Palvelumme / Alkuperätakuut
Alkuperätakuut

Alkuperätakuut

Gasgrid Finland vastaa vapaaehtoisen biokaasusertifikaattijärjestelmän ylläpidosta. Valmistelussa olevan sääntelyn myötä Gasgrid Finlandista on tulossa uusiutuvan kaasun alkuperätakuujärjestelmän rekisterinpitäjä. Tiedotamme tällä sivulla järjestelmän kehityksestä.

Mikä on kaasun alkuperätakuujärjestelmä?

EU:n uusiutuvan energian direktiivin (RED II) mukaan energian loppukäyttäjille on voitava taata energian alkuperä silloin, kun on kyse uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian osuuden tai määrän osoittamisesta. Tämä tehdään myöntämällä uusiutuvista energialähteistä peräisin olevalle energialle tämän tuotantomäärää vastaava määrä alkuperätakuita ja vastaavasti peruuttamalla ko. määrä alkuperätakuita, kun ko. energiamäärä luovutetaan loppukäyttöön.

Alkuperätakuujärjestelmä on ollut toistaiseksi käytössä vain sähkössä. Alkuperätakuujärjestelmää koskevat velvoitteet tulevat koskemaan myös uusiutuvista energialähteistä peräisin olevia kaasuja. Toiminnanharjoittajan on hankittava alkuperätakuita, mikäli tämä on ilmoittanut kaasun loppukäyttäjälle luovuttavansa tälle uusiutuvista energialähteistä peräisin olevaa kaasua. Poikkeuksena tähän ovat nykyisin käytössä olevat biokaasusertifikaatit, joilla voidaan osoittaa kaasun olevan uusiutuvista energialähteistä peräisin todennäköisesti vuoden 2021 loppuun saakka.

Kaasun alkuperätakuujärjestelmän valmistelu Suomessa – tilanne 18.6.2021

HE 87/2021 vp laiksi energian alkuperätakuista on annettu eduskunnalle 12.5.2021. Työ- ja elinkeinoministeriö on tiedottanut 18.6.2021, että lakiesityksen käsittely jatkuu eduskunnassa syysistuntokaudella. Käytännössä tämä tarkoittaa, että ehdotetun lain mukaisten alkuperätakuiden myöntämisen aloitus viivästyy. Tämänhetkinen arvio on, että laki voisi tulla voimaan arviolta aikaisintaan lokakuussa.

Gasgrid Finland tulee ylläpitämään kaasun alkuperätakuujärjestelmää Suomessa.

Gasgrid Finland Oy tulee ottamaan alkuperätakuurekisterin vaatiman sähköisen järjestelmän käyttöön loppuvuoden aikana. Lakiesityksen jatkokäsittelyssä syksyllä tarkastellaan myös lakiehdotukseen sisällytettyjä siirtymäsäännöksiä esimerkiksi uuden tyyppisten alkuperätakuiden varmennusvelvollisuuden alkamisesta sekä rekisterin ylläpitäjien määräajasta alkuperätakuurekisterin käyttöönotolle.  

Kaasun alkuperätakuita myönnetään Suomessa tuotetuille uusiutuvista energialähteistä peräisin oleville kaasuille ja vedylle. Kaasun alkuperätakuujärjestelmään voivat liittyä uusituvista energialähteistä peräisin olevien kaasujen ja vedyn tuottajat, kaasun käyttäjät sekä markkinatoimijat riippumatta siitä, onko kaasu syötetty maakaasuverkkoon vai tuotettu tai käytetty maakaasuverkon ulkopuolella. Laki energian alkuperätakuista tulee sisältämään poikkeuksia, missä tilanteissa toiminnanharjoittajan ei tarvitse hankkia alkuperätakuita.

Kaasun alkuperätakuujärjestelmään liittyminen edellyttää sopimusta Gasgrid Finland Oy:n kanssa. Kaasun alkuperätakuujärjestelmään pääsee liittymään ja varsinainen alkuperätakuiden käsittely alkaa todennäköisesti loppuvuoden aikana.

Gasgrid Finland Oy tulee järjestämään kaasun alkuperätakuujärjestelmään liittyviä tiedotus- ja koulutustilaisuuksia. Ensimmäinen tiedotustilaisuus järjestettiin 11.5.2021 ja seuraava on 21.6.2021.

Kaasun alkuperätakuiden siirtäminen maiden välillä – tilanne 7.5.2021

Kaasun alkuperätakuita on mahdollista siirtää EU-maiden välillä, mikäli siirrettävät alkuperätakuut täyttävät alkuperätakuita koskevat lainsäädännölliset vaatimukset. Alkuvaiheessa Gasgrid Finland käsittelee siirtopyynnöt tapauskohtaisesti, sillä siirtoon liittyvistä vaatimuksista ja järjestelyistä ei ole toistaiseksi sopimuksia eri valtioiden alkuperätakuurekisterien ylläpitäjien kanssa.

Ainakaan alkuvaiheessa kaasun alkuperätakuita ei ole mahdollista siirtää Suomen ja EU:n ulkopuolisten maiden välillä.

Kaasun alkuperätakuun suhde biokaasusertifikaattijärjestelmään – tilanne 18.6.2021

Biokaasusertifikaatin
haltijan ilmoituksesta Gasgrid Finland voi muuttaa alkuperätakuulain voimaan
tullessa tai sen jälkeen biokaasusertifikaattirekisteriin merkityn
biokaasusertifikaatin alkuperätakuuksi. Biokaasusertifikaatin haltijan ilmoitus
on todennäköisesti tehtävä viimeistään 31. päivänä joulukuuta 2021. Tämän
lisäksi Gasgrid Finland mitätöi alkuperätakuuksi muutetut
biokaasusertifikaatit, jos niitä ei ole käytetty 18 kuukauden kuluessa
alkuperätakuuta vastaavan energian viimeisestä tuotantopäivästä.

Nykyisin käytössä oleva biokaasusertifikaattijärjestelmä on tarkoitus ajaa alas, kun biokaasusertifikaateille ei ole enää tarvetta. Viimeiset biokaasusertifikaatit myönnettäneen 31.12.2021 tuotetulle biokaasulle. Biokaasusertifikaattijärjestelmä ajettaisiin siten alas viimeistään kesäkuun lopussa 2023.

Kaasun alkuperätakuu ja valmisteverotus – tilanne 7.5.2021

Nykyiset verotuskäytännöt säilyvät todennäköisesti voimassa vuoden 2021 loppuun. Hallituksen esityksen tämänhetkisen luonnoksen mukaan biokaasusertifikaatteja voitaisiin käyttää vuoden 2021 loppuun asti kuluttajalle osoituksena, että kaasu on peräisin uusiutuvista energialähteistä.

Alkuperätakuu ja päästökauppa

Energiavirasto päättää kaasun alkuperätakuiden hyödyntämisestä päästökauppajärjestelmässä.

Alkuperätakuujärjestelmän säännöt kommentoitavana 20.8.2021 asti

Luonnosversio  alkuperätakuujärjestelmän säännöistä on valmiina kommentointia varten. Kommenttikierroksella haetaan palautetta, joka huomioidaan sääntöjen jatkotyössä. Virallinen kuuleminen tapahtuu syksyllä Energiaviraston toimesta, kun kommenttien pohjalta laadittu seuraava versio toimitetaan Energiavirastolle ja laki energian alkuperätakuista on annettu. 

Luonnosversiossa on vielä joitakin avoimia asioita ja asioita, joita mahdollisesti kuvataan tarkemmin myöhemmin. Avoimet asiat on merkitty dokumenttiin. Säännöissä ei oteta kantaa mihin muihin käyttötarkoituksiin alkuperätakuut soveltuvat (esimerkiksi verotukseen tai päästökauppaan  liittyvä käyttö). Näihin liittyvä ohjeistus tulee muilta viranomaisilta. Säännöissä ei myöskään kuvata siirtymävaiheen käytäntöjä, niistä sovitaan erikseen (esimerkiksi mahdollinen takautuva myöntäminen siirtymäaikana tai sertifikaattien konversio). Hinnoitteluperiaatteet kuvataan erillisessä dokumentissa. 

Löydät dokumentin tämän osion oikealta puolelta nimellä ”Gasgrid Biogas GO Rules”. Kommentointiaikaa on perjantaihin 20.8.2021 asti. Kommentit voi kirjata suomeksi tai englanniksi suoraan sääntödokumenttiin tai vaihtoehtoisesti erilliseen dokumenttiin tai suoraan sähköpostiin niin, että palaute on selkeästi luettavissa ja tulkittavissa. Kommentit pyydetään lähettämään sähköpostiin biokaasusertifikaatti@gasgrid.fi, jonne voi myös lähettää mahdolliset kysymykset. 

Vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin alkuperätakuujärjestelmästä

Nykyinen biokaasusertifikaattijärjestelmä jatkaa toimintaansa ainakin vuoden 2021 loppuun.

Uuteen järjestelmään voi rekisteröityä aikaisintaan 1.10.2021 alkaen. Tiedotus- ja koulutustilaisuuksia tullaan järjestämään touko-kesäkuussa 2021.

Alkuperätakuilla ei ole roolia valmisteverotuksessa vuonna 2021.

Alkuperätakuisiin tullaan liittämään täydentäviä tietoja kaasun alkuperästä ja siihen kohdistetuista tukijärjestelmistä, joten tämä on mahdollista.

30.6. alkaen takautuvasti syksyn 2021 aikana, mutta kuitenkin aikaisintaan 1.10.2021. 

Ne jäävät voimaan ja myöhemmin käyttää biokaasusertifikaatteina tai muuttaa alkuperätakuiksi, jolloin biokaasusertifikaatti mitätöidään ja luodaan sen tilalle vastaava alkuperätakuu. Viimeksi mainittu on mahdollista energian alkuperätakuita koskevan lain siirtymäsäännöksessä mainittuun määräaikaan mennessä olettaen, että siirtymäsäännöksen luonnos hyväksytään laiksi.

Niiden yhteydessä tulisi osoittaa, että kyse on alkuperätakuita koskevan lainsäädännön mukaisista alkuperätakuista, jotta ko. alkuperätakuut olisivat siirrettävissä Suomeen.

Kestävyys tulee todentaa alkuperätakuista erikseen kuten ennenkin. On vielä avoinna, onko tieto kestävyydestä sisällytettävä tai mahdollista halutessaan sisällyttää alkuperätakuisiin täydentävänä tietona. Tähän saadaan lisätietoa, kun alkuperätakuita koskevan standardin CEN-EN 16325 päivitys julkaistaan.

Gasgrid myöntää alkuperätakuut  biokaasun tuotannon aikasarjan perusteella kerran kuussa. Jakeluverkkoon ja siirtoverkkoon syötetyn biokaasun osalta Gasgrid saa tarvittavat tiedot suoraan omista järjestelmistään. Offgrid-tuotannolle ei ole toistaiseksi ohjetta siitä, miten aikasarjat toimitetaan Gasgridille.

Osapuolen tulee rekisteröityä alkuperätakuujärjestelmään tilinhaltijaksi, jonka yhteydessä allekirjoitetaan palvelusopimus Gasgridin kanssa. Palvelusopimuksen avulla tilinhaltijalle avataan pääsy alkuperätakuujärjestelmän tilinhaltijan käyttöliittymään ja Gasgrid voi periä alkuperätakuujärjestelmään liittyviä palvelumaksuja tilinhaltijalta. Biokaasun tuottajaa koskee lisäksi energian alkuperän todentamisvelvollisuus ennen kuin Gasgrid voi alkuperätakuita myöntää. Todentaminen on teetettävä Energiaviraston hyväksymällä arviointilaitoksella, joka antaa todentamistodistuksen (jos todentamistodistus on jo olemassa esim. kestävyysjärjestelmää varten, ei välttämättä tarvita uutta todentamista). Todentamistodistuksessa on oltava vahvistus siitä, että biokaasun tuotantolaitoksen tuottama energia täyttää alkuperätakuun myöntämisen edellytykset.

Asiakaspalvelussamme on ruuhkaa