiskuntasitoumus

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus on Suomen kestävän kehityksen toimikunnan sopima kansallinen kestävän kehityksen strategia ja samalla konkreettinen työkalu. Se on yhteinen pitkän aikavälin tahtotila tulevaisuuden Suomesta. 

Yhteiskuntasitoumuksessa sovitaan toimintatavoista ja tavoitteista hyvän elämän mahdollistamiseksi nyt ja tulevaisuudessa. Yhteiskuntasitoumuksen visiona on luonnon kantokyvyn turvaava, hyvinvoiva ja globaalisti vastuullinen Suomi.

Sitoumukset annetaan sitoumus2050.fi -palvelussa. 

Gasgrid sitoutuu vähentämään ja ennaltaehkäisemään metaanipäästöjä systemaattisesti

Gasgridin tavoitteena on saavuttaa aktiivisilla toimenpiteillä maa- ja biokaasun siirtojärjestelmään metaanipäästöjen säästöjä 20 tonnia vuosittain vuoteen 2025 mennessä. Vuodesta 2020 vuoteen 2025 säästetty metaanipäästö on yhteensä 120 tonnia. Mittarina on aktiivisilla toimilla tehdyt säästöt.

Testaamme vikabanneria