Gasmarknad / Marknadsroller

Marknadsroller

Aktörerna på grossistmarknaden är shippers, traders och överföringsnätets slutförbrukare. Detaljhandelsaktörerna är detaljförsäljare, leveransskyldiga detaljförsäljare samt distributionsnätets slutförbrukare. De som matar in biogas i nätet och innehavare av LNG-anläggningar kan vara verksamma på grossist- eller detaljhandelsmarknaden beroende på om anläggningen är ansluten till överförings- eller distributionsnätet.

En aktör kan ha flera marknadsroller samtidigt, så aktören kan skräddarsy den roll eller de roller som passar den egna verksamheten bäst. Exempelvis slutförbrukare av överföringsnätet kan vara shippers åt sig själva, vilket innebär att de kan ansvara för sina egna gasleveranser. Även detaljförsäljare kan vara shippers och även slutförbrukare i distributionsnätet, om de uppfyller de specifika krav som gäller för rollen när de registrerar sig för de aktuella rollerna.

Shipper är en näringsidkare som är registrerad i registret över marknadsaktörer och till vilken nätinnehavaren överför gasmängder i överförings- och distributionsnäten enligt kapacitetsavtalen och reglerna för gasöverföring. En shipper kan vara balansansvarig eller så måste shippern vara medlem i en annan ansvarig shippers eller traders balansgrupp. Shippern kan även vara detaljförsäljare, en aktör som matar in biogas i nätet, slutförbrukare och/eller trader för överföringsnätet eller distributionsnätet.

1 of 8

Trader är en marknadspart som handlar gas på en grossistmarknad men som inte ingår kapacitetsavtal med en överföringsnätsinnehavare och inte handlar med överföringskapacitet på sekundärmarknaden. En shipper har automatiskt rätt att även vara trader.

2 of 8

Slutförbrukaren av överföringsnätet är en näringsidkare som förbrukar och levererar naturgas till anläggningsställen som är anslutna till överföringsnätet. Slutförbrukaren av överföringsnätet kan även vara shipper, trader, en aktör som matar in biogas i nätet, detaljförsäljare och/eller slutförbrukare av distributionsnätet.

3 of 8

En aktör som matar in biogas i nätet är en marknadspart som matar in förädlad biogas i nätet och ingår ett avtal med en shipper om inmatning av biogas i det finska gassystemet.

4 of 8

Systemansvarig för en LNG-anläggning innebär en fysisk person och en juridisk person, som producerar flytande naturgas eller importerar och förgasar flytande naturgas och är ansvarig för en LNG-anläggning.

5 of 8

Distributionsnätsinnehavare är en näringsidkare som bedriver distributionsverksamhet och ansvarar för användningen, upprätthållandet och utvecklingen av distributionsnätet inom sitt verksamhetsområde, dess förbindelser med andra nät samt för att säkerställa att nätet på lång sikt kan uppfylla rimliga krav på gasdistribution.

6 of 8

En detaljförsäljare är en näringsidkare som levererar naturgas till en distributionsnätsinnehavare via distributionsnätet direkt till slutförbrukarna.

En leveranspliktig detaljförsäljare är en detaljförsäljare enligt paragraf 44 i Naturgasmarknadslagen. Om det inte finns någon distributionsnätsinnehavare i verksamhetsområdet som har ett betydande marknadsinflytande innehas leveransplikten av den detaljförsäljare vars marknadsandel mätt i mängd levererad naturgas av den naturgas som slutförbrukarna skaffat som omfattas av leveransplikten är störst i verksamhetsområdet.

7 of 8

En slutförbrukare av distributionsnätet är en kund hos ett driftställe som anslutits till distributionsnätet och som köper naturgas för eget bruk. Slutförbrukaren av distributionsnätet kan vara en konsument eller någon annan slutförbrukare av gas.

8 of 8

Vi testar bara uppmärksamhetsbannern