Gasmarknad / Marknadsmodell

Marknadsmodell

Finlands gasmarknad öppnades för konkurrens den 1 januari 2020. I och med öppnandet av gasmarknaden infördes tredje parts tillträde till överförings- och distributionssystem för naturgas som skall tillämpas objektivt och utan att någon diskriminerande åtskillnad görs mellan systemanvändarna. I Finland tillämpas inmatnings- och uttagssystemet i enlighet med EU:s naturgasmarknadslagstiftning.

Produkter på grossistmarknaden

På grossistmarknaden handlas det med gasenergi och överföringskapacitet. Överföringsnätsinnehavaren Gasgrid Finland ansvarar för försäljningen av överföringskapacitet i systemet och shippers och traders för försäljningen av gasenergi.

Gasenergi innebär en viss mängd gas i enheten kilowattimmar (kWh) i det övre värmevärdet. Gasenergi kan handlas på börsen eller mellan två parter (”over-the-counter, OTC”) med en annan marknadsaktör.

Överföringskapacitet innebär rätten att överföra ovan nämnda gasenergi i överföringsnätet. Effekten anges i enheten kWh/h. Kapaciteten köps från Gasgrid Finland.

Inmatnings-uttagssystemet

I inmatnings-uttagssystemet flödar gasen in i inmatningspunkterna och ut från uttagspunkterna i Finlands gassystem. Inmatningspunkterna är importpunkten från Ryssland i Imatra, importpunkten från Estland i Ingå samt den aggregerade virtuella inmatningspunkten som utgörs av biogasanläggningar.

I uttagszonen förs gasen ut ur systemet. Från Finland kan man överföra gas till Estland via gasledningen Balticconnector. I uttagszonen förs gasen från överföringsnätet till slutförbrukaren eller till ett nät med lägre tryck.

I framtiden kan även terminalerna för flytande naturgas (LNG) bli en del av Finlands inmatnings-uttagssystem.

Gasgrid Finlands ansvar är att driva en handelsplats (VTP, virtuell handelsplats), där alla ägarbyten av gasenergi som sker på marknaden registreras. I praktiken är denna handelsplats ett datasystem i vilket marknadsaktörerna anmäler ägarbyte av gasenergi. Enligt Finlands gasmarknadsmodell går all gas som matats in i och som tagits ut från marknadsområdet via den virtuella handelsplatsen. I inmatnings-uttagssystemet skiljs de fysiska och kommersiella gasflödena från varandra, vilket möjliggör en effektiv verksamhet på gasmarknaden.

Kapacitet avsätts för inmatnings- och uttagspunkterna, så att den önskade gasenergin överförs fysiskt i överföringssystemet. Bland marknadsaktörerna kan shippers skaffa och handla med kapacitet.

En virtuell inmatningspunkt för biogas är en virtuell inmatningspunkt i vilken alla inmatningspunkter för biogas ingår oberoende av vilket nät de har anslutit sig till. Shippers använder en virtuell inmatningspunkt för biogas för att reservera kapacitet för inmatningspunkterna för biogas.

1 of 5

En inmatningspunkt är en uppmätt eller inte uppmätt fysisk punkt där gas fysiskt matas in i naturgassystemet, eller en virtuell punkt, där en shipper eller trader skaffar gas på en virtuell handelsplats eller på gasbörsen eller matar in producerad (bio)gas eller LNG i systemet.

2 of 5

En uttagspunkt är en uppmätt eller inte uppmätt fysisk punkt där gasen fysiskt förs ut ur naturgassystemet, eller en virtuell punkt, när en shipper eller trader överlåter gas på en köpare på en virtuell handelsplats eller på gasbörsen.

3 of 5

Uttagszonen är de slutförbrukare som anslutit sig till Finlands gassystem. En shipper behöver inte reservera kapacitet separat för varje slutförbrukare, utan kan sammanföra sina kapacitetsreserver så att det finns tillräckligt med kapacitet i dennes kundportfölj.

4 of 5

Uttagszonen är de slutförbrukare som anslutit sig till Finlands gassystem. En shipper behöver inte reservera kapacitet separat för varje slutförbrukare, utan kan sammanföra sina kapacitetsreserver så att det finns tillräckligt med kapacitet i dennes kundportfölj.

5 of 5

Nominering – meddelanden om vilka gasmängder som ska överföras

På inmatningspunkterna Balticconnector, inmatningspunkten i Imatra och inmatningspunkter för flytande naturgas (LNG) krävs en nominering från shippern då shippern meddelar vilken gasmängd som shippern har skaffat. Flera olika shippers kan skaffa gas via samma punkt. Med hjälp av nomineringar kan överföringsnätsinnehavaren utreda shippernas kommersiella balansräkning. Ett särdrag för den finska marknadsmodellen är att nomineringar inte krävs i uttagszonen, utan att det räcker att reservera kapacitet. Eftersom leveransobjektet i en uttagszon kan vara en shipper får man gasmängden som går till den shippern genom en mätning.

Tilldelning

Tilldelning är den mängd gas som har tilldelats marknadsaktören. Tilldelning används för att fastställa shipperns avgifter i överföringsnätet och som uppgift att utgå ifrån vid utredning av balansen. I uttagszonen och inmatningspunkterna för biogas används shipperns tilldelning som mätuppgift. I Balticconnector, på punkten i Imatra och på inmatningspunkten för LNG används däremot nominering som tilldelning.

Balansering

Gasgrid Finland ansvarar för balansering av Finlands gassystem. En balansperiod är ett gasdygn som inleds på morgonen kl. 7.00 och avslutas nästa dag kl. 7.00. Shipperns eller traderns inmatningar och uttag av gasenergi ska vara lika stora under den aktuella tidsperioden, det vill säga aktörerna ska själva ansvara för sin egen kommersiella balans på marknaden.

En shipper eller trader kan själv vara balansansvarig eller lägga ut ansvaret på en annan shipper eller trader. Marknadsmodellen möjliggör många sätt att uppnå balans, för förutom att bilda och slå ihop balansgrupper kan aktörerna köpa eller sälja gas mellan två parter, på börsen eller alternativt överföra gas via Balticconnector.

Gasgrid Finland ansvarar för den fysiska balanseringen av Finlands gassystem. Det sker genom att optimera balansen

Leveranskedja

Shippers kan fungera som importörer eller exportörer av gas. En shipper kan leverera ett gasparti direkt till en slutförbrukare som är ansluten till överföringsnätet (exempelvis ett kraftverk eller en industrianläggning), sälja ett gasparti som shippern har importerat till en annan shipper eller trader på en virtuell handelsplats eller på börsen och/eller alternativt sälja ett gasparti till en detaljförsäljare. Den produkt som shippern säljer till en detaljförsäljare eller slutförbrukare innefattar även överföringsavgiften för gasen som överföringsnätsinnehavaren tar ut av shippern.

Distributionsnätsinnehavaren tar ut en avgift av distributionsnätets slutförbrukare enligt en distributionstariff. Distributionsnätsinnehavaren och detaljförsäljaren kan avtala om samfakturering. Gasgrid Finland är skattskyldig, vilket innebär att punktskatten faktureras slutförbrukarna i överföringsnätet samt distributionsnätsinnehavaren, som i sin tur fakturerar distributionsnätets slutförbrukare för punktskatten.

Vi testar bara uppmärksamhetsbannern