Våra tjänster / Överföringstjänster

Överföringstjänster

Reservera kapacitet och överföringstjänster

Vi erbjuder inmatningskapacitetsprodukter vid gränspunkten i Imatra, vid den virtuella inmatningspunkten för biogas, i Balticconnector samt i inmatningspunkterna för LNG. Vi erbjuder uttagskapacitet i Finlands uttagszon och i Balticconnector. De produkter som erbjuds är: kapacitet per år, kvartal, månad, dygn och del av dag. Priserna på kapacitetsprodukterna hittar du i överföringsprislistan här.

Det finns skillnader i kapacitetsprodukterna och fördelningsprinciperna för dem mellan olika punkter

På gränspunkten i Imatra, vid den virtuella inmatningspunkten för biogas och i uttagszonen erbjuder vi följande kapacitetsprodukter:

 • Årskapacitetsprodukt: från och med 1 oktober och fram till den 30 september nästa kalenderår.
 • Kvartalskapacitetsprodukt: ett kvartal (3 gasmånader efter varandra) från och med första dagen för gasleveransen under kvartalsperioden kl. 7:00 den 1 januari, 1 april, 1 juli eller 1 oktober.
 • Månadskapacitetsprodukt: från och med första dagen för gasleveransen under en eller två på varandra följande gasleveransmånader (en kalendermånad kan variera mellan 28 och 31 dagar beroende på kalendermånadens längd).
 • Dygnskapacitetsprodukt: ett gasleveransdygn eller högst sex gasleveransdygn efter varandra
 • Kapacitetsprodukt för del av dag: från en timme till högst 24 på varandra följande timmar under ett gasleveransdygn.

Vid den virtuella inmatningspunkten för biogas och uttagszonen erbjuder vi dessutom följande flexibla kapacitetsprodukter:

 • Flexibel årskapacitetsprodukt: 12 gasmånader i rad från och med första gasleveransdygnet i kalendermånaden
 • Flexibel månadskapacitetsprodukt: en eller två på varandra följande månader grupperat i 30-dagarsperioder. Detta beräkningssätt används om den begärda månaden börjar vilken annan dag som helst än första dagen i kalendermånaden.

Balticconnectors kapacitet delas implicit.

 • Balticconnectors kopplingspunkt delas implicit med utgångspunkt i nomineringar och renomineringar som godkänts av Gasgrid Finlands och det estniska överföringsnätsinnehavaren, Elering AS.
 • Balticconnectors kapacitet har inget pris, för överföringsnätsinnehavarna i Finland, Estland och Lettland har ingått ett avtal enligt vilket man har tagit bort avgifterna för inmatnings- och uttagskapacitet mellan länderna för att främja gasmarknadens funktion.
 • I den implicita kapacitetsfördelningsmodellen behöver inte shippers särskilt reservera kapacitet, utan de nomineringar som shippers gör behandlas automatiskt som en begäran om att reservera motsvarande kapacitet. I och med den nomineringsbaserade fördelningsmekanismen erbjuder man i Balticconnector implicit dygnskapacitet och kapacitet under del av dag enligt nomineringstidtabellen.
 • En del av Balticconnectors kapacitet erbjuds implicit via börsen. Börsens prislista innefattar förutom köp- och säljerbjudanden i Finland även köp- och säljerbjudanden i de baltiska länderna, vilket ökar den gränsöverskridande handeln i länderna.
 • Ytterligare information om kapacitetsfördelningsmekanismen hittar du i reglerna för gasöverföring.

Förfarande för överföring av kapacitetsrättigheter

Som shipper kan du vid behov sälja överskottskapacitet eller skaffa mer kapacitet genom att använda Gasgrid-portalens förfarande för överföring av kapacitetsrättigheter. Kapacitetsrättigheterna för ett eller flera gasleveransdygn kan överföras från en shipper (den shipper som överlåter) till en annan (den shipper som gör anskaffningen). En begäran om överföring av kapacitetsrättigheter innefattar den tidsperiod som överföringen gäller samt kapacitetsmängden. Shippers kommer överens sinsemellan om priset för kapaciteten. Vi kontrollerar kreditvärdigheten hos den shipper som gör anskaffningen och att den shipper som erbjuder kapacitet har tillräckligt för att överlåta den.

Oberoende av överföringen av kapacitetsrättigheter är den shipper som gör överlåtelsen fortfarande ansvarig för sina fasta avgifter för kapaciteten i överföringsnätet. Den shipper som gör anskaffningen är ansvarig för Gasgrid Finlands zonavgifter för kapacitet och för alla andra avgifter, kostnader och ansvar i anslutning till användningen av de kapacitetsrättigheter som skaffats. Mer information om överföring av kapacitetsrättigheter hittar du i avsnitt 9 i reglerna för gasöverföring.

Vi testar bara uppmärksamhetsbannern