Dataskyddsbeskrivning

Den här dataskyddsbeskrivningen för kund- och marknadsföringsregister beskriver Gasgrid Finland Oy:s integritetspolicy och informerar registrerade om deras rättigheter.

Gasgrid Finland Oy förbinder sig att vid behandling av kundernas och intressenternas personuppgifter iaktta sekretess och dataskydd och följa nationella lag om dataskydd och EU:s allmänna dataskyddsförordning samt dess förändringar.

Gasgrid Finland Oy använder personuppgifter för en rad olika ändamål. Den här dataskyddsbeskrivnigen beskriver Gasgrid Finland Oy:s integritetspolicy och ändamålen för behandling av personuppgifter samt informerar registrerade om deras rättigheter. Gasgrid Finland Oy behandlar personuppgifter konfidentiellt och samlar in uppgifter endast i den omafattning som det är nödvändigt inom ramen för det lagliga ändamålet.

Registrets namn och uppgifter om personuppgiftsansvarigen

Gasgrid Finland Oy verkar som personuppgiftsansvarige. Registrets namn är Gasgrid Finland Oy:s kund- och marknadsföringsregister. Gasgrid Finland Oy svarar för bolagets register och beskrivningen av behandling av personuppgifter.

Som registrerad medlem kan du vara antingen vår kund, vår potentiell kund, deras kontaktperson, representant av vår partner eller annan intressent (”den Registrerade”), med vilka det är viktigt eller nödvändigt för oss att kunna vara i kontakt.

Personuppgiftsansvarige:

Gasgrid Finland Oy

FO-nummer: 3007894-1

Kägelstranden 19 D, 02150 Esbo

E-post: info@gasgrid.fi

Dataskyddsbeskrivningens innehåll

Vår dataskyddsbeskrivning innehåller följande uppgifter:

 • Vilka personuppgifter vi behandlar
 • Ändamål för behandling av personuppgifter och rättslig grund
 • Hur vi samlar in personuppgifter
 • Hur länge vi lagrar personuppgifter
 • Till vem vi lämnar ut personuppgifter – kategorier av mottagare av personuppgifter
 • Utlämnande av personuppgifter till tredjeländer
 • Hur vi tryggar personuppgifternas dataskydd
 • Dina rättigheter
 • Cookies
 • Ändring av dataskyddsbeskrivingen
 • Kontakta oss

Vilka personuppgifter vi behandlar

Personuppgifterna vi behandlar kan i princip delas in i följande grupper:

 • För- och efternamn
 • Kontaktuppgifter (telefonnummer, adress och e-post)
 • Uppgifter angående din ställning (din arbetsgivare, ditt yrke, dina arbetsuppgifter, din diplom, din ställning i din gemenskap och dina möjiga representationsrätter
 • Personnummer och födelsedatum
 • Uppgifter om allergier och specialkost vid organisation av evenemang
 • Användarnamn och lösenord för Gasgrid-portalen och Datahub
 • Svar på kundnöjdhets- eller marknadsföringsundersökning
 • Kreditupplysningar och uppgifter om betalningsstörningar
 • Tekniska uppgifter: Cookies, IP-adresser, enhetsinformation, besökmål på vår webbplats och analytik som baserar på dessa (tekniska uppgifter kopplas inte till dit namn eller dina kontaktuppgifter).
 • Andra uppgifter som lämnats ut vid kontaktbegäran, såsom uppgifterna i det eventuella meddelandet.
 • Bildmaterial av den Registrerade (om du besöker våra lokaler där det finns kamerabevakning eller om du har gett ditt samtycke till behandlingen och publiceringen av bildmaterialet för vår marknadsföring).
 • Uppgifter angående arbetshistoria och utbildningsbakgrund (som den Registrerade har gett oss vid våra upphandlingsförfaranden när vi uppskattade kompetensen av våra leverantörer).

Ändamål för behandling av personuppgifter och rättslig grund

Vi behandlar dina personuppgifter endast för de ändamål som uppfyller behandlingens lagenlighetskrav. Våra behandlingsändamål grundar sig i princip på följande lagliga rättsgrunder:

 • Genomförande av avtalet

Företräder du ett företag med vilket vi har ett avtalsförhållande, kan vi hämta följande uppgifter om dig:

 • Ditt namn
 • Dina kontaktuppgifter
 • Uppgifter om din ställning

Vi kan behandla uppgifter:

 • För kommunikation som är nödvändig för genomförandet av avtalet och för hantering och underhåll av kundrelationen
 • För underhåll och hantering av kundrelationen, avsändning av kundmeddelanden och genomförande av kundnöjdhetsundersökningar.
 • Det är möjligt att vi har plikten, för att uppfylla vår lagliga skyldighet, att behandla dina personuppgifter på grund av tvingande lagstiftning. Vi kan t.ex. lagra dina personuppgifter längre än det är nödvändigt för genomförandet av avtalet eftersom bl.a. bokföringslagen kräver det.

På basis av vårt berättigade intresse

På grundval av vårt berättigade intresse kan vi behandla dina personuppgifter:

 • Vid avsändning via e-post av nyhetsbrev där vi marknadsför saker som är nära kopplade till tjänsten eller produkten du eller din arbetsgivare beställt, och vi har fått dina kontaktuppgifter t.ex. via formuläret som finns på webbplatsen.
 • Vid direktmarknadsföring som grundar sig på profilering
 • Du har rätt att förbjuda (opt-out) direktmarknadsföringen, av vilket vi informerar dig på behörigt sätt vid våra direktreklam.
 • För att garantera vår förmögenhet och verksamhet när du besöker våra lokaler eller vår infrastruktur.
 • I en del av våra lokaler finns kamerabevakning.
 • Vid våra upphandlingsförfaranden om det har krävts av din gemenskap att lämna ut, för att bevisa din kompetens, uppgifter angående din arbetshistoria och din utbildningsbakgrund.

På basis av ditt samtycke

 • Om du ger ditt frivilliga samtycke till behandling av dina personuppgifter, informerar vi dig vid givande av samtycket till vilket behandlingsändamål dina personuppgifter insamlas i varje enskilt fall och till vad du ger ditt samtycke.
 • Vi ber om ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter bland annat:
  • När vi organiserar olika slags evenemang (bl.a. intressentmöten, utbildningar, räddningsövningar). Vid organisation av evenemang är det möjligt att vi samlar in bl.a. ditt namn, dina kontaktuppgifter, din arbetsgivare och eventuellt din ställning i din gemenskap och information om ditt behov av specialkost.
  • När du svarar på kundnöjdhetsundersökningar.
  • När vi samlar in dina kontaktuppgifter för att senare kontakta dig.
 • Du kan återkalla ditt samtycke när som helst genom att följa de instruktioner du fick när du gav ditt samtycke eller genom att kontakta oss.

Hur vi samlar in personuppgifter

 • I princip hämtar vi alltid personuppgifter från dig.
 • Om du är den kontakperson som behövs för genomförande av avtalet, är det möjligt att vi får uppgifterna från gemenskapen du representerar.
 • Dessutom kan vi hämta personuppgifter även från tredje parter såsom privata och statliga register vilka är bl.a.:
  • Suomen Asiakastieto Oy
  • Befolkningsregistret
  • Handelsregistret
  • Fonecta Ab

Hur länge vi lagrar personuppgifter

Vi har fastställt lagringstider för personuppgifter. Efter lagringstiden raderas uppgifterna. Lagringstiden är inte alltid någon förutbestämd tid utan grundar sig på vårt behandlingsändamål och giltigheten av dess lagliga rättsgrund (bl.a. marknadsföringskampanjens varaktighet eller avtalets giltighetstid) eller på uppfyllande av en laglig skyldighet.

Vi granskar regelbundet vårt behandlingsändamål och giltigheten av dess rättsgrund och raderar personuppgifterna vars behandlingsändamål eller rättsgrund har tagit slut. Vi raderar uppgifter vi samlat in t.ex. för att organisera evenemang eller en tävling kring en marknadsföringskampanj efter evenemanget eller tävlingen, och vi raderar regelbundet inspelningarna av vår kamerabevakning om vi inte är tvungna att lagra dem vid skadehändelse för att trygga våra rättigheter.

Till vem vi lämnar ut personuppgifter – kategorier av mottagare av personuppgifter

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till våra utvalda partner som behandlar personuppgifter å våra vägnar (bl.a. IT- och molntjänster, inkassobolag och avsändare av inbjudningar till evenemang). Med ett avtal och instruktioner som vi ger till personuppgiftsbiträdet garanterar vi att personuppgiftsbiträdets informationssäkerhet och dataskydd är på den nivå som lagstiftningen förutsätter. Vid behov ber vi om ditt samtycke till utlämnandet av dina personuppgifter. Därtill kan vi vara skyldiga att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter (bl.a. tullen, skatteförvaltningen eller polisen).

Utlämnande av personuppgifter till tredjeländer

I första hand utlämnas dina uppgifter varken utanför EU eller utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. I några fall kan vi kan utlämna och överföra dina personuppgifter till våra utvalda partner som verkar i tredjeländer och behandlar personuppgifter å våra vägnar. I dessa situationer följer vi kraven som ställs för överföring av uppgifter till tredjeländer i EU:s allmänna dataskyddsförordning:

 • Kommissionen har fattat beslut om att skyddsnivån i det tredjelandet i fråga är adekvat. En sådan överföring kräver inget särskilt tillstånd.
 • Annars säkerställer vi att skyddsnivån är adekvat genom att använda till exempel standardavtalsklausuler som utarbetats av Europeiska kommissionen vid överföring av uppgifter.
 • Vi ingår ett personuppgiftsbiträdesavtal om överföringen och ger nödvändiga instruktioner till personuppgiftsbiträdet.</

Hur vi tryggar personuppgifternas dataskydd

Ditt dataskydd är särskilt viktigt. Personuppgifterna lagras konfidentiellt. Vi använder tekniska och organisatoriska åtgärder som lämpar sig för vår näringsverksamhets natur för att garantera dataskyddet och förhindra personuppgiftsincidenterna. Vi använder datasäkerhetsprogram som motsvarar höga standarder och begränsar åtkomsten till personuppgifterna i vår organisation och i våra system endast för de medarbetare som behöver dina personuppgifter i sitt arbete (access control).

Servrarna finns i ett separat låst apparatutrymme och tjänsteleverantörens servrar finns i väl skyddade och övervakade datorsalar. Uppgifterna är bl.a. skyddade med brandvägg och åtkomsten till personuppgifterna förutsätter användarnamn och lösenord. Användarnamnen och åtkomsträttigheterna förvaltas av bolagets dataförvaltning.

Dina rättigheter

Som registrerad har du följande rättigheter:

 • Åtkomst till dina personuppgifter
  • Du kan kontrollera vilka av dina personuppgifter vi behandlar. Efter att ha försäkrat oss om din identitet, förmedlar vi dig de uppgifter vi behandlar och andra uppgifter som förutsätts av EU:s allmänna dataskyddsförordning, såsom ytterligare information om dina rättigheter.
 • Korrigering av felaktiga eller bristfälliga personuppgifter
  • Dina felaktiga eller bristfälliga personuppgifter kan korrigeras. Vänligen kontakta oss om du märker att dina uppgifter är bristfälliga eller felaktiga, så korrigerar vi dem.
 • Radering av dina uppgifter (”rätten att bli bortglömd”)
  • Du kan kräva att dina uppgifter raderas under förutsättningen att ingen laglig behandlingsgrund uppfylls och att raderingen av personuppgifter inte begränsas av t.ex. en rättslig förpliktelse eller utredningen av en pågående tvist.
 • Begränsning av behandlingen av dina personuppgifter
  • Om den rättsliga grunden för vår personuppgiftsbehandling eller korrektheten av dina personuppgifter är otydliga, kan du begära att vi begränsar behandlingen av dina uppgifter medan ärendet utredas.
 • Överföring av dina personuppgifter från ett system till ett annat
  • Du kan begära att vi överför dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarige om det är tekniskt möjligt och tryggt.
 • Invändning mot behandling av personuppgifter på grundval av vårt berättigade intresse
  • Du kan till exempel förbjuda vår direktmarknadsföring på det sätt som beskrivits när du gav ditt samtycke.
 • Klagomål till tillsynsmyndigheten
  • Du kan lämna in ett klagomål till den nationella tillsynsmyndigheten i alla de länderna i vilka vi är verksamma. Skriftliga och undertecknade begäranden angående din rätt till radering eller verifiering av dina personuppgifter ska lämnas in per post eller e-post varefter vi kontaktar dig för att tillgodose begäran. Alla begäranden som grundar sig på dina rättigheter ska lämnas in enligt punkten Kontakta oss.

Cookies

Vi använder cookies på vår webbplats. Cookies är textfiler som sparas på den enhet du surfar på. Vi använder analytiska cookies för att förbättra användarupplevelsen och följa besökarsiffror på vår webbplats. Du kan avvisa användningen av cookies eller radera dem, vilket kan dock begränsa webbplatsens användbarhet.

Ändring av dataskyddsbeskrivingen

Vi modifierar denna dataskyddsbeskrivning om behandlingsgrunden för personuppgifterna eller andra förhållanden som var i kraft vid utarbetandet av denna dataskyddsbeskrivning ändras. Behandlingsgrunden för dina uppgifter ändras dock inte utan ditt samtycke om det är behandlingsgrunden. Vi förbinder oss att iaktta förverkligandet av dina ovan beskrivna lagliga rättigheter trots ändringar i dataskyddsbeskrivningen. Den nyaste versionen av vår dataskyddsbeskrivning finns på vår webbplats (www.gasgrid.fi/sv).

Kontakta oss

Du kan kontakta oss via e-post: info@gasgrid.fi eller via telefon: +358 50 327 2168. (www.gasgrid.fi/sv) Du kan även kontakta eller lämna in ett klagomål till en nationell tillsynsmyndighet som i Finland är dataombudsmannen (www.tietosuoja.fi/sv).

Den här dataskyddsbeskrivningen har senast uppdaterats 1.1.2020. Gasgrid Finland Oy kan uppdatera den här dataskyddsbeskrivningen och försöker vidta rimliga åtgärder att informera den registrerade i god tid om möjliga förändringar och deras effekter. Gasgrid Finland Oy uppmanar den registrerade att kontrollera den här dataskyddsbeskrivningen efter att ha fått kännedom om ändringar i den. 

Asiakaspalvelussamme on ruuhkaa