Företaget / Administration och ledning

Administration och ledning

Bolagsstämman, styrelsen och verkställande direktören ansvarar för bolagets styrning. Den högsta beslutanderätten innehas av bolagsstämman.

Bolagsstämman väljer bolagsstyrelsen. Styrelsen ansvarar för bolagets strategi, för styrningen av bolaget, för att verksamheten bedrivs på rätt sätt och för ett gott företagsstyre. Verkställande direktören ansvarar för den operativa verksamheten med hjälp av ledningsgruppen.

Gasgrid Finland Oy tillämpar i sitt ledarskap Värdepappersmarknadsföreningen rf:s kod för bolagsstyrning för börsnoterade bolag.

Styrelse

Kai-Petteri Purhonen

Päivi Nerg

Asta Sihvonen-Punkka

Jero Ahola

Saija Kivinen

Nimi

Verkställande direktör och ledningsgrupp

Olli Sipilä

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Janne Grönlund

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Virve Wright

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Petri Dahlström

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Virve Wright

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Namn

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Verksamhetsprinciper

Gasgrids verksamhetsprinciper styr allt arbete i företaget och måste följas av varje anställd i deras dagliga beslutsfattande.

Gasgrid Finland är en pålitlig partner

Vår tillförlitlighet visar sig för våra kunder och andra intressentgrupper i form av hög leveranssäkerhet och säker verksamhet. Vi agerar på lika villkor, öppet och opartiskt gentemot alla våra intressentgrupper.

Gasgrid Finland respekterar mänskliga rättigheter

Vi respekterar mänskliga rättigheter i all vår verksamhet. Under inga omständigheter kommer vi att acceptera användning av tvångsarbete, svartarbete eller barnarbete. Vi har också nolltolerans mot korruption och mutor och under inga omständigheter får våra anställda ta emot eller erbjuda mutor som överstiger gästfrihet. Varje situation med intressekonflikt måste omedelbart rapporteras till företagets ledning eller styrelse.

Gasgrid Finland ingriper i oegentligheter

Gasgrid har uppdaterat en konfidentiell anmälningskanal för oegentligheter i enlighet med EU:s whistleblowing-direktiv. Anmälningskanalen är en kanal för att anmäla oegentligheter som har kommit till anmälarens kännedom.  Du kan anmäla en misstänkt oegentlighet eller ett oetiskt uppförande.

Vi rekommenderar att du diskuterar misstanken om oegentligheter främst med den som ansvarar för saken på vårt företag. Om du inte vill ta upp saken med ansvarspersonen kan du använda anmälningskanalen. I anmälningskanalen är det möjligt att föra en anonym diskussion med hanteraren av anmälan.

Anmälningskonfidentialitet

Alla anmälningar kommer att behandlas konfidentiell. Anmälningarna kan ses av vårt företags särskilt utsedda utredningsteam för oegentligheter, som undersöker det anmälda ärendet. Dessa personer kan vid behov begära ytterligare information från anmälaren via kanalen. De svarar även genom kanalen inom tre månader angående de korrigerande åtgärder som vidtas baserat på anmälan. Spara alltså koden som du får i anmälningskanalen efter att du lämnat anmälan.

Du når anmälningskanalen på https://gasgrid.ilmoituskanava.fiVanlig feedback, till exempel feedback från kund- eller intressentgrupp, bör ges genom de vanliga feedbackkanalerna, som finns på  https://gasgrid.fi/sv/kontaktuppgifter/.

Marknadsutvecklingsgrupper

Gasgrid Finland bjuder in sina kunder till utvecklingsgrupper som hjälper företaget att utveckla sina tjänster och gasmarknaden.

Det finns två grupper: Wholesale market development group (på engelska) för de som har registrerad sig som shipper, trader, överföringsnätets slutförbrukare, eller biogas / LNG-matare samt gasöverföringsoperatörerna och Utvecklingsgrupp för detaljhandelsmarknaden för registrerade återförsäljare och distributionsföretag.

Vi testar bara uppmärksamhetsbannern