Palvelumme / Alkuperätakuut
Alkuperätakuut

Alkuperätakuut

Gasgrid Finland vastaa vapaaehtoisen biokaasusertifikaattijärjestelmän ylläpidosta. Valmistelussa olevan sääntelyn myötä Gasgrid Finlandista on tulossa uusiutuvan kaasun alkuperätakuujärjestelmän rekisterinpitäjä. Tiedotamme tällä sivulla järjestelmän kehityksestä.

Mikä on kaasun alkuperätakuujärjestelmä?

EU:n uusiutuvan energian direktiivin (RED II) mukaan energian loppukäyttäjille on voitava taata energian alkuperä silloin, kun on kyse uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian osuuden tai määrän osoittamisesta. Tämä tehdään myöntämällä uusiutuvista energialähteistä peräisin olevalle energialle tämän tuotantomäärää vastaava määrä alkuperätakuita ja vastaavasti peruuttamalla ko. määrä alkuperätakuita, kun ko. energiamäärä luovutetaan loppukäyttöön.

Alkuperätakuujärjestelmä on ollut toistaiseksi käytössä vain sähkössä. Alkuperätakuujärjestelmää koskevat velvoitteet tulevat koskemaan myös uusiutuvista energialähteistä peräisin olevia kaasuja. Toiminnanharjoittajan on hankittava alkuperätakuita, mikäli tämä on ilmoittanut kaasun loppukäyttäjälle luovuttavansa tälle uusiutuvista energialähteistä peräisin olevaa kaasua.

Alkuperätakuujärjestelmän eteneminen

Kaasun alkuperätakuujärjestelmän valmistelu Suomessa – tilanne 1.10.2021

HE 87/2021 vp laiksi energian alkuperätakuista on annettu eduskunnalle 12.5.2021. Työ- ja elinkeinoministeriö tiedotti 18.6.2021, että lakiesityksen käsittely jatkuu eduskunnassa syysistuntokaudella. Käytännössä tämä tarkoittaa, että ehdotetun lain mukaisten alkuperätakuiden myöntämisen aloitus on viivästynyt. Tämänhetkinen työ- ja elinkeinoministeriöstä saatu arvio on, että laki voisi tulla voimaan arviolta joulukuun alussa ja lain käsittely eduskunnassa olisi marraskuun lopulla.

Gasgrid Finland Oy tulee ottamaan alkuperätakuurekisterin vaatiman sähköisen rekisterin käyttöön lainsäädännön edellyttämällä tavalla todennäköisesti 1.4.2022. Lakiesityksen jatkokäsittelyssä syksyllä tarkastellaan tarkemmin lakiehdotukseen sisällytettyjä siirtymäsäännöksiä esimerkiksi uuden tyyppisten alkuperätakuiden varmennusvelvollisuuden alkamisesta sekä rekisterin ylläpitäjien määräajasta alkuperätakuurekisterin käyttöönotolle.  

Kaasun alkuperätakuita myönnetään Suomessa tuotetuille uusiutuvista energialähteistä peräisin oleville kaasuille ja vedylle. Kaasun alkuperätakuujärjestelmään voivat liittyä uusituvista energialähteistä peräisin olevien kaasujen ja vedyn tuottajat, kaasun käyttäjät sekä markkinatoimijat riippumatta siitä, onko kaasu syötetty maakaasuverkkoon vai tuotettu tai käytetty maakaasuverkon ulkopuolella. Laki energian alkuperätakuista tulee sisältämään poikkeuksia, missä tilanteissa toiminnanharjoittajan ei tarvitse hankkia alkuperätakuita.

Kaasun alkuperätakuujärjestelmään liittyminen edellyttää sopimusta Gasgrid Finland Oy:n kanssa. Kaasun alkuperätakuujärjestelmään pääsee liittymään ja varsinainen alkuperätakuiden käsittely alkaa todennäköisesti lopputalvesta 2022.

Gasgrid Finland Oy tulee järjestämään kaasun alkuperätakuujärjestelmään liittyviä tiedotus- ja koulutustilaisuuksia. Ensimmäinen tiedotustilaisuus järjestettiin 11.5.2021 ja toinen 21.6.2021. Seuraava pidetään maanantaina 22.11.2021 klo 12:00-14:30. Tilaisuuteen voi osallistua paikan päällä pääkaupunkiseudulla (mahdolliset koronarajoitukset huomioiden) tai etäyhteydellä. Julkaisemme kutsun ja ohjelman hieman lähempänä tilaisuutta.

Kaasun alkuperätakuiden siirtäminen maiden välillä – tilanne 7.5.2021

Kaasun alkuperätakuita on mahdollista siirtää EU-maiden välillä, mikäli siirrettävät alkuperätakuut täyttävät alkuperätakuita koskevat lainsäädännölliset vaatimukset. Alkuvaiheessa Gasgrid Finland käsittelee siirtopyynnöt tapauskohtaisesti, sillä siirtoon liittyvistä vaatimuksista ja järjestelyistä ei ole toistaiseksi sopimuksia eri valtioiden alkuperätakuurekisterien ylläpitäjien kanssa.

Ainakaan alkuvaiheessa kaasun alkuperätakuita ei ole mahdollista siirtää Suomen ja EU:n ulkopuolisten maiden välillä.

Kaasun alkuperätakuun suhde biokaasusertifikaattijärjestelmään – tilanne 1.10.2021

Biokaasusertifikaatin haltijan ilmoituksesta Gasgrid Finland voi muuttaa alkuperätakuulain voimaan
tullessa tai sen jälkeen biokaasusertifikaattirekisteriin merkityn biokaasusertifikaatin alkuperätakuuksi. Biokaasusertifikaatin haltijan ilmoitus on todennäköisesti tehtävä keväällä 2022 lainsäädännön myötä täsmentyvään ajankohtaan mennessä. Tämän lisäksi Gasgrid Finland mitätöi alkuperätakuuksi muutetut biokaasusertifikaatit, jos niitä ei ole käytetty 18 kuukauden kuluessa alkuperätakuuta vastaavan energian viimeisestä tuotantopäivästä.

Nykyisin käytössä oleva biokaasusertifikaattijärjestelmä on tarkoitus ajaa alas, kun biokaasusertifikaateille ei ole enää tarvetta. Viimeiset biokaasusertifikaatit myönnettäneen 31.3.2022 tuotetulle biokaasulle, aikataulu täsmentyy lainsäädännön myötä. Biokaasusertifikaattijärjestelmä ajettaisiin siten alas viimeistään vuoden 2023 lopulla.

Kaasun alkuperätakuu ja valmisteverotus – tilanne 7.5.2021

Nykyiset verotuskäytännöt säilyvät todennäköisesti voimassa vuoden 2021 loppuun. Hallituksen esityksen tämänhetkisen luonnoksen mukaan biokaasusertifikaatteja voitaisiin käyttää vuoden 2021 loppuun asti kuluttajalle osoituksena, että kaasu on peräisin uusiutuvista energialähteistä.

Alkuperätakuu ja päästökauppa

Energiavirasto päättää kaasun alkuperätakuiden hyödyntämisestä päästökauppajärjestelmässä.

Alkuperätakuujärjestelmän säännöt

Alkuperätakuujärjestelmän säännöt ovat olleet kommenttikierroksella. Virallinen kuuleminen tapahtuu Energiaviraston toimesta todennäköisesti loppuvuoden 2021 aikana, kun kommenttien pohjalta laadittu seuraava versio toimitetaan Energiavirastolle ja laki energian alkuperätakuista on annettu. Järjestelmän hinnoitteluperiaatteet kuvataan erillisessä dokumentissa, joka toimitetaan myös Energiaviraston hyväksyttäväksi. 

Vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin alkuperätakuujärjestelmästä

Tämänhetkisen arvion mukaan nykyinen biokaasusertifikaattijärjestelmä jatkaa toimintaansa todennäköisesti 31.3.2022 asti.

Kyllä, mutta tämä tapahtuu rekisterijärjestelmän käyttöönoton aikataulun mukaisesti takautuvasti. Lainsäädännön voimaantulo on viivästynyt ja laki astuu todennäköisesti voimaan aikaisintaan joulukuussa 2021.

Uuteen järjestelmään voi rekisteröityä, kun rekisterin käyttöönotto täsmentyy lainsäädännön myötä. Asia etenemisestä tiedotetaan Gasgridin verkkosivuilla, asiakaskirjeissä sekä tiedotustilaisuuksissa.

Alkuperätakuilla ei ole roolia valmisteverotuksessa vuonna 2021.

Alkuperätakuisiin tullaan liittämään täydentäviä tietoja kaasun alkuperästä ja siihen kohdistetuista tukijärjestelmistä, joten tämä on mahdollista.

Lainsäädännön voimaantulo on viivästynyt ja laki astuu todennäköisesti voimaan aikaisintaan joulukuussa 2021. Tämänhetkisen arvion mukaan rekisterijärjestelmä otetaan käyttöön 1.4.2022. Alkuperätakuita myönnetään taannehtivasti lain voimaantulosta alkaen.

Ne jäävät voimaan ja ne voi myöhemmin käyttää biokaasusertifikaatteina tai muuttaa alkuperätakuiksi, jolloin biokaasusertifikaatti mitätöidään ja luodaan sen tilalle vastaava alkuperätakuu. Biosertifikaattien muuttaminen alkuperätakuiksi on mahdollista energian alkuperätakuita koskevan lain siirtymäsäännöksessä mainittuun määräaikaan mennessä.

Niiden yhteydessä tulisi osoittaa, että kyse on alkuperätakuita koskevan lainsäädännön mukaisista alkuperätakuista, jotta ko. alkuperätakuut olisivat siirrettävissä Suomeen.

Kestävyys tulee todentaa alkuperätakuista erikseen kuten ennenkin. On vielä avoinna, onko tieto kestävyydestä sisällytettävä tai mahdollista halutessaan sisällyttää alkuperätakuisiin täydentävänä tietona. Tähän saadaan lisätietoa, kun alkuperätakuita koskevan standardin CEN-EN 16325 päivitys julkaistaan.

Gasgrid myöntää alkuperätakuut  biokaasun tuotannon aikasarjan perusteella kerran kuussa. Jakeluverkkoon ja siirtoverkkoon syötetyn biokaasun osalta Gasgrid saa tarvittavat tiedot suoraan omista järjestelmistään. Offgrid-tuotannolle ei ole toistaiseksi ohjetta siitä, miten aikasarjat toimitetaan Gasgridille.

Osapuolen tulee rekisteröityä alkuperätakuujärjestelmään tilinhaltijaksi, jonka yhteydessä allekirjoitetaan palvelusopimus Gasgridin kanssa. Palvelusopimuksen avulla tilinhaltijalle avataan pääsy alkuperätakuujärjestelmän tilinhaltijan käyttöliittymään ja Gasgrid voi periä alkuperätakuujärjestelmään liittyviä palvelumaksuja tilinhaltijalta. Biokaasun tuottajaa koskee lisäksi energian alkuperän todentamisvelvollisuus ennen kuin Gasgrid voi alkuperätakuita myöntää. Todentaminen on teetettävä Energiaviraston hyväksymällä arviointilaitoksella, joka antaa todentamistodistuksen (jos todentamistodistus on jo olemassa esim. kestävyysjärjestelmää varten, ei välttämättä tarvita uutta todentamista). Todentamistodistuksessa on oltava vahvistus siitä, että biokaasun tuotantolaitoksen tuottama energia täyttää alkuperätakuun myöntämisen edellytykset.

Tämä on vikabannerin testi