Aktuellt / Gasgrid Finland blir registerförare för ursprungsgarantiregistret för gas och väte

Gasgrid Finland blir registerförare för ursprungsgarantiregistret för gas och väte

Utöver el utvidgas ursprungsgarantisystemet att omfatta gas och vätgas samt uppvärmning och kyla. Lagen om ursprungsgarantier för energi trädde i kraft 3.12.2021. Enligt lagen blir Gasgrid Finland registerföraren för ursprungsgarantiregistret för gas och väte, och ursprungsgarantiregistret tas i bruk 1.4.2022.

Ursprungsgarantier enligt den nya lagen kan sökas för energi som produceras efter lagens ikraftträdande. Lagtexten på finska och svenska hittar du här.

Med ursprungsgaranti avses ett elektroniskt dokument som utgör bevis för slutförbrukarna för att en viss andel eller mängd energi har producerats med förnybara källor. Ursprungsgarantier hjälper förbrukaren att säkerställa att förbrukad energi har producerats med förnybara energikällor. I praktiken kan t.ex. biogas inte marknadsföras eller säljas utan ursprungsgaranti. I fortsättningen är även överföringar av ursprungsgarantier mellan EU-länder möjliga, så att till exempel biogas producerad i Tyskland kan köpas i Finland och biogas producerad i Finland kan köpas i Tyskland.

Energi från förnybara källor beviljas ursprungsgarantier motsvarande produktionsvolym, och ursprungsgarantierna används genom att annullera det numret beviljade ursprungsgarantier. Ursprungsgarantier för gas beviljas för gaser och väte som produceras i Finland med förnybara energikällor.

Ursprungsgarantisystemet är öppet för producenter av gas och väte producerade med förnybara energikällor, gasförbrukare och marknadsaktörer, oavsett om gasen matas in i överförings- eller distributionsnätet eller produceras eller används utanför naturgasnätet (s.k. off-gridproduktion).

Man ansluter sig till ursprungsgarantiregistret genom att registrera sig som kontoinnehavare. Produktionsanläggningens ägare eller en av henom vederbörligen auktoriserad registrant kan registrera produktionsanläggningen i registret.  Strävan är att öppna registrerings- och anslutningsavtal i mars 2022.

Behandlingen av ursprungsgarantier påbörjas 1.4.2022, då ursprungsgarantiregistret tas i bruk. Ursprungsgarantier beviljas retroaktivt för perioden 3.12.2021–31.3.2022.

Reglerna, tjänstepriserna och anvisningarna samt avtalsdokumenten publiceras på Gasgrid Finlands webbplats i början av 2022.

Mer information: Heli Haapea, servicechef, heli.haapea@gasgrid.fi, tel. 040 352 7643. Vi uppdaterar information även på Gasgrid Finlands webbplats: Ursprungsgarantier (på finska eller engelska).

Gasgrid Finland Oy on valtionyhtiö, joka toimii järjestelmävastaavana kaasun siirtoverkonhaltijana Suomessa. Tarjoamme asiakkaillemme turvallista, luotettavaa ja kustannustehokasta kaasujen siirtoa. Kehitämme aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti siirtoalustaamme, palveluitamme ja kaasumarkkinoita edistääksemme tulevaisuuden hiilineutraalia energia- ja raaka-ainejärjestelmää. Lue lisää: www.gasgrid.fi/
Gasgrid Finland Oy is a Finnish state-owned company and transmission system operator with system responsibility. We offer our customers safe, reliable and cost-efficient transmission of gases. We actively develop our transmission platform, services and the gas market in a customer-oriented manner to promote the carbon-neutral energy and raw material system of the future. Find out more: www.gasgrid.fi/

Dela:

Vi testar bara uppmärksamhetsbannern