Palvelumme / Alkuperätakuut

Alkuperätakuut

Alkuperätakuujärjestelmä laajenee sähkön lisäksi kaasuun ja vetyyn sekä lämpöön ja jäähdytykseen. Laki energian alkuperätakuista 1050/2021 on tullut voimaan 3.12.2021. Lain mukaisesti Gasgrid Finland toimii kaasun ja vedyn alkuperätakuurekisterin ylläpitäjänä ja alkuperätakuurekisteri tullaan ottamaan käyttöön 1.4.2022. Uuden lain mukaisia alkuperätakuita voi hakea energialle, joka on tuotettu lain voimaantulon jälkeen. Alkuperätakuulla tarkoitetaan sähköistä asiakirjaa, joka toimii näyttönä loppukäyttäjälle siitä, että tietty energiaosuus tai -määrä on tuotettu uusiutuvista lähteistä.

Kaasun ja vedyn alkuperätakuilla varmennetaan, että kaasu ja vety on tuotettu uusiutuvista energialähteistä. Uusiutuvista energialähteistä peräisin olevalle energialle myönnetään tuotantomäärää vastaava määrä alkuperätakuita ja vastaavasti alkuperätakuut käytetään peruuttamalla ko. määrä myönnettyjä alkuperätakuita. Alkuperätakuita myönnetään Suomessa tuotetuille uusiutuvista energialähteistä peräisin oleville kaasuille ja vedylle. Alkuperätakuuta ei vaadita, jos energiaa ei myydä tai markkinoida uusiutuvana.

Alkuperätakuujärjestelmään liittyminen

Alkuperätakuujärjestelmään voivat liittyä uusituvista energialähteistä peräisin olevien kaasujen ja vedyn tuottajat, kaasun käyttäjät sekä markkinatoimijat riippumatta siitä, onko kaasu syötetty siirto- tai jakeluverkkoon vai tuotettu tai käytetty maakaasuverkon ulkopuolella (ns. offgridtuotanto).

Alkuperätakuurekisteriin liitytään rekisteröitymällä tilinhaltijaksi. Tilinhaltija voi tehdä tarvittavia peruutuksia, rekisterin sisäisiä siirtoja ja ulkomaansiirtoja (alkuvaiheessa rekisterinpitäjän kanssa manuaalisesti) alkuperätakuurekisterissä. Hakemus tilinhaltijaksi tehdään täyttämällä ja allekirjoittamalla palvelusopimus Gasgrid Finlandin kanssa. Rekisteröityminen ja palvelusopimusten tekeminen alkaa viimeistään 1.4.2022.

Tuotantolaitoksen omistaja tai hänen asianmukaisesti valtuuttama rekisteröijä voi rekisteröidä tuotantolaitoksen rekisteriin. Rekisterin ylläpitäjä varmistaa, että tuotantolaitos täyttää Suomen alkuperätakuita koskevien säädösten vaatimukset ja että laitos muun muassa on todennettu Energiaviraston edellyttämällä tavalla. Tuotantolaitoksen voi rekisteröidä vain, jos se täyttää alkuperätakuujärjestelmän hyväksymiskriteerit. Tullakseen hyväksytyksi kaasun alkuperätakuurekisteröintiin tuotantolaitoksen on sijaittava Suomessa (Ahvenanmaa luetaan mukaan) ja pystyttävä tuottamaan uusiutuvaa kaasua – ja oltava siis todennettu. Todentamisohjeet löytyvät Energiaviraston verkkosivuilta.

Alkuperätakuiden käsittely alkaa 1.4.2022, kun alkuperätakuurekisteri otetaan käyttöön. Ajalta 3.12.2021 – 31.3.2022 alkuperätakuut myönnetään takautuvasti. Velvoite varmentaa kaasun ja vedyn alkuperä alkuperätakuulla alkaa 1.7.2022

Alkuperätakuiden siirtäminen maiden välillä

Kaasun alkuperätakuita on mahdollista siirtää EU-maiden välillä, mikäli siirrettävät alkuperätakuut täyttävät alkuperätakuita koskevat lainsäädännölliset vaatimukset. Alkuvaiheessa Gasgrid Finland käsittelee siirtopyynnöt tapauskohtaisesti, sillä siirtoon liittyvistä vaatimuksista ja järjestelyistä ei ole toistaiseksi sopimuksia eri valtioiden alkuperätakuurekisterien ylläpitäjien kanssa.

Ainakaan alkuvaiheessa kaasun alkuperätakuita ei ole mahdollista siirtää Suomen ja EU:n ulkopuolisten maiden välillä.

Alkuperätakuujärjestelmän säännöt, hinnoittelu, ohjeet ja sopimukset​

Alkuperätakuujärjestelmän säännöt (Domain Protocol) määrittelevät Suomen alueella voimassa olevat kaasun ja vedyn alkuperätakuisiin liittyvät menettelytavat, oikeudet ja velvoitteet. Alkuperätakuujärjestelmän sääntöjen virallinen kuuleminen tapahtuu Energiaviraston toimesta alkuvuodesta 2022. Järjestelmän hinnoitteluperiaatteet kuvataan erillisessä dokumentissa, joka toimitetaan myös Energiaviraston hyväksyttäväksi.

Säännöt, palvelun hinnat ja ohjeet sekä sopimusasiakirjat julkaistaan tällä sivulla alkuvuonna 2022.

Alkuperätakuun suhde biokaasusertifikaattijärjestelmään

Alkuperätakuuta ei voida myöntää uusiutuvalle kaasulle, jolle on myönnetty biokaasusertifikaatti. Biokaasusertifikaatin haltijan ilmoituksesta Gasgrid Finland voi muuttaa alkuperätakuulain voimaan
tullessa tai sen jälkeen biokaasusertifikaattirekisteriin merkityn biokaasusertifikaatin alkuperätakuuksi. Biokaasusertifikaatin haltijan on ilmoitettava muunnosta Gasgrid Finlandille 31.5.2022 mennessä.

Nykyisin käytössä oleva biokaasusertifikaattijärjestelmä ajetaan alas, kun biokaasusertifikaateille ei ole enää tarvetta. Viimeiset biokaasusertifikaatit myönnetään 31.3.2022 tuotetulle biokaasulle. Biokaasusertifikaatit on käytettävä 18 kuukauden kuluessa alkuperätakuuta vastaavan energian viimeisestä tuotantopäivästä. On kuitenkin hyvä huomioida, että kaasun ja vedyn varmennusvelvoite alkuperätakuilla alkaa 1.7.2022 eli sen jälkeen alkuperätakuut ovat ainoa tapa varmentaa alkuperä.

Tilaisuudet ja tapahtumat

Alla listattuna tulevat ja menneet kaasun alkuperätakuujärjestelmään liittyvät tapahtumat ja koulutukset sekä niiden materiaalit ja tallenteet.

Kaikki tilaisuudet pidetään Teams-yhteyden kautta, eikä tilaisuuksiin tarvitse etukäteen ilmoittautua. Rekisterin käyttökoulutukset ovat samansisältöiset. Samasta organisaatiosta voi osallistua myös useampi henkilö. Järjestämme tiedotustilaisuuksia ja rekisterin käyttökoulutuksia myös keväämmällä ja alkukesästä 2022. Mikäli et ole saanut linkkiä tilaisuuksiin asiakastiedotteesta, voit pyytää linkit sähköpostitse osoitteesta go[at]gasgrid.fi. Samaan osoitteeseen voit myös ilmoittautua tiedotteidemme jakelulistalle.

Testaamme vikabanneria