Palvelumme / Siirto- ja palveluhinnasto 2022

Gasgrid Finlandin siirto- ja palveluhinnasto vuodelle 2022

Gasgrid Finlandin siirto- ja palveluhinnasto sisältää kaasun siirtohintojen lisäksi tasepoikkeamamaksujen laskentamenetelmät, kapasiteetin ylitysmaksun sekä keskitetyn tiedonvaihdon hinnat.

Vuoden 2023 hinnaston löydät täältä: Siirto- ja palveluhinnasto 2023.

Asiakirja Gasgrid Finlandin hinnastosta sekä tariffiverkkosäännön artiklan 30 mukaisista tiedoista 2023.

Siirtotariffit

Suomessa sovelletaan postimerkki-viitehintamenetelmää. Postimerkkihinnoittelussa syöttö- ja ottopisteiden välinen etäisyys tai tekninen siirtokapasiteetti eivät vaikuta syöttö- tai ottokapasiteettimaksun yksikköhintaan, vaan syöttö- tai ottokapasiteetin hinta on sama kaikissa syöttö- tai ottopisteissä.

Kiinteät kapasiteettituotteet

Vuosikapasiteettituotteen hinta (= viitehinta)
Syöttökapasiteetti (entry)
Imatra 0,14277 €/kWh/päivä/vuosi​
Balticconnector – €/kWh/päivä/vuosi​
Biokaasun virtuaalinen syöttöpiste 0,14277 €/kWh/päivä/vuosi​
LNG:n virtuaalinen syöttöpiste 0,14277 €/kWh/päivä/vuosi​
Ottokapasiteetti (exit)
Balticconnector – €/kWh/päivä/vuosi​
Suomen ottovyöhyke 0,83592 €/kWh/päivä/vuosi​
Lyhyiden kapasiteettituotteiden hinnat (sovelletaan sekä syöttö- että ottokapasiteettituotteille)
Kapasiteettilaji Kerroin
Vuosi (=viitehinta) 1,00
Kvartaali 1,10
Kuukausi 1,25
Päivä 1,50
Päivänsisäinen 1,70
Kapasiteetin ylitysmaksu 1,50 x 1,70 = 2,55

Lyhyiden kapasiteettituotteiden hinnat saadaan kertomalla viitehinta (vuosikapasiteettituotteen hinta) lyhyiden kapasiteettituotteiden hintakertoimella.

Esimerkki: Ottovyöhykkeen kuukausikapasiteettituotteen hinta:
Tariffi = (0,83592 x 1,25) € /kWh/päivä/kuukausi = 1,0449 €/kWh/päivä/kuukausi

Sivun lopussa on kuvattu havainnollistava laskentaesimerkki syöttö- ja ottokapasiteettitariffin yksikkömuunnoksesta kapasiteettiyksiköstä (€/kWh/päivä/vuosi) energiayksikköön (€/MWh).

Hyödykemaksu

Hyödykemaksu (= energiamaksu) maksetaan Suomen ottovyöhykkeellä.
Veloitetaan siirretyn kaasumäärän mukaisesti 0,0002365 €/kWh

Keskeytyvä kapasiteetti

Keskeytyvä kapasiteetti
Keskeytyvän kapasiteetin alennus prosentteina vastaavan kiinteän tuotteen hinnasta.
Syöttökapasiteetti Alennus
Imatra 5%

Imatran syöttöpisteessä keskeytyvää kapasiteettia ei ole ollut tarjolla vuoden 2020 ja 2021 aikana, koska kiinteä kapasiteetti on riittänyt helposti kattamaan kapasiteetin kysynnän. Gasgrid Finland arvioi, että todennäköisyys keskeytyvän kapasiteetin tarjoamiselle on pieni myös vuonna 2022. Gasgrid Finland on määrittänyt, että keskeytyvän kapasiteetin alennus kiinteän tuotteen vastaavasta hinnasta Imatran pisteessä on 5 %, mikä on sama kuin vuonna 2021.

LNG:n virtuaalisessa syöttöpisteessä ja biokaasun virtuaalisessa syöttöpisteessä keskeytyvän kapasiteetin alennusta ei ole, koska Gasgrid Finland arvioi pystyvänsä vastaanottamaan laatuvaatimukset täyttävää LNG:tä ja biokaasua ilman rajoituksia tarjoten vain kiinteää kapasiteettia.

Ottovyöhykkeelle keskeytyvän kapasiteetin alennusta ei ole, koska Gasgrid Finland arvioi pystyvänsä siirtämään kaasua Suomen loppukäyttöön ilman rajoituksia tarjoten vain kiinteää kapasiteettia.

Balticconnectorin syöttö- ja ottopisteessä kapasiteetti jaetaan implisiittisesti perustuen hyväksyttyihin nominaatioihin. Näin ollen kaikki Balticconnectorissa tarjottava syöttö- ja ottokapasiteetti on kiinteää kapasiteettia.

Kapasiteetin ylitysmaksu

Varatun kapasiteetin ylittävältä määrältä peritään puolitoista (1,5) kertaa päivänsisäisen kiinteän kapasiteetin (hintakerroin 1,7) mukainen yksikköhinta. Kapasiteetin ylitysmaksu on siten:
Kapasiteetin ylitysmaksu = kapasiteetin viitehinta x 1,5 x 1,7

Kapasiteetin ylitysmaksua maksetaan Suomen ottovyöhykkeellä, LNG:n virtuaalisessa syöttöpisteessä sekä biokaasun virtuaalisessa syöttöpisteessä.

Suomen ottovyöhyke: Mikäli shipperin verkosta otto Suomen ottovyöhykkeellä ylittää lopullisen taseselvityksen tulosten perusteella shipperin yhteenlasketun kaasupäiväkohtaisen kapasiteetin ottovyöhykkeellä, shipperin on maksettava kapasiteetin ylitysmaksua.

Biokaasun virtuaalinen syöttöpiste: Mikäli shipperin verkkoon syöttö biokaasun virtuaalisessa syöttöpisteissä ylittää lopullisen taseselvityksen tulosten perusteella shipperin yhteenlasketun kaasupäiväkohtaisen kapasiteetin kyseisessä syöttöpisteessä, shipperin on maksettava kapasiteetin ylitysmaksua.

Uudelleennominointimaksu

Uudelleennominointimaksua voidaan soveltaa Balticconnectorin syöttö- ja ottopisteessä. Uudelleenominointimaksun perimisen perusteet syntyvät, kun shipper uudelleennominoimalla pienentää aiemmin tehtyä nominaatiota kaasuvuorokauden aikana siten, että muutos ylittää asetetun toleranssin ja siirtoverkonhaltija on joutunut pienentämään kaikkien shipperien nominointeja pro rata (eli suhteessa nominoituihin määriin) Balticconnectorin ylikuormituksen hallitsemiseksi. Maksu peritään vain toleranssin ylittävästä osasta.

Toleranssi: Toleranssi on 50 000 kWh/h normaaleissa käyttöolosuhteissa. Siirtoverkonhaltija varaa oikeuden säätää toleranssia välillä 10 000 – 50 000 kWh/h, jos renominaatioita tehdään järjestelmällisesti alaspäin ruuhkatilanteen aikana aiheuttaa hallitsematonta fyysistä epätasapainoa, mikä johtaa tilanteeseen, jossa siirtoverkonhaltijan on suoritettava fyysisiä tasehallintatoimenpiteitä

Hinnoittelu: 0,002 €/kWh

Maksu keskitetystä tiedonvaihdosta (kaasudatahub)

Maksu peritään jakeluverkonhaltijalta niiden jakeluverkonhaltijan omistamien tai hallinnoimien jakeluverkkojen käyttöpaikkojen osalta, joiden tietoja ylläpidetään kaasudatahubin käyttöpaikkarekisterissä (= kaikki jakeluverkkojen päivittäin ja ei-päivittäin luettavat käyttöpaikat pois lukien yksittäiset ei-päivittäin luettavat liesikäyttökohteet).

Hinnoittelu: 1,51 €/käyttöpaikka/kuukausi

Tasehallinnasta perittävät maksut ja hyvitykset

Päiväkohtainen tasepoikkeamamaksu

Taseryhmän päiväkohtaiset tasepoikkeamamaksut lasketaan kertomalla taseryhmän päiväkohtainen tasepoikkeama sovellettavalla tasepoikkeamamaksun hinnalla. Päiväkohtainen tasepoikkeama perustuu lopullisen taseselvityksen tuloksiin.

Päiväkohtaisen tasepoikkeamamaksun suunta määräytyy seuraavasti:

a) mikäli taseryhmän kaasutoimituspäivän päiväkohtainen tasepoikkeama on positiivinen, tasevastaavan katsotaan myyneen tasepoikkeamaa vastaavan määrän kaasua Gasgrid Finlandille ja sillä on siten oikeus saada Gasgrid Finlandilta hyvitys päiväkohtaisesta tasepoikkeamasta;

b) mikäli taseryhmän päiväkohtainen tasepoikkeama on negatiivinen, tasevastaavan katsotaan ostaneen tasepoikkeamaa vastaavan määrän kaasua Gasgrid Finlandilta ja tasevastaavan tulee siten suorittaa Gasgrid Finlandille maksu.

Tasepoikkeamamaksun osto- ja myyntihinnat

Päiväkohtaisen tasepoikkeamamaksun on vastattava kustannuksia, ja siinä on otettava huomioon mahdolliset siirtoverkonhaltijan tasehallintatoimiin liittyvät hinnat sekä mukautusaskel. Sovellettava hinta määritetään päiväkohtaiselle tasepoikkeamamaksulle seuraavasti:

a) myynnin marginaalihinta, jos päiväkohtainen tasepoikkeamamäärä on positiivinen (eli tasevastaava on tehnyt kyseiseksi kaasutoimituspäiväksi enemmän syöttöjä kuin ottoja);

b) oston marginaalihinta, jos päiväkohtainen tasepoikkeamamäärä on negatiivinen (eli tasevastaava on tehnyt kyseiseksi kaasutoimituspäiväksi enemmän ottoja kuin syöttöjä).

Tasepoikkeamamaksun hinnan määräytymisperusteet

Gasgrid Finlandin määritelmä neutraalille kaasunhinnalle: ”Neutraali kaasunhinta on kaasupörssin päivänsisäisten tuotteiden painotettu keskihinta yksikössä €/kWh kaasutoimituspäivän aikana.”

Jos Gasgrid Finland ei ole käynyt kaasupörssissä kauppaa tai tehnyt päivänsisäisiä tilauksia tasehallintapalvelusopimuksilla kaasutoimituspäivän aikana, taseryhmän päiväkohtaisen tasepoikkeamamaksun hinta on mukautettu neutraali kaasunhinta.

Jos Gasgrid Finland käy kauppaa kaasupörssissä tai tekee päivänsisäisiä tilauksia tasehallintapalvelusopimuksilla kaasupäivän aikana, taseryhmän päiväkohtainen tasepoikkeamamaksun hinta määräytyy joko:

a) määrillä painotettu keskiarvo Gasgrid Finlandin kaupankäynnissä toteutuneesta päivänsisäisen tuotteen osto- tai myyntihinnasta kaasupörssissä,

b) Gasgrid Finlandin tekemästä päivänsisäisen tilauksen hinnasta (osto- ja/tai myyntihinta) tasehallintapalvelusopimuksen kautta tai

c) mukautetusta neutraalista kaasunhinnasta.

Mukautettu neutraali kaasunhinta, kun järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija ostaa tasepoikkeamaa vastaavan määrän kaasua tasevastaavalta: Neutraali kaasunhinta vähennettynä 10 prosentilla neutraalista kaasunhinnasta.

Mukautettu neutraali kaasunhinta, kun järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija myy tasepoikkeamaa vastaavan määrän kaasua tasevastaavalle: Neutraali kaasunhinta lisättynä 10 prosentilla neutraalista kaasunhinnasta.

Tasepoikkeamamaksun tarkat määräytymisperusteet on kuvattu Tasehallinnan ehdoissa, jotka löytyvät Gasgridin nettisivuilta.

Toimivaltaisen viranomaisen julistettua jonkin kaasun toimitusvarmuusasetuksen kriisitason olevan voimassa, järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija voi toimivaltaisen viranomaisen valtuuttamana määrätä tasekaasun hinnoittelusta muulla tavalla.

Neutralointimaksu

Siirtoverkonhaltijalle ei saa koitua voittoa tai tappiota siitä, että se suorittaa tai vastaanottaa päiväkohtaisia tasepoikkeamamaksuja, päivänsisäisiä maksuja, tasehallintatoimiin liittyviä maksuja ja muita maksuja, jotka liittyvät sen tasehallintatoimintoihin. Tasehallintatoimien kustannus- ja tuottoneutraaliuden varmistamiseksi käytetään neutralointimaksua.

Kaasukuukausikohtaisen neutralointimaksun hinta määritetään kunkin kaasukuukauden jälkeen. Neutralointimaksun hinta [€/MWh] määräytyy yhteenlasketuista tuotoista vähennettynä yhteenlasketuilla kuluilla ja jakamalla tulos kaikkien tasevastaavien yhteenlaskettujen ottojen määrällä ko. kaasukuukauden aikana. Ottoina huomioidaan tasevastaavien tasehallintasalkkuihin sisältyvät otot ottovyöhykkeellä, virtuaalisessa kauppapaikassa sekä Balticconnectorissa. Tasevastaavan kuukausikohtainen neutralointimaksu [€/kaasukuukausi] määräytyy kertomalla tasevastaavan tasehallintasalkkuun sisältyvien yhteenlaskettujen ottojen määrä kaasukuukauden aikana (sis. ottovyöhyke, virtuaalinen kauppapaikka ja Balticconnector) ko. kaasukuukauteen sovellettavan neutralointimaksun hinnalla.

Jos neutralointimaksu on positiivinen, tasevastaava maksaa siirtoverkonhaltijalle neutralointimaksun. Jos neutralointimaksu on negatiivinen, siirtoverkonhaltija hyvittää tasevastaavalle neutralointimaksun.

Muut maksukomponentit

Liittymähinnoittelu

Järjestelmävastaavana siirtoverkonhaltijana Gasgrid Finlandilla on liittämisvelvollisuus tekniset vaatimukset täyttäville maakaasun käyttö- ja varastointikohteille, nesteytetyn maakaasun käsittelylaitteistoille ja uusiutuvista energialähteistä peräisin olevan kaasun tuotantolaitoksille. Järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija perii liittyjältä kaikki liittymästä aiheutuvat kohtuulliset kustannukset.

Hinnoittelu: Liittymästä aiheutuvat kustannukset arvioidaan Gasgrid Finlandin toimesta tapauskohtaisesti.

Nominaatiosta poikkeamismaksu

Nominaatiosta poikkeamismaksua voidaan soveltaa Suomen ottovyöhykkeellä.

Hinnoittelu: 0 €/kWh 

Maksu kapasiteettioikeuksien siirrosta

Hinnoittelu: 0 €/kWh

Laatu- ja toimitusvaatimuksista poikkeamisen korvaukset

Korvausehdot on mainittu shipperin ja traderin puitesopimuksessa, joka löytyy Gasgridin nettisivuilta.

Maksut hätätilan vallitessa

Korvauksista sovitaan tapauskohtaisesti järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan ja shipperin kesken.

Siirtohinnaston laskentaesimerkki

Havainnollistavia, ei-sitovia esimerkkilaskelmia kiinteän siirtokapasiteetin hinnaston käyttöä varten.

Vuosikapasiteetin hinta kapasiteettiyksiköstä energiayksikköön

Shipper arvioi tarvitsevansa siirtokapasiteettia keskimääräisellä siirtoteholla 100 MW (=kaasupäivän aikana siirron tarve yhteensä 100 MW × 24 h/kaasupäivä = 2 400 MWh/kaasupäivä) koko vuoden ajan. Tätä varten shipper varaa tarvittavan syöttökapasiteetin Imatralta sekä ottokapasiteetin Suomen ottovyöhykkeelle.

Imatran syöttökapasiteetin oletetulla yksikköhinnalla saa siirtokapasiteettia Imatralta 1 kWh/kaasupäivä vuoden ajaksi. Jos vuositilauksen kesto on 365 päivää, yksikköhinta 0,14277 € vastaa 365 kWh:n (0,365 MWh) siirtomäärää. Shipperin tarvitsema kokonaissiirtomäärä on 2 400 MWh/kaasupäivä × 365 päivää = 876 000 MWh. Tällöin shipper tarvitsee 876 000 MWh/(0,365 MWh/yksikkö) = 2 400 000 yksikköä syöttökapasiteettia.

Yksikköhinta on 0,14277 €/yksikkö eli kokonaiskustannus on 0,14277 €/yksikkö × 2 400 000 yksikköä = 342 648 €. Keskimääräinen syöttökapasiteetin kustannus on 342 648 €/876 000 MWh = 0,3912 €/MWh.

Suomen ottovyöhykkeen ottokapasiteetin yksikköhinnalla saa siirtokapasiteettia ottopisteeseen 1 kWh/kaasupäivä vuoden ajaksi. Jos vuositilauksen kesto on 365 päivää, yksikköhinta 1,04859 € vastaa 365 kWh:n (0,365 MWh) siirtomäärää. Shipper tarvitsema kokonaissiirtomäärä on 2 400 MWh/päivä × 365 päivää = 876 000 MWh. Tällöin shipper tarvitsee 876 000 MWh/0,365 MWh/yksikkö = 2 400 000 yksikköä ottokapasiteettia. Tämän yksikköhinta on 1,04859 €, eli kokonaiskustannus on 1,04859 €/yksikkö × 2 400 000 yksikköä = 2 516 616 €. Keskimääräinen ottokapasiteetin kustannus on 2 516 616 €/876 000 MWh = 2,8728 €/MWh.

Kapasiteetinvarauksen kokonaiskustannus on siis 0,3912 €/MWh + 2,8728 €/MWh = 3,264 €/MWh.

Laskutusaikataulu

Tuote Laskutusajankohta
Lyhyet kapasiteettituotteet Seuraavan kuun 6. päivän (M+6) iltapäivällä jos se on arkipäivä, tai sitä seuraavana arkipäivänä jos 6. päivä ei ole arkipäivä
Tasepoikkeamat
Valmisteverot Valmisteverot laskutetaan seuraavan kuukauden viimeiseen arkipäivään mennessä
Pitkät kapasiteettituotteet Kuukausittain etukäteen kuun 2. arkipäivänä
Maksu keskitetystä tiedonvaihdosta (kaasudatahub) Neljännesvuosittain kvartaalia seuraavan kuun puoliväliin mennessä

Testaamme vikabanneria