Ansvarsfullhet

Ansvarsfull verksamhet är en integrerad del av vår verksamhet och ledning. I upprättandet av ansvarsprogrammet uppmärksammas de ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenserna av vår verksamhet. Vi rapporterar regelbundet till ägarna och intressegrupper om i vilken grad målen i ansvarsprogrammet nås. Gasgrid Finland Oy:s styrelse ansvarar för den strategiska ledningen av ansvarsfullheten.

 

Läs mer på ansvarheten på vår finska eller engelska sidor.

Temana för ansvarsprogrammet är:

Ansvarsfullt företagsmedborgarskap

Människor

Säkerhet och leveranssäkerhet

Mot koldioxidneutralitet

Etiska principer

Vår verksamhet styrs av etiska principer, som alla anställda måste följa.

Gasgrid Finland Oy är en tillförlitlig partner

Tillförlitligheten syns för våra kunder och andra intressegrupper i form av en hög leveranssäkerhet och trygg verksamhet. Vi verkar jämlikt, öppet och opartiskt gentemot alla våra intressegrupper.

Gasgrid Finland Oy respekterar de mänskliga rättigheterna

Vi respekterar de mänskliga rättigheterna i all vår verksamhet. Vi accepterar inte under några omständigheter tvångsarbete, grå arbetskraft eller barnarbete. Vi har också nolltolerans mot korruption och mutor och våra medarbetare får inte under några omständigheter ta emot eller erbjuda gåvor som överstiger gränsen för gästfrihet. Vid eventuella intressekonflikter ska man omedelbart anmäla det till bolagsledningen eller styrelsen.

Gasgrid Finland ingriper vid missförhållanden

Vårt dagliga beslutsfattande och lösningen av problem styrs av etiska principer. Om man någonstans i anslutning till bolagets verksamhet upptäcker ageranden som strider mot de etiska anvisningarna ska man omedelbart göra en anmälan på bolagets webbplats eller direkt till bolagets ledning eller styrelse. Alla anmälningar undersöks och åtgärdas på ett sakligt sätt.

Vi testar bara uppmärksamhetsbannern