Palvelumme / Alkuperätakuut
Alkuperätakuut

Alkuperätakuut

Gasgrid Finland vastaa vapaaehtoisen biokaasusertifikaattijärjestelmän ylläpidosta. Valmistelussa olevan sääntelyn myötä  Gasgrid Finland Oy:stä on tulossa uusiutuvan kaasun alkuperätakuujärjestelmän rekisterinpitäjä. Tiedotamme tällä sivulla järjestelmän kehityksestä.

Mikä on kaasun alkuperätakuujärjestelmä?

EU:n uusiutuvan energian direktiivin (REDII) mukaan energian loppukäyttäjille on voitava taata energian alkuperä silloin, kun on kyse uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian osuuden tai määrän osoittamisesta. Tämä tehdään myöntämällä uusiutuvista energialähteistä peräisin olevalle energialle tämän tuotantomäärää vastaava määrä alkuperätakuita ja vastaavasti peruuttamalla ko. määrä alkuperätakuita, kun ko. energiamäärä luovutetaan loppukäyttöön.

Alkuperätakuujärjestelmä on ollut toistaiseksi käytössä vain sähkössä. Alkuperätakuujärjestelmää koskevat velvoitteet astuvat voimaan 30.6.2021 alkaen myös uusiutuvista energialähteistä peräisin oleville kaasuille. Tästä alkaen toiminnanharjoittajan on hankittava alkuperätakuita, mikäli tämä on ilmoittanut kaasun loppukäyttäjälle luovuttavansa tälle uusiutuvista energialähteistä peräisin olevaa kaasua.

Kaasun alkuperätakuujärjestelmän valmistelu Suomessa – tilanne 23.2.2021

Hallituksen esitys laiksi energian alkuperätakuista annetaan eduskunnalle kevään 2021 aikana. Tästä syystä kaikki alla olevat tiedot ovat ennakoivia ja voivat muuttua riippuen hallituksen esityksen lopullisesta muodosta ja lain eduskuntakäsittelystä.

Gasgrid Finland Oy tulee ylläpitämään kaasun alkuperätakuujärjestelmää Suomessa 30.6.2021 alkaen. Kaasun alkuperätakuita myönnetään Suomessa tuotetuille uusiutuvista energialähteistä peräisin oleville kaasuille ja vedylle. Kaasun alkuperätakuujärjestelmään voivat liittyä uusituvista energialähteistä peräisin olevien kaasujen ja vedyn tuottajat, kaasun käyttäjät sekä markkinatoimijat riippumatta siitä, onko kaasu syötetty maakaasuverkkoon vai tuotettu tai käytetty maakaasuverkon ulkopuolella. Laki energian alkuperätakuista tulee sisältämään poikkeuksia, missä tilanteissa toiminnanharjoittajan ei tarvitse hankkia alkuperätakuita.

Kaasun alkuperätakuujärjestelmään liittyminen edellyttää sopimusta Gasgrid Finland Oy:n kanssa. Kaasun alkuperätakuujärjestelmään pääsee liittymään aikaisintaan 1.6.2021 ja varsinainen alkuperätakuiden käsittely alkaa 1.7.2021.

Gasgrid Finland Oy tulee järjestämään kaasun alkuperätakuujärjestelmään liittyviä tiedotus- ja koulutustilaisuuksia touko-kesäkuun 2021 aikana.

Kaasun alkuperätakuiden siirtäminen maiden välillä – tilanne 23.2.2021

Kaasun alkuperätakuita on mahdollista siirtää EU-maiden välillä, mikäli siirrettävät alkuperätakuut täyttävät alkuperätakuita koskevat lainsäädännölliset vaatimukset. Alkuvaiheessa Gasgrid Finland Oy käsittelee siirtopyynnöt tapauskohtaisesti, sillä siirtoon liittyvistä vaatimuksista ja järjestelyistä ei ole toistaiseksi sopimuksia eri valtioiden alkuperätakuurekisterien ylläpitäjien kanssa.

Ainakaan alkuvaiheessa kaasun alkuperätakuita ei ole mahdollista siirtää Suomen ja EU:n ulkopuolisten maiden välillä.

Kaasun alkuperätakuun suhde biokaasusertifikaattijärjestelmään – tilanne 23.2.2021

Nykyisin käytössä oleva biokaasusertifikaattijärjestelmä on tarkoitus ajaa alas viimeistään siinä vaiheessa, kun biokaasusertifikaateille ei ole enää tarvetta. Tämä on arviolta vuoden 2022 aikana kuitenkin siten, että myönnetyt biokaasusertifikaatit on joko ehditty mitätöidä tai muuttaa alkuperätakuiksi, siten kuin lain siirtymäsäännöksessä tullaan määrittelemään.

Kaasun alkuperätakuu ja valmisteverotus – tilanne 23.2.2021

Nykyiset verotuskäytännöt säilyvät todennäköisesti voimassa vuoden 2021 loppuun. Hallituksen esityksen tämänhetkisen luonnoksen mukaan biokaasusertifikaatteja voitaisiin käyttää vuoden 2021 loppuun asti loppukäyttäjille osoituksena, että kaasu on peräisin uusiutuvista energialähteistä.

Alkuperätakuu ja päästökauppa

Energiavirasto päättää kaasun alkuperätakuiden hyödyntämisestä päästökauppajärjestelmässä.

Vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin alkuperätakuujärjestelmästä

Nykyinen biokaasusertifikaattijärjestelmä jatkaa toimintaansa ainakin vuoden 2021 loppuun.

Uuteen järjestelmään voi rekisteröityä aikaisintaan 1.6.2021 alkaen. Tiedotus- ja koulutustilaisuuksia tullaan järjestämään touko-kesäkuussa 2021.

Alkuperätakuilla ei ole roolia valmisteverotuksessa vuonna 2021.

Alkuperätakuisiin tullaan liittämään täydentäviä tietoja kaasun alkuperästä ja siihen kohdistetuista tukijärjestelmistä, joten tämä on mahdollista.

Sikäli, kun laki astuu voimaan, 1.7.2021.

Ne jäävät voimaan ja myöhemmin käyttää biokaasusertifikaatteina tai muuttaa alkuperätakuiksi, jolloin biokaasusertifikaatti mitätöidään ja luodaan sen tilalle vastaava alkuperätakuu. Viimeksi mainittu on mahdollista energian alkuperätakuita koskevan lain siirtymäsäännöksessä mainittuun määräaikaan mennessä olettaen, että siirtymäsäännöksen luonnos hyväksytään laiksi.

Niiden yhteydessä tulisi osoittaa, että kyse on alkuperätakuita koskevan lainsäädännön mukaisista alkuperätakuista, jotta ko. alkuperätakuut olisivat siirrettävissä Suomeen.

Kestävyys tulee todentaa alkuperätakuista erikseen kuten ennenkin. On vielä avoinna, onko tieto kestävyydestä sisällytettävä tai mahdollista halutessaan sisällyttää alkuperätakuisiin täydentävänä tietona. Tähän saadaan lisätietoa, kun alkuperätakuita koskevan standardin CEN-EN 16325 päivitys julkaistaan.

Asiakaspalvelussamme on ruuhkaa