Gasmarknad / Integrering av gasmarknaden

Integrering av gasmarknaden

Gasledningen Balticconnector mellan Finland och Estland kopplar samman gasmarknaderna i Finland och de baltiska länderna och skapar även en förbindelse med LNG-terminalen Klaipeda i Litauen samt det underjordiska naturgaslagret i Inčukalns.

Det är meningen av GIPL-förbindelserörledningen mellan Litauen och Polen ska vara klar i slutet av 2021, varvid Finland även sammankopplas med gasinfrastrukturen i Centraleuropa och nya alternativa försörjningskällor. I dessa nya alternativa försörjningskällor ingår exempelvis det nya förbindelserörledningen Baltic Pipe mellan Norge, Danmark och Polen.

Målet är integrerade gasmarknader i Östersjöområdet

Finlands regerings energi- och klimatstrategi har som mål att skapa fungerande, integrerade regionala gasmarknader i Finland, Estland, Lettland och Litauen. Bakgrunden till integreringen är målet att få gasmarknaden att fungera bättre och främja konkurrensen.

Finland och de baltiska länderna har sedan 2017 aktivt arbetat för en integrering av gasmarknaderna mellan fyra länder. För detta har man bildat den regionala samordningsgruppen för gasmarknaden (Regional Gas Market Coordination Group, RGMCG), som sammanträder cirka fyra gånger om året. De ministerier som ansvarar för energifrågor, överföringsnätsinnehavarna och myndigheterna som övervakar energimarknaderna deltar.

Mot en djupare integrering med hjälp av ett enhetligt tariffområde

Första steget mot en regional marknad togs våren 2019, då överföringsnätsinnehavarna i Finland, Estland och Lettland ingick ett tariffavtal, enligt vilket Finland, Estland och Lettland bildade en regional tariffzon från och med 2020. I och med tariffavtalet togs gränstarifferna bort och inmatningspriserna på importpunkterna harmoniserades. I och med att den regionala tariffzonen bildades skapades även ett gemensamt balansområde mellan Estland och Lettland.

I framtiden är målet att fördjupa den regionala integreringen och skapa en välfungerande, gemensam gasmarknad för Finland, Estland, Lettland och Litauen. Integrering av marknaderna kräver en omfattande harmonisering av verksamhetsmodellerna och ett nära samarbete mellan aktörerna i regionen.

Vi testar bara uppmärksamhetsbannern