Palvelumme / Alkuperätakuut

Alkuperätakuut

Gasgrid Finland toimii kaasun ja vedyn alkuperätakuurekisterin ylläpitäjänä. 

Kaasun ja vedyn alkuperätakuilla varmennetaan, että kaasu ja vety on tuotettu uusiutuvista energialähteistä. Alkuperätakuulla tarkoitetaan sähköistä asiakirjaa, joka toimii näyttönä loppukäyttäjälle siitä, että tietty energiaosuus tai -määrä on tuotettu uusiutuvista lähteistä.

Alkuperätakuita myönnetään Suomessa tuotetulle uusiutuvista energialähteistä peräisin olevalle kaasulle ja vedylle. Alkuperätakuuta ei vaadita, jos energiaa ei myydä tai markkinoida uusiutuvana. Epävarmassa tilanteessa alkuperätakuiden tarve tulee varmistaa Energiavirastolta go@energiavirasto.fi. Kalenterivuodelle kohdistettavat alkuperätakuut tulee peruuttaa seuraavan vuoden maaliskuun 31. päivään mennessä (Energiaviraston määräys 9.3.2022).

Velvoite varmentaa kaasun ja vedyn alkuperä alkuperätakuulla on alkanut 1.7.2022.

Ehdot ja hinnat

Alkuperätakuujärjestelmän ehdot määrittelevät Suomen alueella voimassa olevat kaasun ja vedyn alkuperätakuisiin liittyvät menettelytavat, oikeudet ja velvoitteet.

Alkuperätakuujärjestelmän maksut koostuvat kiinteistä maksuista ja käyttöön perustuvista maksuista. Käyttöön perustuvat maksut laskutetaan jälkikäteen neljästi vuodessa kvartaaleittain: huhti-, heinä-, loka- ja tammikuussa aina edellinen kolme (3) kuukautta kerrallaan. Kiinteät maksut laskutetaan huhtikuussa. Vastikään rekisteröityneiden kiinteät maksut laskutetaan seuraavan neljännesvuosittaisen laskutuksen yhteydessä. Hinnasto 1.1.2023 alkaen on julkaistu 29.11.2022.

Alkuperätakuurekisteriin (G-REX) liittyminen

Alkuperätakuujärjestelmään voivat liittyä uusiutuvista energialähteistä peräisin olevien kaasujen ja vedyn tuottajat, kaasun käyttäjät sekä markkinatoimijat riippumatta siitä, onko kaasu syötetty siirto- tai jakeluverkkoon vai tuotettu tai käytetty maakaasuverkon ulkopuolella (ns. offgridtuotanto).

Alkuperätakuurekisteriin liitytään rekisteröitymällä tilinhaltijaksi. Tilinhaltija voi mm. tehdä tarvittavia peruutuksia, rekisterin sisäisiä siirtoja ja ulkomaansiirtoja (alkuvaiheessa Gasgridin kanssa manuaalisesti) alkuperätakuurekisterissä.

Liittymisohjeet tiivistetysti:

  • Tutustu asiakirjoihin, erityisesti alkuperätakuupalvelun ehtoihin ja palvelusopimuksen sisältöön.
  • Tee hakemus tilinhaltijaksi täyttämällä palvelusopimus liitteineen ja palauta se sähköpostitse Gasgridille customerservice@gasgrid.fi. Liitteiksi tarvitaan ainakin yhteystietolomake ja kaupparekisteriote tai vastaava virallinen asiakirja sekä nimenkirjoitusoikeutettujen nimet. Todennäköisesti tarvitaan myös valtakirja. Valtakirja antaa rekisteröijälle (valtuutetulle rekisterin pääkäyttäjälle) valtuudet toimia rekisterissä. Valtakirja tarvitaan myös aggregaattoripalveluissa sekä omistussuhteissa, mikäli rekisteröijä tai sen tytäryhtiö omistaa enintään 90 % tuotantolaitoksesta.
  • Allekirjoitus tehdään lähtökohtaisesti sähköisesti Visma Signia käyttäen. Gasgrid aloittaa prosessin niin, että asiakas allekirjoittaa sopimuksen ensin. Sopimusta ei siis tällöin allekirjoiteta ennen lähetystä Gasgridille. Mikäli allekirjoitus tehdään paperiversioon, lähetä allekirjoitettu palvelusopimus liitteineen kahtena kappaleena Gasgrid Finland Oy, Keilaranta 19 D, 02150 Espoo. Gasgrid allekirjoittaa sopimuksen ja palauttaa toisen kappaleen.
  • Palvelusopimuksen allekirjoituksen jälkeen Gasgrid luo tunnukset G-REXiin tilinhaltijan pääkäyttäjälle, joka voi lisätä rekisteriin käyttäjiä omasta organisaatiostaan. 

Tuotantolaitoksen omistaja tai hänen asianmukaisesti valtuuttamansa rekisteröijä voi tilinhaltijana rekisteröidä tuotantolaitoksen rekisteriin. Tuotantolaitoksen voi rekisteröidä vain, jos se täyttää alkuperätakuujärjestelmän hyväksymiskriteerit. Tullakseen hyväksytyksi kaasun alkuperätakuurekisteriin, tuotantolaitoksen on sijaittava Suomessa (pl. Ahvenanmaa), ja sen on pystyttävä tuottamaan uusiutuvaa kaasua ja oltava todennettu. Todentamisohjeet ja hyväksytyt arviointilaitokset löytyvät Energiaviraston verkkosivuilta.

Konversiomenettely

Muunnettaessa energiaa muodosta toiseen voidaan lopputuotteelle myöntää alkuperätakuut, jos tuotannossa käytetyn energian alkuperä on varmennettu alkuperätakuita peruuttamalla tai alkuperä on muutoin luotettavasti todennettavissa. Tätä prosessia kutsutaan alkuperätakuujärjestelmässä energiankantajan (energy carrier) konversioksi. Kaksoislaskennan estämiseksi tulee konversiossa peruuttaa käytetyn energiakantajan määrää vastaava määrä kyseisen energiankantajan alkuperätakuita ennen kuin konversioprosessissa tuotetulle syntyvän energian määrälle voidaan myöntää syntyvän energiankantajan alkuperätakuita.

Siirtäminen maiden välillä

Kaasun alkuperätakuita on mahdollista siirtää EU-/ETA-maiden välillä, mikäli siirrettävät alkuperätakuut täyttävät alkuperätakuita koskevat lainsäädännölliset vaatimukset. Alkuvaiheessa Gasgrid Finland käsittelee siirtopyynnöt tapauskohtaisesti, sillä siirtoon liittyvistä vaatimuksista ja järjestelyistä ei ole toistaiseksi sopimuksia eri valtioiden alkuperätakuurekisterien ylläpitäjien kanssa. Siirtotapauksissa ota siis yhteyttä Gasgrid Finlandiin.

Ainakaan alkuvaiheessa kaasun alkuperätakuita ei ole mahdollista siirtää Suomen ja EU:n ulkopuolisten maiden välillä.

Alkuperätakuujärjestelmän säännöt, hinnoittelu, ohjeet ja sopimukset​

Alkuperätakuujärjestelmän säännöt (Domain Protocol) määrittelevät Suomen alueella voimassa olevat kaasun ja vedyn alkuperätakuisiin liittyvät menettelytavat, oikeudet ja velvoitteet. Alkuperätakuujärjestelmän sääntöjen virallinen kuuleminen tapahtuu Energiaviraston toimesta alkuvuodesta 2022. Järjestelmän hinnoitteluperiaatteet kuvataan erillisessä dokumentissa, joka toimitetaan myös Energiaviraston hyväksyttäväksi.

Säännöt, palvelun hinnat ja ohjeet sekä sopimusasiakirjat julkaistaan tällä sivulla alkuvuonna 2022.

Alkuperätakuun suhde biokaasusertifikaattijärjestelmään

Alkuperätakuuta ei voida myöntää uusiutuvalle kaasulle, jolle on myönnetty biokaasusertifikaatti. Biokaasusertifikaatin haltijan ilmoituksesta Gasgrid Finland voi muuttaa alkuperätakuulain voimaan
tullessa tai sen jälkeen biokaasusertifikaattirekisteriin merkityn biokaasusertifikaatin alkuperätakuuksi. Biokaasusertifikaatin haltijan on ilmoitettava muunnosta Gasgrid Finlandille 31.5.2022 mennessä.

Nykyisin käytössä oleva biokaasusertifikaattijärjestelmä ajetaan alas, kun biokaasusertifikaateille ei ole enää tarvetta. Viimeiset biokaasusertifikaatit myönnetään 31.3.2022 tuotetulle biokaasulle. Biokaasusertifikaatit on käytettävä 18 kuukauden kuluessa alkuperätakuuta vastaavan energian viimeisestä tuotantopäivästä. On kuitenkin hyvä huomioida, että kaasun ja vedyn varmennusvelvoite alkuperätakuilla alkaa 1.7.2022 eli sen jälkeen alkuperätakuut ovat ainoa tapa varmentaa alkuperä.

Testaamme vikabanneria