Palvelumme / Siirron palvelut

Siirron palvelut​

Kapasiteetin varaaminen ja siirtopalvelut

Tarjoamme syöttökapasiteettituotteita Imatran rajapisteessä, biokaasun virtuaalisessa syöttöpisteessä, Balticconnectorissa sekä LNG:n syöttöpisteissä. Ottokapasiteettia tarjoamme Suomen ottovyöhykkeellä ja Balticconnectorissa. Tarjottavat tuotteet ovat: vuosi- kvartaali-, kuukausi-, päivä- ja päivänsisäinen kapasiteetti. Kapasiteettituotteiden hinnat löytyvät siirtohinnastosta täältä.

Kapasiteettituotteissa ja niiden jakoperiaatteissa on pistekohtaisia eroja

Imatran rajapisteessä, biokaasun virtuaalisessa syöttöpisteessä ja ottovyöhykkeellä tarjoamme kapasiteettituotteita seuraavasti:

 • Vuosikapasiteettituote: alkaen 1. lokakuuta ja päättyen seuraavana kalenterivuonna 30. syyskuuta.
 • Kvartaalikapasiteettituote: yksi neljännesvuosi (3 peräkkäistä kaasukuukautta) alkaen vuosineljännesjakson ensimmäisenä kaasutoimituspäivänä klo 7:00 1. päivänä tammikuuta, 1. huhtikuuta, 1. heinäkuuta tai 1. lokakuuta.
 • Kuukausikapasiteettituote: yksi tai kaksi peräkkäistä kaasukuukautta alkaen kalenterikuukauden ensimmäisestä kaasutoimituspäivästä (kalenterikuukausi voi vaihdella 28:sta 31:een päivään riippuen kalenterikuukauden kestosta).
 • Päiväkapasiteettituote: yksi kaasutoimituspäivä tai enintään kuusi peräkkäistä kaasutoimituspäivää
 • Päivänsisäinen kapasiteettituote: yhdestä tunnista enintään kahteenkymmeneenneljään peräkkäiseen tuntiin yhden kaasutoimituspäivän aikana.

Biokaasun virtuaalisessa syöttöpisteessä sekä ottovyöhykkeellä tarjoamme lisäksi seuraavia liukuvia kapasiteettituotteita:

 • Liukuva vuosikapasiteettituote: 12 peräkkäistä kaasukuukautta alkaen kalenterikuukauden ensimmäisenä kaasutoimituspäivänä
 • Liukuva kuukausikapasiteettituote: yksi tai kaksi peräkkäistä kuukautta ryhmiteltynä 30 päivän jaksoiksi. Tätä laskentatapaa käytetään, jos pyydetty kuukausi alkaa minä tahansa muuna päivänä kuin kalenterikuukauden ensimmäisenä päivänä.

Balticconnectorin kapasiteetti jaetaan implisiittisesti

 • Balticconnectorin yhteenliitäntäpisteessä kapasiteetti jaetaan implisiittisesti Gasgrid Finlandin ja Viron siirtoverkonhaltijan, Elering AS:n, hyväksymien nominaatioiden ja renominaatioiden perusteella.
 • Balticconnectorin kapasiteetilla ei ole hintaa, koska Suomen, Viron ja Latvian siirtoverkonhaltijat ovat solmineet sopimuksen, jonka myötä maiden väliltä on poistettu syöttö- ja ottokapasiteettimaksut kaasumarkkinan toiminnan edistämiseksi.
 • Implisiittisessä kapasiteetinjakomallissa shipperien ei tarvitse erikseen varata kapasiteettia, vaan shipperien tekemät nominaatiot käsitellään automaattisesta vastaavan kapasiteettimäärän varauspyyntönä. Nominaatioperusteisen jakomekanismin myötä Balticconnectorissa tarjotaan implisiittisesti päivä- ja päivänsisäistä kapasiteettia nominaatioaikataulun mukaisesti.
 • Osa Balticconnectorin kapasiteetista tarjotaan implisiittisesti pörssin kautta. Pörssin hintalista pitää sisällään Suomen osto- ja myyntitarjouksien lisäksi Baltian maiden osto- ja myyntitarjoukset, mikä lisää maiden rajat ylittävää kaupankäyntiä.
 • Lisätietoa kapasiteetinjakomekanismista löydät Kaasunsiirron säännöistä.

Tasehallintapalvelut

Vastaamme Suomen kaasujärjestelmän fyysisestä tasapainosta sekä tasehallinnan ja -selvityksen järjestämisestä.

Kaasujärjestelmän fyysisen tasapainon aikaansaamiseksi hankimme kaasuenergiaa kaasupörssiltä sekä shippereiltä, joiden kanssa olemme solmineet tasepalvelusopimuksen. Tasehallintapalvelusopimukset kilpailutetaan. Kaasua ostetaan halvimmalla hinnalla ja myydään kalleimmalla hinnalla.

Lisätietoja tasehallinnasta löydät Kaasunsiirron sääntöjen luvusta 9 sekä Energiaviraston vahvistamista tasehallinnan ehdoista.

Kapasiteettioikeuksien siirtomenettely

Shipperinä voit halutessasi myydä ylimääräisen kapasiteetin tai hankkia lisää kapasiteettia hyödyntämällä Gasgrid-portaalin kapasiteettioikeuksien siirtomenettelyä. Kapasiteettioikeudet yhtenä tai useampana kaasutoimituspäivänä voidaan siirtää shipperiltä (luovutuksen tekevä shipper) toiselle (hankinnan tekevä shipper). Kapasiteettioikeuksien siirtopyyntö sisältää ajanjakson, jota siirto koskee sekä kapasiteettimäärän. Shipperit sopivat keskenään kapasiteetille hinnan. Tarkastamme luottokelpoisuuden hankinnan tekevältä shipperiltä ja tarjottavan kapasiteetin riittävyyden luovutuksen tekevältä shipperiltä.

Kapasiteettioikeuksien siirron toteuttamisesta riippumatta luovutuksen tekevä shipper on edelleen vastuussa kapasiteettia koskevista kiinteistä maksuistaan siirtoverkossa. Hankinnan tekevä shipper on vastuussa Gasgrid Finlandin kapasiteettia koskevista hyödykemaksuista ja kaikista muista maksuista, veloituksista ja vastuista, jotka liittyvät tämän hankkimien kapasiteettioikeuksien käyttöön. Lisää kapasiteettioikeuksien siirrosta löytyy Kaasunsiirron sääntöjen luvusta 6.

Tämä on vikabannerin testi