Gasnät / Systemansvar

Systemansvar

Gasgrid Finland är systemansvarig för överföringsnätet (TSO, Transmission System Operator) och är utsedd som systemansvarig för överföringssystemet för naturgas i Finland.

Den systemansvariges uppgifter är bland annat följande:

  • Den systemansvarige fastställer nivån på driftsäkerheten som ska upprätthållas i överföringsnäten och ser till att tillhörande systemtekniska krav enligt nationella dimensioneringsregler upprätthålls samt kommer överens om de förfaringssätt som tryggar systemets tekniska funktion tillsammans med de aktörer som ingår i naturgassystemet.
  • Den systemansvarige ser till att trycket upprätthålls i överföringsnätet för gas under varje balansperiod. En balansperiods längd är ett gasdygn som inleds på morgonen kl. 7.00 och avslutas nästa dag kl. 7.00.
  • Den systemansvariga ordnar med användbar regleringskapacitet för regleringen under balansperioden exempelvis genom att använda kompressorer, samt organiserar användningen av kapaciteten på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.
  • Den systemansvariga ansvarar för att ta reda på den nationella naturgasbalansen samt shippernas och tradernas balansavräkning enligt naturgasmarknadslagen (587/2017) samt statsrådets förordning (1008/2019) så att man får reda på shippernas och tradernas balansavvikelser under respektive balansperiod. Från och med början av 2020 gav Finland upp undantagen från direktivet om gemensamma regler för den inre marknaden för gas 2009/73/EG och tillämpar därmed EU:s naturgasmarknadslagstiftning för den inre marknaden i sin helhet.
  • Den systemansvariga ansvarar för styrningen av överföringen av gas, för att normaltillståndet i nätet fungerar och för övervakningen av användningen av det överföringssystem för gas som denna förfogar över.
  • Den systemansvariga ansvarar för nätets tekniska funktion vid eventuella störningar samt för att utreda störningarna och återställa normaltillståndet för överföringssystemet för gas.
  • Den systemansvarige ansvarar för att upprätthålla kvaliteten på gasen i överföringsnätet.

Finland deltar i ENTSOGs verksamhet

Det europeiska nätverket för överföringsnätsinnehavare (ENTSOG, European Network of Transmission System Operators for Gas) grundades den 1 december 2009 och i det ingår ett tiotal överföringsnätsinnehavare över hela Europa. Gasgrid Finland deltar som överföringsnätsinnehavare i ENTSOGs verksamhet. Vi publicerar information på ENTSOGs plattform, där det även finns information om det europeiska gasnätet, bland annat om kapacitetsmängderna på gränspunkterna mellan länderna.

ENTSOG sammanställer harmoniserade nätföreskrifter för gasöverföringsnät på EU-nivå (Network Codes), som är obligatoriska för alla gasöverföringsnätsinnehavare. Nätföreskrifterna bygger på Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheters (Agency for the Cooperation of Energy Regulators, ACER) riktlinjer. Målet med nätföreskrifterna är att harmonisera verksamhetsprinciperna för gasmarknaden i medlemsländerna mot en inre marknad i EU. Nätföreskrifterna omfattar informationsutbyte, balansering, tariffer och kapacitetsfördelning.

Vi testar bara uppmärksamhetsbannern