Kaasumarkkinat / Lainsäädäntö ja regulaatio

Lainsäädäntö ja regulaatio

Maakaasumarkkinalaki

Maakaasumarkkinalain tarkoituksena on varmistaa edellytykset tehokkaasti, varmasti ja ympäristön kannalta kestävästi toimiville kansallisille ja alueellisille maakaasumarkkinoille sekä Euroopan unionin maakaasun sisämarkkinoille siten, että hyvä maakaasun toimitusvarmuus ja hinnaltaan kilpailukykyisen ja riittävän hyvälaatuisen maakaasun saanti voidaan turvata. Toimivien maakaasumarkkinoiden ensisijaisina keinoina ovat terveen ja toimivan taloudellisen kilpailun turvaaminen maakaasun toimituksessa ja varastoinnissa sekä kohtuullisten ja tasapuolisten palveluperiaatteiden ylläpito maakaasuverkkojen ja nesteytetyn maakaasun käsittelylaitteistojen toiminnassa. Maakaasualan yritysten tehtäviin kuuluu huolehtia asiakkaidensa maakaasunhankintaan liittyvistä palveluista sekä edistää omassa ja asiakkaidensa toiminnassa maakaasun tehokasta ja säästäväistä käyttöä. Lakia sovelletaan maakaasun ja LNG:n maahantuontiin, vientiin, siirtoon, jakeluun, toimitukseen ja varastointiin. Lain piiriin kuuluu uusiutuvista energialähteistä peräisin oleva kaasu ja muu kaasu, jota voidaan teknisesti ja turvallisesti syöttää maakaasuverkkoon sekä siirtää ja jakaa maakaasuverkossa.

Valtioneuvoston asetus maakaasun toimitusten selvityksestä ja mittauksesta sekä asetuksessa viitattu sääntökäsikirja

Asetuksella annetaan tarkemmat säännökset maakaasumarkkinoiden osapuolten tasevastuun järjestämisestä, maakaasun toimituksia koskevista ilmoituksista ja maakaasun toimittajan vaihtamisesta, taseselvityksestä sekä maakaasun toimitusten mittauksesta. Asetusta sovelletaan myös maakaasujärjestelmään syötettyihin uusiutuvista energialähteistä peräisin oleviin kaasuihin ja muihin kaasuihin.

Kaasumarkkinan ehdot

Energiavirasto valvovana viranomaisena vahvistaa kaasumarkkinan ehdot sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain nojalla. Markkinasäännöt ovat alisteisia kaasumarkkinan ehdoille, ja Energiavirasto valvontalain mukaisesti voi puuttua ehtojen rikkomuksiin. Sisällöllisesti markkinasäännöt ovat laajempia kokonaisuuksia, joista valvontalain mukaiset kohdat on nostettu omiksi ehtodokumenteiksi.

  • Siirtopalveluiden ehdot (vahvistuspäätös) (voimassa 1.1. – 31.12.2021)
  • Tasehallinnan ehdot 2.0 (ehtodokumentti)
  • Balticconnector-yhteenliitäntäpisteessä sovellettavan kapasiteetinjakomekanismin ehdot (vahvistuspäätös) (voimassa 1.1. – 31.12.2021)
  • Liittymisehdot maakaasun siirtoverkkoon (vahvistuspäätös+ehdot)
  • Kaasumarkkinnan sääntökäsikirja 2.0 (pdf) (voimassa 1.1.2021 alkaen toistaiseksi)
    • Sääntökäsikirjan 2.0 track changes -versio muutoksista versioon 1.0 nähden (pdf)
  • Kaasudatahubin ehdot (pdf) (vahvistuspäätös 24.6.2021)

Vuoden 2020 alusta alkaen Suomi on soveltanut EU-kaasulainsäädäntöä sellaisenaan, kun Suomen pitkään soveltama poikkeusmenettelyaikakausi eristyneen markkinan myötä päättyi.

Maakaasudirektiivissä vahvistetaan EU-alueen yhteiset säännöt maakaasun siirrolle, jakelulle, toimitukselle ja varastoinnille. Siinä annetaan säännöt, jotka koskevat maakaasualan järjestämistä ja toimintaa, markkinoille pääsyä sekä maakaasun siirrossa, jakelussa, toimituksessa, varastoinnissa ja verkkojen käytössä sovellettavia lupien myöntämisperusteita ja menettelyjä.

Verkkosäännöt

Yhteenliittämisen edistämiseksi ja kaupan lisäämiseksi on luotu EU-laajuiset verkkosäännöt (”network codes”). Verkkosääntöjen tavoitteena on täysin toimivat ja toisiinsa kytketyt energian sisämarkkinat, joilla ylläpidetään toimitusvarmuutta, lisätään kilpailukykyä ja varmistetaan energian myynti kohtuullisella hinnalla. 

Kaasumarkkinasääntely ja REMIT-regulaatio

Energiaviraston puheenvuoro avoimen kaasumarkkinan koulutustilaisuudessa 22.2.2019

OSA 1: Keskeisiä velvollisuuksia maakaasumarkkinasääntelyssä
OSA 2: REMIT-sääntely (alkaen kohdasta 13:15)

Tämä on vikabannerin testi