Ajankohtaista / Järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan tiedote kaasun kysynnän ja tarjonnan epätasapainosta sekä Balticconnector -yhteenliitäntäpisteen kapasiteettiniukkuudesta

Järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan tiedote kaasun kysynnän ja tarjonnan epätasapainosta sekä Balticconnector -yhteenliitäntäpisteen kapasiteettiniukkuudesta

Viikon 8 kylmät säät sekä samaan aikaan voimakkaasti laskenut kaasuenergian hintataso lisäsivät kaasun käyttöä Suomessa. Teollisuuden, energiantuotannon sekä vähittäismarkkinan asiakkaiden kaasun kysyntä katettiin kyseisen viikon aikana käytännössä lähes kokonaan Balticconnectorin  (BC) kautta siirretyillä kaasuvolyymeillä.

Viikon 8 alusta alkaen Balticconnectorin syöttöpisteessä syntyi useina päivinä sekä niukkuutta BC:n siirtokapasiteetista, että merkittävää määräeroa Suomen kaasujärjestelmään tapahtuvassa fyysisessä syötössä suhteessa markkinassa ennakoituun kaasun käyttöön. Gasgrid Finland järjestelmävastaavana siirtoverkonhaltijana toteutti taseohjaustoimenpiteitä, jotka ohjasivat markkinaosapuolet onnistuneesti tasapainoon. Jatkuessaan tilanne olisi voinut pahimmillaan johtaa siihen, että suojattujen kaasuasiakkaiden kaasun saanti olisi vaarantunut. Ennakkotoimena uhan pienentämiseksi Huoltovarmuuskeskus (HVK) päätti poikkeuksellisesti tarjota LNG:stä höyrystettyä maakaasua kaasupörssin kautta Suomen kaasumarkkinoille. Tilanteessa Balticconnectorin koko siirtokapasiteetti Virosta Suomeen oli käytössä ja Haminan LNG-terminaali ei teknisen vian vuoksi ollut käytössä.

Viime viikolla lämpötilat olivat leudompia ja Balticconnectorin ruuhkat helpottivat väliaikaisesti, mutta kuluvan viikon alusta alkaen Balticconnector on jälleen ollut voimakkaasti ruuhkautunut.

Tasekaasun hintaohjaustoimet 20.2. ja 22.2.

Tasevastaavilla shippereillä on lähtökohtainen velvoite pysyä taseessaan. Maanantaina 20.2. ja keskiviikkona 22.2. kaasujärjestelmä oli ajautumassa epätasapainotilaan, kun järjestelmästä tehdyt otot ylittivät merkittävästi käytettävissä olevan syöttökapasiteetin. BC:n fyysisessä ruuhkatilanteessa kaasujärjestelmän siirtokykyä uhkaavan fyysisen epätasapainotilan korjaamiseksi järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija joutui aktivoimaan tasekaasun ostosopimuksen Inkoon kelluvasta LNG-terminaalista. Tasekaasun ostosopimuksen aktivointi aiheutti tasekaasun hintanoteerauksen nousun 163 €/MWh tasolle ko. kaasupäivinä.

Tasekaasun hintaohjauksen avulla siirtoverkoston tila ohjautui kohtalaiseksi, kun markkina tasapainotti tilaa omilla toimillaan, eikä toimitusvarmuusasetuksen mukaiseen järjestelmän hälytystilaan ajauduttu. Hälytystilassa kaasun loppukäyttöä olisi ollut pakko rajoittaa järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan määräyksellä.

Balticconnectorin kapasiteettiniukkuus 20.2. – 27.2.

Balticconnectorin kapasiteetti jaetaan implisiittisesti perustuen vahvistettuihin nominaatioihin, eli markkinaosapuolten vahvistettuihin siirtopyyntöilmoituksiin. Viikon 8 aikana markkinaosapuolten nominaatiot olivat hyvin suuria ja monet osapuolet nominoivat suurinta sallittua määrää tavoitteenaan saada käyttöön niukkuustilanteessa mahdollisimman suuri jaettava osuus Balticconnectorin tarjolla olevasta hinnattomasta kapasiteetista.

Eri kaasupäivinä yhteenlasketut nominaatiot olivat jopa 6-8 kertaisia suhteessa tarjolla olleeseen kahdenväliseen kaupankäyntiin allokoituun 54 GWh päiväkapasiteettiin. Tämän kaltaisen toiminnan johdosta voidaan perustellusti olettaa, että kapasiteetti ei tässä tilanteessa ole jakautunut siten, kuten kapasiteettiallokaatiota ohjaavassa markkinamallissa on tavoiteltu.

Kaasupäivän sisäiset maastavienti-nominaatiot ruuhkatilanteissa

Viikon 8 lopulla sään lauhtuessa kaasun kulutus laski viikon puolivälin suurimmista kulutuspäivistä, mutta Balticconnectorin syöttöpiste oli edelleen ruuhkainen suurista nominaatioista johtuen. Samanaikaisesti Balticconnectorin nominaatiot Suomesta Viron suuntaan kasvoivat siten, että maastavientimäärät olivat suurempia kuin markkinaosapuolten nominaatiot Suomen kaasujärjestelmän muissa syöttöpisteissä.

Tämän perusteella on todennettavissa, että kaasumääriä on tuotu Suomen kaasujärjestelmään ja viety Suomen kaasujärjestelmästä saman kaasupäivän aikana, mikä ruuhkatilanteessa johtaa siirtokapasiteetin tehottomaan käyttöön. Gasgrid Finlandilla on syytä epäillä, että markkinamallin kokonaistoiminnan kannalta haitallisen toiminnan taustalla on joidenkin toimijoiden käyttämiä järjestelyjä, joiden tavoitteena on ollut kiertää BC:n vahvistettujen kapasiteetinjakoehtojen ja regulaation tavoitteita.

Järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan jatkotoimet

Hyvin suurien, kahdenväliseen kaupankäyntiin allokoidun teknisen Balticconnectorin kapasiteetin monikertaisesti ylittävien yhteenlaskettujen nominaatioiden sekä kaasupäivän aikana tapahtuneiden suurten maastavienti-nominaatioiden vuoksi Gasgrid Finland järjestelmävastaavana siirtoverkonhaltijana välittää kaikki epäilyttävät toimet Energiaviraston arvioitavaksi mahdollisen lainvastaisen markkinamanipulaation tunnistamiseksi. Gasgrid Finland ja Energiavirasto tulevat myös arvioimaan BC:n vahvistettujen kapasiteetinjakoehtojen riittävyyttä edellä esitetyn toiminnan näkökulmasta ja tarpeen mukaan päivittämään ehtoja lainsäädännön ja markkinamallin tavoitteiden mukaisen toiminnan turvaamiseksi.

Lisätietoja:

Esa Hallivuori, Johtaja, Siirtoliiketoiminta: esa.hallivuori@gasgrid.fi

Mika Myötyri, Yksikön päällikkö, Markkina ja Asiakkuudet: mika.myotyri@gasgrid.fi

 

Gasgrid Finland Oy on valtionyhtiö, joka toimii järjestelmävastaavana kaasun siirtoverkonhaltijana Suomessa. Tarjoamme asiakkaillemme turvallista, luotettavaa ja kustannustehokasta kaasujen siirtoa. Kehitämme aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti siirtoalustaamme, palveluitamme ja kaasumarkkinoita edistääksemme tulevaisuuden hiilineutraalia energia- ja raaka-ainejärjestelmää. Lue lisää: www.gasgrid.fi/

Jaa:

Testaamme vikabanneria