Yhtiö / Vastuullisuus

Vastuullisuus

Vastuullinen toiminta on integroitu osaksi liiketoimintaamme ja johtamistamme. Vastuullisuusohjelman toteuttamisessa huomioidaan toiminnastamme aiheutuvat taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristövaikutukset. Raportoimme säännöllisesti vastuullisuusohjelman tavoitteiden toteutumisesta omistajalle sekä sidosryhmille. Vastuullisuuden strategisesta johtamisesta vastaa Gasgrid Finland Oy:n hallitus.

Vastuullisuustyön kohokohtia

Turvallisuus

Vastuullisuusohjelmamme mukaisesti Gasgrid on turvallinen työpaikka. Näkyvä turvallisuuskulttuuri ja henkilöstön sitoutuminen auttoi saavuttamaan tavoitteen nolla tapaturmaa vuodessa

Toimitusvarmuus

Kaasun siirron toimitusvarmuus oli 100 % vuonna 2020

Vastuullisuus

88 % sidosryhmäkyselyyn vastanneista pitää Gasgridiä vastuullisena yrityksenä

Strategiaprosessi

Osallistava, avoin ja verkostoitunut strategiaprosesi onnistui koronapandemian keskellä ja määritti suuntaa puhtaisiin kaasuihin ja hiilineutraliuuteen

Gasgridin perustaminen

Osaava henkilöstö ja kumppanit varmistivat uuden yhtiön onnistunen alun

Markkinoiden avaaminen kilpailulle

Suomeen avattiin kilpailulle avoin ja asiakaslähtöinen kaasumarkkina

xxx

Gasgrid oma henkilökunta saavutti 500 tapaturmatonta päivää toukokuussa 2021

Toimintajärjestelmä

Gasgridin toimintajärjestelmä on 100 prosenttisesti sertifioitu

Whistleblowing

Väärinkäytösten ilmoituskanava on päivitetty EU:n whistleblowing-direktiivin mukaiseksi

Vastuullisuusohjelman teemat

Vastuullinen yrityskansalaisuus

Ihmiset

Turvallisuus ja toimitusvarmuus

Kohti hiilineutraaliutta

Eettiset periaatteet

Toimintaamme ohjaavat eettiset periaatteet, joita jokaisen työntekijän tulee noudattaa.

Gasgrid Finland on luotettava kumppani

Luotettavuus näkyy asiakkaillemme ja muille sidosryhmille korkeana toimitusvarmuutena ja turvallisena toimintana. Toimimme yhdenvertaisesti, avoimesti, ja puolueettomasti kaikkia sidosryhmiämme kohtaan.

Gasgrid Finland kunnioittaa ihmisoikeuksia

Kunnioitamme ihmisoikeuksia kaikessa toiminnassamme. Emme hyväksy missään olosuhteissa pakkotyön, harmaan työvoiman tai lapsityövoiman käyttöä. Meillä on myös nollatoleranssi korruption ja lahjonnan suhteen eikä työntekijämme missään olosuhteissa saa vastaanottaa tai tarjota vieraanvaraisuuden ylittäviä lahjuksia. Mahdollisesta eturistiriitatilanteesta tulee ilmoittaa välittömästi yhtiön johdolle tai hallitukselle.

Gasgrid Finland puuttuu epäkohtiin

Eettiset periaatteemme ohjaavat päivittäistä päätöksentekoamme sekä muiden ongelmatilanteiden ratkaisemista. Jos jossain yhtiön toimintaan liittyvässä asiassa havaitaan yhtiön eettisten ohjeiden vastaisia toimia, tulee havaituista epäkohdasta tehdä välittömästi ilmoitus yhtiön www-sivuilla tai suoraan yhtiön johdolle tai hallitukselle. Kaikki ilmoitukset tutkitaan ja niihin puututaan asianmukaisella tavalla.

Lue lisää:

Yhteiskuntasitoumus

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus on Suomen kestävän kehityksen toimikunnan sopima kansallinen kestävän kehityksen strategia ja samalla konkreettinen työkalu. Se on yhteinen pitkän aikavälin tahtotila tulevaisuuden Suomesta. 

Yhteiskuntasitoumuksessa sovitaan toimintatavoista ja tavoitteista hyvän elämän mahdollistamiseksi nyt ja tulevaisuudessa. Yhteiskuntasitoumuksen visiona on luonnon kantokyvyn turvaava, hyvinvoiva ja globaalisti vastuullinen Suomi.

Sitoumukset annetaan sitoumus2050.fi -palvelussa. 

Lue lisää:

Gasgrid sitoutuu vähentämään ja ennaltaehkäisemään metaanipäästöjä systemaattisesti

Gasgridin tavoitteena on saavuttaa aktiivisilla toimenpiteillä maa- ja biokaasun siirtojärjestelmään metaanipäästöjen säästöjä 20 tonnia vuosittain vuoteen 2025 mennessä. Vuodesta 2020 vuoteen 2025 säästetty metaanipäästö on yhteensä 120 tonnia. Mittarina on aktiivisilla toimilla tehdyt säästöt.

Asiakaspalvelussamme on ruuhkaa