Ajankohtaista / Suomen kaasumarkkinan toiminta toimitusten häiriötilanteessa

Suomen kaasumarkkinan toiminta toimitusten häiriötilanteessa

Gasgrid on saanut markkinaosapuolilta useita kyselyitä siitä, kuinka kaasutoimitukset järjestyvät eri laajuisissa kaasun toimitushäiriöissä, ja mitkä ovat kunkin osapuolen velvollisuudet tilanteen hoidossa. Gasgridin siirtoalusta on tällä hetkellä kaikilta osin normaalissa tilassa, eikä kaasun siirtokykyyn vaikuttavia huoltotoimenpiteitä ole käynnistymässä lähitulevaisuudessa. Gasgridilla ei myöskään ole tiedossaan merkkejä kaasutoimitusten häiriintymisestä Suomessa.

Gasgrid kannustaa osana normaalia jatkuvuuden hallintaa kaikkia markkinaosapuolia arvioimaan omaa toimintaansa ja käymään keskusteluja kaasun toimittajien ja muiden sidosryhmiensä kanssa toimitusten järjestelyistä erilaisissa häiriötilanteissa. Alla on kuvattu sen tueksi markkinamallin mukaisten roolien kautta eri osapuolten vastuut ja velvollisuudet eri asteisissa häiriötilanteissa.

 

Järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija, Gasgrid Finland

Järjestelmävastuun mukaisesti Gasgrid vastaa siitä, että Suomen kaasujärjestelmä pysyy kaikissa olosuhteissa sekä kaupallisesti että fyysisesti tasapainossa. Gasgridin rooli on ylläpitää markkinaehtoisen toiminnan edellytyksiä eikä Gasgridillä ole mahdollisuutta lähteä osoittamaan kaasutoimitusten ohjausta markkinaosapuolien toimien vastaisesti edes poikkeustilanteessa ennen erityisiä viranomaismääräyksiä esimerkiksi Huoltovarmuuskeskukselta.

Gasgrid vahvistaa normaalin käytännön mukaisesti järjestelmän rajapisteiden nominaatioita vain niiltä osin, kuin se saa vahvistuksen kaasun maahantuojalta sekä toimittajalta.

Kaasun toimitushäiriössä Gasgrid seuraa kaasun kulutusta suhteessa Imatran ja Balticconnectorin hyväksyttyihin nominaatioihin. Mikäli markkina ei ole tasapainossa markkinatoimijoiden oman toiminnan seurauksena, käynnistää Gasgrid käyttöä ohjaavat toimenpiteet. Ensisijaisena toimenpiteenä on kaupallinen ohjaus, jossa tasekaasun hintaa ohjataan pörssikauppojen avulla, ohjaten samalla tasevastaavia hankkimaan lisää kaasua tai vähentämään kaasun käyttöä.

Merkittävässä kaasun toimitushäiriössä, jossa kaupallinen ohjaus on riittämätön, tai tilanteessa, jossa Gasgridillä ei ole kykyä toimittaa tasekaasua käytettävissä olevien hankintalähteiden joustamattomuuden vuoksi, Gasgrid antaa järjestelmävastaavan määräyksen tasevastaaville shippereille pysyä taseessaan. Tällöin kaupallinen markkina ja fyysinen järjestelmä tasapainotetaan ohjaamalla kulutus tasolle, joka vastaa fyysisesti maahantuotua määrää. Tässäkään tilanteessa Gasgrid ei poista toiminnan markkinaehtoisuutta, vaan ne osapuolet, joilla on kaasua, voivat sitä käyttää tai myydä OTC-kaupalla tai pörssin välityksellä muille toimijoille. Gasgrid seuraa markkinan ohjautuvuutta ja rajoittaa tarvittaessa fyysisiä toimituksia niihin kohteisiin, joihin tasevastaavat eivät ole vahvistaneet toimitusta.

Huoltovarmuuskeskuksella on poikkeusolosuhteissa mahdollisuus antaa toimijoille lupa ottaa käyttöönsä velvoitevarastointia koskevan lain mukaiset varapolttoaineet suojaamaan toimitusvarmuusasetuksen mukaisia suojattuja asiakkaita. Mahdollisten LNG-pohjaisten ratkaisujen hyödyntäminen Gasgridin Mäntsälän syöttöpisteestä on teknisesti mahdollista vasta kun siirtojärjestelmän painetaso on laskenut alle 10 barg. Gasgrid turvaa suojattujen asiakkaiden kaasunsaannin putkilinjavarastostaan, kunnes järjestelmän painetaso sallii LNG-pohjaisen kaasun syötön siirtoverkkoon. Gasgrid neuvottelee tällöin velvoitevarastoinnin piirissä olevien toimijoiden kanssa siitä, miten putkilinjavarastosta hyödynnetty kaasu kompensoidaan kaupallisesti Gasgridille.

Gasgrid julkaisee markkinatietoa muun muassa käytettävissä olevaa kaasun siirtokapasiteettia koskien Entsog transparency -alustalla. Lisäksi yllättävistä markkinamuutoksista sekä mahdollisista järjestelmävastaavan ohjaustoimenpiteistä informoidaan REMIT-regulaation mukaisesti Get Baltic UMM-alustalla.

 

Tasevastaavat shipperit

Tasevastaavat shipperit vastaavat järjestelmävastaavalle oman taseryhmänsä toiminnasta.

Merkittävän kaasun toimitushäiriön aikana Gasgrid voi joutua antamaan tasevastaaville määräyksen pysyä taseessaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että taseryhmän kaasun käyttövolyymi saa kaasuvuorokauden aikana olla maksimissaan yhtä suuri kuin ryhmän samalle aikajaksolle hankkima kaasumäärä. Tasevastaavien tulee tällöin arvioida oman taseryhmänsä sisällä kaasutoimitusten jatkuvuutta suhteessa tarjolla olevaan kaasuenergian hankintaan. Tieto kaasutoimitusten jatkuvuudesta tulee antaa tiedoksi Gasgridille viipymättä. Gasgridille annettavan tiedon tulee sisältää käyttöpaikkakohtainen, ja jakeluverkoissa vähittäismyyjäkohtainen erittely siitä, miten taseryhmän vastuulla olevien kaasutoimitusten jatko tapahtuu.

 

Vähittäismyyjät

Mikäli Gasgrid joutuu määräämään tasevastaavat pysymään taseessaan, jakeluverkon vähittäismyyjien tulee arvioida vastuullaan olevia toimituksia suhteessa tasevastaavalta shipperiltä tai shipperiltä tulevaan tietoon koskien omaa kaasutoimituksen jatkoa. Vähittäismyyjän tulee ilmoittaa toimitusten jatkuvuudesta käyttöpaikkakohtaisesti Gasgridille sekä kutakin käyttöpaikkaa koskevalle jakeluverkonhaltijalle.

 

Jakeluverkonhaltijat

Mikäli Gasgrid joutuu määräämään tasevastaavat pysymään taseessaan, jakeluverkonhaltijoiden tulee nostaa toimintavalmiuksiaan siten, että ne pystyvät tarvittaessa rajoittamaan kaasun toimitusta yksittäisiin käyttöpaikkoihin, joihin ei ole vahvistettua toimitustietoa.

 

Lisätietoja:
Janne Grönlund, Johtaja, Siirtoverkko
janne.gronlund@gasgrid.fi
+358 40 036 8825

Esa Hallivuori, Kaasumarkkinat-yksikön päällikkö, Siirtoliiketoiminta
esa.hallivuori@gasgrid.fi
+358 40 581 5027

Gasgrid Finland Oy on valtionyhtiö, joka toimii järjestelmävastaavana kaasun siirtoverkonhaltijana Suomessa. Tarjoamme asiakkaillemme turvallista, luotettavaa ja kustannustehokasta kaasujen siirtoa. Kehitämme aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti siirtoalustaamme, palveluitamme ja kaasumarkkinoita edistääksemme tulevaisuuden hiilineutraalia energia- ja raaka-ainejärjestelmää. Lue lisää: www.gasgrid.fi/

Jaa:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Testaamme vikabanneria