Gasnät / Identifiering och verksamhet

Identifiering av gasledning

Naturgasledningarna är utmärkta med märkningsstolpar och -skyltar, identifieringssköldar eller andra märkningar i terrängen för att förhindra oavsiktliga skador. Det landbaserade högtrycksledningssystemet är i färgen violett och det landbaserade distributions- och driftrörsystemet är gult. Märkningarna av överföringsledningarna är i svart text på gul bakgrund.

I skogsområden och tätorter kan naturgasledningen ses som en 5–10 meter bred trädlös zon. Alla byggnadsarbeten är förbjudna fem meter från gasledningen utan tillstånd från rörledningens ägare.

Bild på skylt med grävningsförbud:

Rörledningens placering

Vårt överföringsledningssystem ligger i södra Finland. På kartappen visas gasledningssystemet, de tryckreduceringsstationer som fungerar som kundernas gränssnitt och märkningsstolpar. I appen kan du zooma och se säkerhetsavstånd för olika funktioner. Dessutom visas anodfälten i anslutning till rörledningens elektroniska korrosionsskydd. De olika säkerhetsavstånden för olika funktioner kan ses i nivåmenyn. Du kan även be om ett utlåtande i karttjänsten.

Verka på gaslinjer

Överskridande av gaslinjerna med tunga fordon på obekräftade punkter och arbete närmare än fem meter från gasledningen är förbjudet utan tillstånd och övervakning av Gasgrid Finland. Om du planerar verksamhet i närheten av naturgasledningen bör du sätta dig in våra anvisningar och kontakta våra inspektörer. Inspektören, som kommer till platsen utan kostnad, anvisar den exakta platsen för gasledningen. Röjning av diken och bearbetning av marken görs under inspektörens ledning.

Om du tänker arbeta i närheten av gasledningar bör du helst kontakta oss tre arbetsdagar i förväg på tfn (020) 44 78713. Vår inspektör kommer till platsen utan kostnad.

Överföringsledningarna är indelade i rörprover och övergångar, anläggningsarbeten och när det gäller utlåtanden som krävs för projekt i närheten av överföringsledningarna i fyra områden. Om du har frågor om lägesinformation för rörledningen eller skriftliga tillstånd, hittar du kontaktuppgifterna här. Samtidigt övervakas rörprover, övergångar på obekräftade ställen, byggande samt projekt med utlåtanden områdesvis enligt kontaktuppgiftsblanketten.

Skriftliga tillstånd i gasledningssystemets upptagningsområde

Utlåtandeförfarande för verksamhet i närheten av gasledningen

Skriftligt tillstånd ges via ett utlåtandeförfarande. I utlåtandeförfarandet fastställs, tillämpas och arkiveras det man använder för att säkerställa gasledningens säkerhet enligt statsrådets förordning 551/2009 . Om du planerar åtgärder i närheten av gasledningen som kan leda till ändringar i gasledningens närmiljö eller orsaka skakningar i gasledningen bör du fråga oss om det är nödvändigt med ett utlåtandeförfarande.

Kontakta oss i god tid

Det mest kostnadseffektiva är att kontakta oss redan i planeringsstadiet för ett projekt eller byggande. Då väljs exempelvis arbetsmetoder och material ut utan bekymmer. Av oss får du ytterligare information även om byggnadsinspektionen i ditt område.

Kontakta oss om du planerar:

 • övergång av gasledningen med tungt fordon i terräng med låg bärighet
 • lagring vid rörledningen eller tippning närmare än 50 m från gasledningen
 • anläggningsarbeten närmare än fem meter från gasledningen
 • sprängnings- eller schaktningsarbeten närmare än 30 meter eller omfattande schaktning närmare än 100-500 meter från gasledningen
 • Byggnader närmare än 30 meter från gasledningen eller närmare än 100 meter från anodfältet
 • byggande av leder närmare än 30 meter från gasledningen
 • strömförande konstruktioner (vattenledning, högspänningsledning, jordningskabel, fjärrvärmeledning etc.) närmare än 30 meter från gasledningen.
 • ändring av höjden på grundvattenytan (även dränerinag av myr eller återställning efter dränering)
 • ändringar i planläggningen i gasledningens upptagningsområde

Vänligen observera, att äverskridande av gaslinjerna och arbete närmare än fem meter från gasledningen är förbjudet utan tillstånd och övervakning av Gasgrid Finland. Om du planerar verksamhet i närheten av naturgasledningen bör du sätta dig in våra anvisningar och kontakta våra inspektörer. Inspektören, som kommer till platsen utan kostnad, anvisar den exakta platsen för gasledningen. Röjning av diken och bearbetning av marken görs under inspektörens ledning.

Om du tänker arbeta i närheten av gasledningar bör du helst kontakta oss tre arbetsdagar i förväg på tfn (020) 44 78713. Vår inspektör kommer till platsen utan kostnad.

Be om skriftligt tillstånd genom att fylla i följande i blanketten om begäran om utlåtande:

 • den sökandes kontaktuppgifter

 • läge på det objekt som ska byggas eller information om närmaste märkningsstolpe

 • vad som planeras i närheten av gasledningen

 • tidsplanen för genomförandet av projektet

 • hänvisningar till eventuella tidigare telefonsamtal, inspektioner och dokument

Planer, kartor etc. för projektet tas i första hand emot i pdf-format.

Säkerhetsavstånd till naturgasledningen

Rörledningens minimala täckdjup är 1,0 m med undantag av täckområden där täckdjupet är 1,2 m samt klippområden där täckdjupet är under 0,6 m då klippans yta sträcker sig över 0,6 meter över rörledningens övre yta. Vid installation av konstruktioner under vatten i en riktning är minimiavståndet 1,0 meter och i korsningar 0,5 meter. Vid täckdikning av åker är minimiavståndet i korsningar 0,25 m.

Externa byggnader delas in i grupp A och B vid fastställandet av byggnadernas säkerhetsavstånd. I nödsituationer måste evakuering vara möjlig i motsatt riktning från gasledningen.

Grupp A

 • byggnader avsedda för allmänna möten: inkvartering (hotell, sjukhus, ålderdomshem), samlingslokaler (skola, biograf, stormarknad), bostäder (höghus)

 • anläggningar som tillverkar, lagrar eller använder sprängämnen

 • anläggningar som sysslar med industriell behandling av eller lagring av farliga kemikalier.

Grupp B

 • bostäder (egnahemshus, radhus), arbetsplatslägenheter
 • byggnader som är avsedda för annat än boende, där människor vistas regelbundet
 • ett separat begränsat område (en inhägnad lek- eller hundpark, ett idrottsfält, en travbana)

Byggnadernas skyddsavstånd till markförlagda naturgasrörledningar

Ledningens nominella diameter mm Grupp A avstånd Grupp B avstånd
DN ≤ 200 10 m 5 m
200 < DN ≤ 500 16 m 8 m
DN > 500 20 m 10 m

Skyddsavstånd till ovanjordiska anläggningar för naturgasrörledningar

Anordningar/anläggningar för rörledningar Grupp A avstånd Grupp B avstånd Motor-, motortrafik-, riks- och stamväg, järnväg; avstånd
Tryckreducerings-, linjeavstängningsventil- och renskolvstation 50 m 25 m 25 m
Tryckstegringsstation 100 m 50 m 50 m

Säkerhetsavståndet mäts från sidan av gasledningen, på tryckstegrings- och tryckreduceringsstationen från skyddsbyggnaden och på ventil- och renskolvstationen från den yttersta ventilen eller renskolvfållan.

Vi testar bara uppmärksamhetsbannern